Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1997/98:137 Förvaltning av statens fastigheter och statliga myndigheters lokalförsörjning, m.m.

Motion 1997/98:Fi16 av Roy Ottosson m.fl. (mp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1997/98:137
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
1998-03-26
Bordläggning
1998-03-27
Hänvisning
1998-04-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

1 Hyressättning i ändmålsfastigheter

Den ”marknadsmässiga” hyressättningen i ändamålsfastigheter som t.ex. museer, skolor, universitetslokaler på campus och fängelser, har i många fall visat sig medföra orimligt höga hyror. Det gäller särskilt då fastigheterna har centrala lägen i storstäder där marknadshyrorna av naturliga skäl är mycket höga. Det har medfört att verksamheten har blivit lidande eftersom pengarna istället gått till den ökade hyran. I praktiken har detta blivit en metod att i smyg spara på verksamheter – budgetanslaget står oförändrat eller t.o.m. höjt, men genom förändrade hyror som staten själv sätter har i själva verket en betydande åtstramning skett.

Det var därför välkommet när den särskilde utredaren som hade att utvärdera ombildningen av Byggnadsstyrelsen m.m. i december 1996 lämnade ett delbetänkade om statens ändamålsfastigheter och där föreslog ändrade principer för hyressättningen. Utredningens förslag innebar att större hänsyn togs till att fastigheterna faktiskt har ett alldeles särskilt ändamål och att alternativen för såväl hyresvärd som hyresgäst i praktiken är mycket begränsade. I många fall är det direkt önskvärt att alternativen är begränsade med hänsyn till såväl verksamheternas och byggnadernas speciella karaktär, utformning och lokalisering. Remissinstanserna ställde sig också genom­gående positiva till utredningens förslag om hyressättningsmodell för ända­målsfastigheter.

Men regeringen väljer nu att avstå från förändringar. Den anser att ”en öppen och aktiv dialog mellan fastighetsägare och hyresgäst” ska lösa problemen. I deras motivering betonas statens roll som kostnadseffektiv fastighetsägare, och det framhålls att hyresgästerna är fria att välja andra hyresvärdar. Med detta synsätt tonas problematiken för verksamheterna ner på ett oacceptabelt sätt. Därmed bortses från det uppenbart orimliga att t.ex. ett museum ska tvingas lägga över halva sin budget på hyra för en lokal som är specialbyggd för verksamheten och dit verksamheten genom politiska beslut eller av tradition är lokaliserad. Av regeringens resonemang framgår också att man undervärderar verksamhetens beroende av speciella lokaler. Samtidigt har regelmässigt hyresvärden i de flesta fall fler potentiella hyresgäster på marknaden. Det råder alltså i asymmetriskt förhållande där hyresvärden i typfallet är mer beroende av hyresvärden än tvärtom. I regeringens motivering ses däremot förhållandet som symmetriskt, vilket enligt vår mening är felaktigt.

Vi i Miljöpartiet anser att utredarens förslag bör genomföras i syfte att minska hyreskostnaderna i ändamålsfastigheter.

2 Styrelsesammansättning i Akademiska Hus AB med dotterbolag

Regeringen föreslår att de nuvarande kraven på representation från berörda universitet och högskolor i styrelser för Akademiska Hus AB ska avskaffas helt. Samtidigt framgår av remissinstanser att det är av stor vikt att det i styrelsen finns sakkunskap om universitetens och högskolornas villkor.

I dagsläget har utbildningsintressena majoritet i styrelserna. Det kan ifrågasättas med tanke på behovet av en affärsmässig relation mellan fastighetsägare och hyresgäst. Det kan emellertid ifrågasättas om det helt ska saknas formella krav på att sakkunskapen ska finnas representerad i styrelserna. Visserligen uttalar regeringen att man har för avsikt att tillse att tillräcklig representation från berörda högskolor och universitet ändå ska ingå i styrelserna, men det motsägs ju av att de formella kraven helt ska utgå.

Vi i Miljöpartiet anser att kravet på tillräcklig representation för de berörda högskolorna och universiteten i styrelserna för Akademiska Hus är så viktigt att det bör formaliseras som ett direkt krav. Vi anser att universitet och högskolor ska ha rätt att nominera styrelseledamöter till styrelserna inom koncernen Statliga Akademiska Hus AB, men att dessa inte ska utgöra en majoritet i någon av styrelserna.

3 Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om hyressättning i ändamålsfastigheter,

 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om styrelserepresentation i Statliga Akademiska Hus AB.

Stockholm den 26 mars 1998

Roy Ottosson (mp)

Barbro Johansson (mp)

Ronny Korsberg (mp)

Yrkanden (4)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om hyressättning i ändamålsfastigheter
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om hyressättning i ändamålsfastigheter
  Behandlas i
 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionenanförts om styrelserepresentation i Statliga Akademiska Hus AB.
  Behandlas i
 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionenanförts om styrelserepresentation i Statliga Akademiska Hus AB.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.