Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1998/99:42 Ändringar i trafikskadelagen

Motion 1998/99:L6 av Tanja Linderborg m.fl. (v)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1998/99:42
Tilldelat
Lagutskottet

Händelser

Inlämning
1999-03-18
Bordläggning
1999-03-19
Hänvisning
1999-03-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Jämkning av skadestånd
Regeringen föreslår att skadestånd med anledning av skada
på motordrivet fordon i fortsättningen skall få jämkas efter
vad "som är skäligt med hänsyn till den medverkan som
förekommit på ömse sidor, de särskilda risker för skador som
motorfordonstrafiken har inneburit och omständigheterna i
övrigt". Syftet med de föreslagna förändringarna är att
jämkning i fortsättningen skall ske i färre fall och därmed att
de som oförskyllt råkar ut för skador inte skall få sin
skadeersättning nedsatt i så många fall. Idag jämkas enligt
trafikskadelagen efter vad "som är skäligt med hänsyn till
omständigheterna". I praktiken minskas skadeståndet
regelmässigt med hälften, vilket många gånger kan upplevas
orättvist t ex för den vars bil blivit påkörd utan att han eller
hon är medvållande.
Vänsterpartiet anser att syftet med förslaget är bra, men att regeringens
förslag till lagtext har fått en missvisande utformning. I propositionstexten
anges att förekomsten av ansvarsförsäkring hos den som vållat skadan ska
innebära att fullt skadestånd ska utgå till den skadelidande, med allmänna
skadeståndsrättsliga undantag t.ex. när denne varit medvållande. Vi anser att
detta bör klart framgå även av lagtexten och förslår därför att riksdagen
beslutar att trafikskadelagen 18 § andra stycket istället utformas enligt det
lagförslag som lades fram i proposition 1992/93:8.
Skadestånd med anledning av skada på motordrivet fordon i trafik eller på
därmed befordrad egendom jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till
förekomsten av ansvarsförsäkring hos den skadeståndsskyldige och
omständigheterna i övrigt.
Om inte detta vinner bifall föreslår vi i vart fall att
hänvisningen till de särskilda riskerna i trafiken stryks,
eftersom det kan leda till rättsosäkerhet i dessa frågor. Dessa
frågor har varit föremål för en omfattande principiell debatt
inom juridiken och utan att ge oss in i denna vi vill ändå
hänvisa till professor emeritus Jan Hellner, fd justiterådet Ulf
Nordensson och Bertil Bengtssons yttraden bl a i fråga om
den olämpliga hänvisningen till motorfordonstrafikens
risker.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar om följande ändring i 18 § andra stycket
trafikskadelagen: Skadestånd med anledning av skada på motordrivet fordon
i trafik eller på därmed befordrad egendom jämkas efter vad som är skäligt
med hänsyn till förekomsten av ansvarsförsäkring hos den
skadeståndsskyldige och omständigheterna i övrigt,
2. att riksdagen - om yrkande 1 avslås - beslutar om följande ändring i 18
§ andra stycket trafikskadelagen: Skadestånd med anledning av skada på ett
motordrivet fordon i trafik eller på egendom som transporterats med det får
jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till den medverkan som
förekommit på ömse sidor och till omständigheterna i övrigt.

Stockholm den 16 mars 1999
Tanja Linderborg (v)
Tasso Stafilidis (v)

Kenneth Kvist (v)

Mats Einarsson (v)

Peter Pedersen (v)

Charlotta L Bjälkebring (v)


Yrkanden (4)

 • 1
  att riksdagen beslutar om följande ändring i 18 § andra stycket trafikskadelagen: Skadestånd med anledning av skada på motordrivet fordon i trafik eller på därmed befordrad egendom jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till förekomsten av ansvarsförsäkring hos den skadeståndsskyldige och omständigheterna i övrigt
  Behandlas i
 • 1
  att riksdagen beslutar om följande ändring i 18 § andra stycket trafikskadelagen: Skadestånd med anledning av skada på motordrivet fordon i trafik eller på därmed befordrad egendom jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till förekomsten av ansvarsförsäkring hos den skadeståndsskyldige och omständigheterna i övrigt
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 2
  att riksdagen - om yrkade 1 avslås - beslutar om följande ändring i 18 § andra stycket trafikskadelagen: Skadestånd med anledning av skada på ett motordrivet fordon i trafik eller på egendom som transporterats med det får jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till den medverkan som förekommit på ömse sidor och till omständigheterna i övrigt.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 2
  att riksdagen - om yrkade 1 avslås - beslutar om följande ändring i 18 § andra stycket trafikskadelagen: Skadestånd med anledning av skada på ett motordrivet fordon i trafik eller på egendom som transporterats med det får jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till den medverkan som förekommit på ömse sidor och till omständigheterna i övrigt.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.