Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2001/02:153 Lotterier över Internet m.m.

Motion 2001/02:Kr11 av Dan Kihlström m.fl. (kd, fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2001/02:153
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämning
2002-04-09
Bordläggning
2002-04-10
Hänvisning
2002-04-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om forskning om spelmarknaden och den nya tekniken.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om krav på folkbokföring för deltagande i lotteri över Internet.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om statens ansvar för arbete mot spelberoende.

 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om krav på spelbegränsande åtgärder vid tillståndgivningen.

Inledning

Under år 2000 lades två statliga utredningar fram på spelområdet: Från tombola till Internet – översyn av lotterilagstiftningen (SOU 2000:50) samt Föreningslivet på spel och lotterimarknaden (SOU 2000:9). Sedan dessa presenterades har regeringen vid ett flertal tillfällen aviserat en större proposition som ska ta ett helhetsgrepp om spelområdet. Efter att den aviserade propositionen skjutits upp ett antal gånger har regeringen nu lagt propositionen Lotterier över Internet m.m. Det är en proposition som innehåller några konkreta förslag, men det är beklagligt att regeringen ännu en gång skjuter huvudfrågorna framför sig. Det finns flera viktiga frågor som aktualiserats under de senaste åren och som borde behandlas av riksdagen, bland annat folkrörelsernas andel av spelmarknaden, spelberoende, marknadsföring av spel och mycket annat.

Den nu liggande propositionens huvudförslag innebär att folkrörelserna ska få möjlighet att driva så kallade egentliga lotterier över Internet samt att förutsättningarna för dessa lotterier ska regleras särskilt. Det är en nödvändig modernisering av en lagstiftning som inte längre är helt anpassad till samhälls- och teknikutvecklingen. Förslaget är också efterlängtat av många folkrörelser, särskilt eftersom regeringen redan 1999 gav det socialdemokratiska A-lotteriet rätt att anordna lotterier över Internet. Sedan dess har Socialdemokraterna varit den enda organisation som haft den rättigheten, vilket vi och många andra kritiserat skarpt. Det är orimligt av regeringspartiet att gynna sin egen rörelse på det sättet, och det är inte acceptabelt att skylla på ”tidsbrist” som förklaring till varför andra folkrörelser som ansökt inte fått tillstånd.

Kunskap om spel över Internet

Vi ställer oss generellt positiva till regeringens förslag om att ge folkrörelserna möjligheten att bedriva lotterier över Internet, men vi anser också att det finns ett antal problem som behöver belysas. Det finns idag mycket få erfarenheter och liten kunskap om konsekvenserna av spel över Internet. Att öka möjligheterna till spel över Internet bör därför också föranleda en analys av vilka konsekvenser det får för spelarna och för spelmarknaden. Vi anser därför att det borde initieras omfattande forskning kring utvecklingen av spelmarknaden och den nya tekniken. Forskning som kan ligga till grund för framtida beslut i dessa frågor.

Geografisk begränsning av ett lotteri

Enligt lotterilagen ska tillstånd för lotterier avse ett visst område där lotteriet ska bedrivas. Det är uppenbart att när det gäller lotterier över Internet uppstår problem gällande geografisk begränsning. Regeringen föreslår därför att en folkrörelse enbart ska få tillstånd att driva ett lotteri över Internet för personer folkbokförda i ett visst område. Vi anser detta vara en orimlig begränsning och är tveksamma till om det överhuvudtaget är möjligt för spelanordnaren att kontrollera samtliga spelares folkbokföringsadresser. Regeringen presenterar inte heller några förslag på hur en sådan kontroll skulle fungera. Regeln skulle antagligen bli verkningslös och dessutom innebära stora administrativa svårigheter.

Spelberoende

Ett nytt spel innebär fler spelare och därmed fler spelberoende. Att öka möjligheterna till spel över Internet kommer med stor sannolikhet att innebära nya problem för de spelberoende. För den som har en Internetuppkopplad dator hemma kommer spelen att vara mycket lättillgängliga. Svenska folket spelar idag redan för 32 miljarder kronor om året, och det är en siffra som ökar för varje år. En stor del av intäkterna går till svenska staten som i sin tur enbart satsar 4 miljoner kronor via Folkhälsoinstitutet på åtgärder mot spelberoende. Spelberoende har blivit ett allt större problem i Sverige, och staten måste ta ett större ansvar för att motarbeta denna negativa trend. Staten måste öka stödet till såväl förebyggande åtgärder som på behandling av dem som inte längre kan hantera sitt spelande.

Särskilt utsatta för att drabbas av spelberoende är barn och ungdomar. Spel via Internet är med stor sannolikhet en särskild fälla för unga människor. De är ofta vana datoranvändare, och spelen blir mycket lättillgängliga. Det är en stor brist att propositionen saknar en diskussion om unga människors särskilda utsatthet för denna typ av spel och av Internetspelens konsekvenser för denna grupp.

Det finns ganska goda möjligheter att kontrollera den enskilde spelarens spel via Internet. En anordnare kan begränsa antalet möjliga spel för en spelare, tiden en spelare får spela och så vidare. Sådana åtgärder kan vara bra verktyg för att minska risken för spelberoende. Vi stöder därför Spelberoendes riksförbunds förslag om att krav på denna typ av åtgärder ska ställas av Lotteriinspektionen i samband med tillståndsgivningen.

Statens folkhälsoinstitut har fått i uppdrag att utföra en översyn av framtidens spelmarknad och eventuella negativa sociala konsekvenser. Det är en viktigt översyn som genom ett starkt statligt stöd bör påskyndas.

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Stockholm den 9 april 2002

Dan Kihlström (kd)

Inger Davidson (kd)

Lennart Kollmats (fp)

Yrkanden (4)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om forskning om spelmarknaden och den nya tekniken.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om krav på folkbokföring för deltagande i lotteri över Internet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  bifall
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om statens ansvar för arbete mot spelberoende.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om krav på spelbegränsande åtgärder vid tillståndsgivningen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.