Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

Motion 1997/98:Fi17 av Carl Bildt m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1997/98:150
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
1998-04-29
Bordläggning
1998-05-04
Hänvisning
1998-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Sammanfattning
1.1 

Sverige måste kunna bättre
Vid ingången av 1970‑talet var Sverige ett av världens mest välmående länder. Tillsammans med Luxemburg delade vi tredjeplatsen i OECD:s välståndsliga. Sverige hade ett välstånd som lät tala om sig.
Sedan dess har vi successivt halkat efter våra konkurrentländer. När världsekonomin vuxit så har vi vuxit långsammare, när den fallit har vi fallit hårdare och djupare. Trendmässigt har vi sjunkit bakåt och nedåt.
Bara i tre andra EU‑länder är levnadsstandarden idag lägre än i Sverige. Samtliga nordiska länder är rikare än vi. Fallet från fyra i Världstoppen till fyra i Europabotten beskriver den svenska ekonomins utveckling under de senaste decennierna. Vi har inte blivit fattigare, men vi har inte hängt med i utvecklingen.
Eftersläpningen

Yrkanden (26)

 • 1
  att riksdagen beslutar godkänna de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken som förordas i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 1
  att riksdagen beslutar godkänna de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken som förordas i motionen
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen beslutar godkänna beräkningen av de offentliga utgifterna för åren 1999-2001 i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen beslutar godkänna beräkningen av de offentliga utgifterna för åren 1999-2001 i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 3
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om företagande och nya jobb
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 3
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om företagande och nya jobb
  Behandlas i
 • 4
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om budgetprocessen, budgeteringsmarginalen och utgiftstaket
  Behandlas i
 • 4
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om budgetprocessen, budgeteringsmarginalen och utgiftstaket
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 5
  att riksdagen beslutar fastställa ett långsiktigt mål om balans i de offentliga finanserna i genomsnitt över en konjunkturcykel i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 5
  att riksdagen beslutar fastställa ett långsiktigt mål om balans i de offentliga finanserna i genomsnitt över en konjunkturcykel i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 • 6
  att riksdagen beslutar att fastställa målet att statsskuldens andel av produktionen år 2002 inte skall överstiga 60 % i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 • 6
  att riksdagen beslutar att fastställa målet att statsskuldens andel av produktionen år 2002 inte skall överstiga 60 % i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 7
  att riksdagen beslutar fastställa utgiftstaket för staten inklusive socialförsäkringssektorn vid sidan av statsbudgeten för år 1999 till 697 miljarder kronor, för år 2000 till 682 miljarder kronor och för år 2001 till 683 miljarder kronor i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 7
  att riksdagen beslutar fastställa utgiftstaket för staten inklusive socialförsäkringssektorn vid sidan av statsbudgeten för år 1999 till 697 miljarder kronor, för år 2000 till 682 miljarder kronor och för år 2001 till 683 miljarder kronor i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 • 8
  att riksdagen beslutar godkänna den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden åren 1999-2001 som riktlinjer för regeringens budgetarbete i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 • 8
  att riksdagen beslutar godkänna den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden åren 1999-2001 som riktlinjer för regeringens budgetarbete i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 9
  att riksdagen avslår regeringens förslag om bemyndigande och nytt anslag B 11 med anledning av avvecklingen av Barsebäck 1 i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 9
  att riksdagen avslår regeringens förslag om bemyndigande och nytt anslag B 11 med anledning av avvecklingen av Barsebäck 1 i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 • 10
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om skattepolitikens inriktning
  Behandlas i
 • 10
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om skattepolitikens inriktning
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 11
  att riksdagen avslår förslaget om höjd statlig inkomstskatt i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 11
  att riksdagen avslår förslaget om höjd statlig inkomstskatt i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 • 12
  att riksdagen hos regeringen begär en översyn av de kommunala uppgifterna och utjämningssystemet i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 • 12
  att riksdagen hos regeringen begär en översyn av de kommunala uppgifterna och utjämningssystemet i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 13
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts beträffande deltagande i ERM och i den europeiska valutaunionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 13
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts beträffande deltagande i ERM och i den europeiska valutaunionen.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.