Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1997/98:167 Ändringar i lagen (1993:599) om radiokommunikation, m.m.

Motion 1997/98:T59 av Per Westerberg m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1997/98:167
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
1998-06-08
Bordläggning
1998-06-09
Hänvisning
1998-06-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.

Regeringen föreslår att ett anbudsförfarande införs när man skall ge tillstånd för innehav och användning av radiosändare för nya och väsentligt ändrade radioanvändningar. Anbudsförfarandet skall användas när frekvensutrymmet inte är tillräckligt för att ge tillstånd åt alla som vill driva den aktuella verksamheten.

Regeringen föreslår dock att detta förfarande inte skall användas för sådan radioanvändning som avser rundradiosändningar eller teletjänster. Vidare undantas radioanvändning för privat bruk som amatörradio och jaktradio.

Frekvensutrymmet är begränsat vilket ställer stora krav på att frekvens­utnyttjandet sker så effektivt som möjligt. Införande av ett anbudsförfarande skapar konkurrens om utrymmet och skapar därmed ökade förutsättningar för ett effektivt utnyttjande. Politiska grunder skall dock inte vara avgörande vid fördelning av frekvenser vilket inte minst har varit fallet på rundradio­området. Vi stödjer därför förslaget om att införa ett anbudsförfarande, men vi anser att alla former av radioanvändning skall grunda sig på samma regel­verk. Alla typer av radioutsändningar konkurrerar om frekvens­utrymmet vilket också gör det naturligt att fördelningen av frekvenser skall ske utifrån samma regler.

Vidare pågår en sammansmältning mellan det vi tidigare kunnat definiera som tele-, data- eller rundradiotjänster. Den innebär att det i framtiden kommer att vara omöjligt att ha separata lagstiftningar för olika typer av kommunikationstjänster. Denna utveckling kommer naturligtvis att slå igenom även inom radioområdet och kommer att göra fördelningen av frekvenser på dessa områden krånglig och oförutsägbar. På sikt kommer det att vara helt omöjligt att tillämpa olika regler för fördelningen av frekvenser.

Med den tekniska utveckling som pågår så anser inte vi att det längre är menings­fullt att ha skilda lagar för tele, data och rundradio. Frekvens­fördelningen måste därför ske på likartade villkor.

Nuvarande regler för privat- och jaktradiobanden bör gälla även fortsätt­nings­vis.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om införande av ett anbudsförfarande vid fördelning av radiofrekvenser,

 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att alla former av radioanvändning skall grunda sig på samma regelverk,

 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om konkurrens inom radiokommunikationsområdet.

Stockholm den 8 juni 1998

Per Westerberg (m)

Tom Heyman (m)

Birgitta Wistrand (m)

Lars Björkman (m)

Ulla Löfgren (m)

Jeppe Johnsson (m)

Maud Ekendahl (m)

Carl G Nilsson (m)

Elizabeth Nyström (m)

Elanders Gotab, Stockholm 1998


Yrkanden (6)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om införande av ett anbudsförfarande vid fördelning av radiofrekvenser
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  uppskov
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om införande av ett anbudsförfarande vid fördelning av radiofrekvenser
  Behandlas i
 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att alla former av radioanvändning skall grunda sig på samma regelverk
  Behandlas i
 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att alla former av radioanvändning skall grunda sig på samma regelverk
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  uppskov
 5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om konkurrens inom radiokommunikationsområdet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  uppskov
 6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om konkurrens inom radiokommunikationsområdet.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.