Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1998/99:42 Ändringar i trafikskadelagen

Motion 1998/99:L7 av Rolf Åbjörnsson m.fl. (kd)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1998/99:42
Tilldelat
Lagutskottet

Händelser

Inlämning
1999-03-18
Bordläggning
1999-03-19
Hänvisning
1999-03-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Regeringen föreslår i sin proposition 1998/99:42 Ändringar i
trafikskadelagen att förändringar görs i bestämmelserna om
trafikförsäkringsavgifter och om preskription samt i
bestämmelsen om jämkning av skadestånd med anledning av
skada på motordrivet fordon och på egendom som
transporterats med fordonet. Lagändringen föreslås träda i
kraft den 1 juli 1999.
Kristdemokraterna tillstyrker i stort regeringens förslag men vill framföra
avvikande åsikter vad gäller 18 § andra stycket trafikskadelagen.
18 § andra stycket
Trafikskadelagen
Bilisters möjlighet att i ökad utsträckning få ersättning för
fordonsskada som orsakas av oskyddad trafikant är positivt,
men denna rätt till ersättning bör främst knytas till
förekomsten av ansvarsförsäkring hos skadevållaren.
Kristdemokraterna delar Lagrådets bedömning att skrivningen "de
särskilda risker för skador som finns vid trafik med motordrivet fordon" är
olämplig och bör utgå. Skrivningen ger, som också regeringen erkänner, ett
intryck av att en abstrakt riskvärdering skall göras. Avsikten med den
förändrade skrivning som regeringen istället föreslår, "de särskilda risker för
skador som motorfordonstrafiken har inneburit", sägs i propositionen vara att
jämkningen skall ske med beaktande av den betydelse som motorfordons-
trafikens risker har haft i det enskilda fallet.
Kristdemokraterna anser att även den senare skrivningen ska utgå eftersom
jämkningsgrunden "motorfordonstrafiken" omfattas av bedömningen av den
medverkan som har förekommit. Kvar i 18 § 2 stycket bör vara "medverkan
som har förekommit på ömse sidor och omständigheterna i övrigt". Detta
skulle öka klarheten och underlätta tillämpningen.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar om ändring av 18 § andra stycket trafikskadelagen
i enlighet med vad som anförts i motionen.

Stockholm den 18 mars 1999
Rolf Åbjörnsson (kd)
Kjell Eldensjö (kd)

Kenneth Lantz (kd)


Elanders Gotab, Stockholm 1999


Yrkanden (2)

 • 1
  att riksdagen beslutar om ändring av 18 § andra stycket trafikskadelagen i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
 • 1
  att riksdagen beslutar om ändring av 18 § andra stycket trafikskadelagen i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.