Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2000/01:70 Automatisk balansering av ålderspensionssystemet

Motion 2000/01:Sf26 av Bo Könberg m.fl. (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2000/01:70
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning
2001-03-20
Granskning
2001-03-21
Bordläggning
2001-03-21
Hänvisningsförslag
2001-03-22
Hänvisning
2001-03-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen begär förslag från regeringen om att Sjätte AP-fonden läggs
ned och att dess medel överförs till Första-Fjärde AP-fonderna i enlighet
med vad som anförs i motionen.
Motivering
I propositionen föreslås lagstiftning gällande indexomräkningen av
pensionsbehållningar och pensioner i ålderspensionssystemets
fördelningsdel. Avsikten med de föreslagna reglerna för hur omräkningen
med inkomstindex ska göras syftar till att skapa ett finansiellt stabilt
ålderspensionssystem.
Folkpartiet står givetvis bakom de punkter som ingår i
fempartiuppgörelsen om pensionssystemet, även om de i vissa delar skulle
sett annorlunda ut om vi fått utforma förslagen helt själva. Det är angeläget
att
breda överenskommelser ligger till grund för vårt pensionssystem. Det är
därför utomordentligt beklagligt att Socialdemokraterna inte vill följa denna
linje fullt ut. Sjätte AP-fonden ingår inte i pensionsuppgörelsen.
Socialdemokraternas avsikt med Sjätte AP-fonden är att den ska vara ett led i
regeringens näringspolitik. De senaste årens utveckling har dock tydligt visat
att det går att få fram ett utbud av riskkapital på den privata marknaden utan
att staten behöver ingripa på det sätt som tillkomsten av Sjätte AP-fonden
representerar. Folkpartiet anser att denna fond bör läggas ned, och att medlen
bör övergå till de övriga AP-fonderna. Näringspolitik ska inte bedrivas genom
att pensionspengar förvaltas i en sådan fond. Staten ska inte vara aktör på
detta område. Pensionspengarna ska förvaltas i enlighet med de riktlinjer som
fastställts av riksdagen för Första-Fjärde AP-fonderna. Någon ytterligare
fond ska därför inte finnas.

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen begär förslag från regeringen om att Sjätte AP-fonden läggs ner och att dess medel överförs till Första - Fjärde AP-fonderna i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
 2. Riksdagen begär förslag från regeringen om att Sjätte AP-fonden läggs ner och att dess medel överförs till Första-Fjärde AP-fonderna i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet

Avsändare (3)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.