Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2001/02:153 Lotterier över Internet m.m.

Motion 2001/02:Kr10 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2001/02:153
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämning
2002-04-09
Bordläggning
2002-04-10
Hänvisning
2002-04-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att A-lotteriets nuvar­ande rätt att sälja lotter över Internet bör upphävas med omedelbar verkan i enlighet med vad som anförs i motionen.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om iakttagande av gällande EG-rätt.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om särskiljande av olika lotteri- och spelformer.

 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om begränsningar vad gäller folkbokföring.

 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om spel på kredit.

 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om möjliggörande av Jackpott.

 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om spelberoende.

Allmänt

Det är bra att regeringen nu föreslår att andra lotterianordnare än A-lotteriet får möjlighet att sälja och distribuera lotter över Internet. Den hittills gällande ordningen som påtagligt gynnat en organisations lotterier måste betraktas som otillständig.

Men vi anser att riksdagen med omedelbar verkan bör besluta att upphäva A-lotteriets rätt att bedriva spel på Internet. Det är uppenbart konkurrenssnedvridande att en lotterianordnare under månaderna närmast innan de generella reglerna träder i kraft har möjlighet att som enda folkrörelselotteri etablera sig på marknaden.

Vidare är förändringen positiv eftersom den möjliggör för svenska aktörer att verkligen utveckla bra och konkurrenskraftiga produkter som står sig väl i den internationella konkurrensen.

Men det är beklagligt att även denna proposition tycks vara något av ett provisorium, eftersom det i denna återigen aviseras att ett nytt förslag skall före­läggas riksdagen senare i år. Dagens situation med ett ökat Internetanvänd­ande och det faktum att det finns två statliga utredningar inom spel- och lotteriområdet borde ha medfört att regeringen nu kommit med ett heltäckande och väl genomtänkt förslag.

Ständiga förändringar på spel- och lotteriområdet skapar osäkerhet om vad som gäller.

Även om frågan om Lotteriinspektionens respektive Svenska Spels departe­mentstillhörighet inte avhandlas i propositionen vill vi ändå i detta sammanhang understryka att vi anser att regeringen snarast bör återkomma med förslag om att de båda verksamheterna får olika departementstillhörighet.

Särskilda bestämmelser

Det är tydligt att tidigare lotterilagstiftning nu måste ändras så att spel och lotteri över Internet eller andra moderna media blir möjligt i Sverige.

Det är vidare viktigt att det regelverk som gäller inom EU noga iakttas vid denna ändring av lagstiftningen. Texten i propositionen på sidan åtta anger att del av lagförslaget anmälts till EG-kommissionen, dock framgår det inte om det kommit något svar från kommissionen.

Det är naturligtvis viktigt att beslut om lagstiftning överensstämmer med regler inom EU så att inte riksdagen, i likhet med tidigare ärende (hösten 2001) om automatspel, måste göra om lagstiftningen, bara för att regeringen inte följt de regler som finns inom den europeiska unionen.

Vi biträder regeringens uppfattning att ett försök att införa förbud för nätoperatörer skulle visa sig meningslöst med hänsyn till möjliga sätt att kringgå ett förbud. Enligt vår uppfattning borde regeringen i detta sam­manhang också ha övervägt om inte främjandeförbudet i 38 § lotterilagen borde upphävas eftersom effekten blir att Internetspel riktade mot Sverige gynnas på bekostnad av andra former av internationella spel.

Bestämmelser för olika former av spel och lotteri

Det är betydelsefullt att indelning av olika typer av spel och lotterier är tydlig. Det får inte föreligga någon tvekan om till vilken typ ett visst lotteri skall hänföras.

Vidare är det viktigt att förordningen skrivs på ett sätt så att det går att särskilja de olika typerna av lotterier. Marknads- och tivolinöjen måste tydligt kunna särskiljas från andra lotterier.

När det gäller former för vinstregler finns det inget skäl att folkrörelse­lotterier inte skall ha samma möjligheter som andra lotterianordnare. Således finns ingen anledning att begränsa vinstregler enligt 16 § eller införa särskilda undantag.

Regler för tillstånd

Införandet av en regel som föreskriver folkbokföring för deltagande i lotteri kan inte anses som rimligt.

En sådan bestämmelse om folkbokföring för spel på Internet är sannolikt helt verkningslös och kommer därtill att medföra krångel och gränsdragnings­problem.

En person som t.ex. tillfälligt vistas i Sverige och inte är folkbokförd i landet skulle inte få delta i ett lotteri över Internet.

Än värre syns det om propositionstexten på sidan 21 skulle tillämpas om en lotterianordnande folkrörelse som innehar tillstånd att bedriva lotteri inom en viss region (t.ex. inom en regionalt TV-område) inte skulle medge del­tagande från en tillrest person, folkbokförd i annan del av landet.

Spel på kredit

Det syns rimligt att det införs regler som inte medger för anordnaren eller ombudet att lämna kredit.

Dock måste det noteras att till många betalkort finns det kopplat en kredit, vilket kan medföra vid betalning med betalkort att kredit utnyttjas.

Någon möjlighet att förhindra eller begränsa detta förfarande verkar inte rimligt, eftersom det inte finns något som hindrar att en person, som deltar i spel eller lotteri, hämtar pengar med utnyttjande av kredit i en bankomat, för att sedan i butiken delta i spel eller lotteri. Förbud att betala med kort syns inte hellre rimligt.

Jackpott

Propositionens text under punkt 7 ”Sannolikhetsberäkningar av vinstens värde” syns ha till syfte att förhindra möjligheten för folkrörelser att anordna spel och lotterier med s.k. Jackpott.

Vi finner inget skäl till detta under förutsättning att spelet eller lotteriet är anordnat på ett för deltagarna säkert sätt, vilket naturligtvis ska kontrolleras av Lotteriinspektionen.

Spelberoende

Motverkandet av spelmissbruk brukar traditionellt anses kunna ske genom regleringar och ett starkt statligt inflytande över verksamheten.

Verkligheten visar dock att detta inte längre är (om den någonsin har varit) en effektiv metod.

Internetspelet gör spelandet lättåtkomligt för alla. Däremot kan regler­ingar som begränsar i vilka miljöer spel får förekomma och åldersgränser för spelandet i någon utsträckning verka preventivt.

Viktigare syns vara en preventiv information, som den mest rimliga vägen, samt effektiv behandling av den som kan anses vara spelmissbrukare. Båda de senare insatserna anses i dag vara eftersatta.

Det är därför rimligt att regeringen återkommer i den aviserade proposi­tionen senare detta år med förslag hur finansieringen av detta skall möjliggöras.

Tänkbar väg kan vara att spelanordnare har att avsätta del av omsätt­ningen eller del av vinstsumman till åtgärder mot spelberoende.

Regeringen har även att återkomma med formen för detta – om det skall vara i stiftelseform eller uppbyggnad av fond, där forskningsprojekt eller behandlingsanordnare kan ansöka om medel.

Stockholm den 8 april 2002

Elisabeth Fleetwood (m)

Lennart Fridén (m)

Jan Backman (m)

Roy Hansson (m)

Anne-Katrine Dunker (m)

Nils Fredrik Aurelius (m)

Patrik Norinder (m)

Per-Samuel Nisser (m)

Birgitta Wistrand (m)

Yrkanden (7)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att A-lotteriets nuvarande rätt att sälja lotter över Internet bör upphävas med omedelbar verkan i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om iakttagande av gällande EG-rätt.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om särskiljande av olika lotteri- och spelformer.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om begränsningar vad gäller folkbokföring.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  bifall
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om spel på kredit.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om möjliggörande av Jackpott.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om spelberoende.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.