Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

Motion 1999/2000:Fi16 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1999/2000:100
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2000-04-28
Hänvisning
2000-05-03
Bordläggning
2000-05-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

I regeringens förslag till tilläggsbudget för innevarande år under utgifts-
område 17 föreslås att anslaget E 2 Ersättningar och bidrag till konstnärer
utökas med totalt 7,5 miljoner kronor. Bakgrunden till förslaget är att
försöket med en tredje anställningsform inom teatern (TeaterAlliansen)
skall sträckas ut fram till årets slut. Skälet är att en utvärdering skett och
att den ger vid handen att försöksverksamheten är positiv. Vad som är
positivt med verksamheten framgår dock inte i propositionen. För
nästkommande år föreslås dessutom att TeaterAlliansens verksamhet
skall permanentas vilket kommer att öka utgifterna för utgiftsområde 17
med 40 miljoner kronor (varav 25 miljoner kronor utgör en överföring av
anslag från utgiftsområde 14). Detta gäller från den 1 januari 2001.
Vi avvisar därför förslaget att tillföra TeaterAlliansen ytterligare medel för
innevarande år inom ramen för utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och
arbetsliv. I stället vill vi hänvisa till det förslag som vi presenterade i sam-
band med den allmänna motionsperioden 1999 (motion 1999/2000:Kr275 av
Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)).
Allt fler människor inom praktiskt taget alla yrkeskategorier arbetar i dag
på tillfälliga jobb. Nämnas kan t.ex. sjuksköterskor, som inte har fast arbete
utan får arbete genom särskilda bemanningsföretag. Bemanningsföretagen
blir som sagt fler och söker nya arbetsområden. Vi föreslår att det tas
initiativ
till bildandet av ett bemanningsföretag för kulturarbetare. Runt om i vårt land
finns länsteatrar, symfoniorkestrar, amatörteatergrupper m.m. Alla behöver
en tillfällig förstärkning, en specialist eller rekrytera nya medarbetare. För
internationella uppdrag bör den här typen av anställning eller rekryteringsbas
vara till stor hjälp. Avslutningsvis vill vi påpeka att det förslag som vi
presenterar ovan innebär en betydligt större bredd än vad TeaterAlliansen
gör eftersom vårt förslag skulle innefatta betydligt fler kulturarbetare. Vi
återkommer i samband med budgetpropositionen i höst med detaljer kring
vårt förslag.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen avslår förslaget om förlängning av försöken med
TeaterAlliansen inom ramen för utgiftsområde 14 i enlighet med vad
som anförts i motionen.

Stockholm den 13 april 2000
Elisabeth Fleetwood (m)
Lennart Fridén (m)
Jan Backman (m)
Roy Hansson (m)
Anne-Katrine Dunker (m)
Nils Fredrik Aurelius (m)
Patrik Norinder (m)
Lars Hjertén (m)
Birgitta Wistrand (m)
Kent Olsson (m)


Yrkanden (2)

 • 1
  att riksdagen avslår förslaget om förlängning av försöken med TeaterAlliansen inom ramen för utgiftsområde 14 i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
 • 1
  att riksdagen avslår förslaget om förlängning av försöken med TeaterAlliansen inom ramen för utgiftsområde 14 i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.