Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2000/01:57 Sammanhållen rovdjurspolitik

Motion 2000/01:MJ22 av Jonas Ringqvist m.fl. (v)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2000/01:57
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2001-01-31
Granskning
2001-02-01
Bordläggning
2001-02-01
Hänvisningsförslag
2001-02-02
Hänvisning
2001-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om att varg och järv skall undantas från skyddsjakt enligt 28 §
jaktförordningen.
Motivering
Regeringens förslag till en sammanhållen rovdjurspolitik är
ett i huvudsak bra förslag. Propositionen är ett resultat av ett
samarbete mellan Vänsterpartiet, Miljöpartiet och
regeringen, och dess huvudsakliga syfte är att vi skall kunna
säkerställa att de stora rovdjuren varg, björn, järv, lo och
kungsörn skall kunna finnas kvar i den svenska naturen. Vi
har utifrån Rovdjursutredningens väl genomarbetade
underlag tagit fram ett förslag till riksdagsbeslut som gör en
balanserad avvägning mellan de höga svenska ambitionerna
inom naturvårdspolitiken och målsättningen att hålla
konflikterna med motstående intressen inom rimliga gränser.
På en punkt skiljer sig Vänsterpartiets syn från förslagen i propositionen
och det gäller skyddsjakten (enligt 28 § i jaktförordningen) på varg och järv
utan föregående beslut av Naturvårdsverket. Vi tycker att det är djupt
olyckligt att regeringen för in möjligheten till skyddsjakt på varg utan
föregående myndighetsbeslut och vi anser att den nuvarande möjligheten till
sådan skyddsjakt på järv borde tas bort.
Både järvstammen och vargstammen är idag långt under vad som är att
betrakta som livskraftiga stammar, vilket också propositionen redogör för.
Därför väljer regeringen att föreslå etappmål för dessa två arter istället för
att
idag slå fast minimimål. Tanken med detta är att vi fram tills arten nått
etappmålet skall vara särskilt restriktiva med skyddsjakt. Mot bakgrund av
detta är det inte rimligt att, som regeringen föreslår, tillåta skyddsjakt
enligt
28 § i jaktförordningen utan tillstånd från Naturvårdsverket. Då framförallt
vargstammen består av ganska få djur är den mycket sårbar för all jakt och då
särskilt för en oplanerad jakt. Propositionen öppnar även upp för annan
skyddsjakt av vargen under ordnade former efter tillstånd från
Naturvårdsverket. Vi anser att denna möjlighet är fullt berättigad och
tillräcklig som jaktform av de två starkt hotade arterna järv och varg. Detta i
kombination med möjligheten att med olika metoder skrämma varg för att
göra den mer skygg för människor och andra förslag som propositionen
redogör för gör att vi anser att de konflikter som kan uppstå mellan rovdjuren
och människan bör kunna hållas inom rimliga gränser. Vi är också beredda att
ompröva vår syn på skyddsjakt utan tillstånd, enligt 28 § i jaktförordningen,
då etappmålen för järv respektive varg är uppnådda.
Vad som ovan anförs skall ges regeringen till känna.

Stockholm den 31 januari 2001
Jonas Ringqvist (v)
Kjell-Erik Karlsson (v)
Per Rosengren (v)
Lars Bäckström (v)
Owe Hellberg 

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförts i motionen om att varg och järv skall undantas från skyddsjakt enligt §28 i jaktförordningen.
  Behandlas i
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att varg och järv skall undantas från skyddsjakt enligt 28 § i jaktförordningen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.