Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1997/98:114 Nya högskolor m.m.

Motion 1997/98:Ub39 av Gunnar Goude m.fl. (mp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1997/98:114
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
1998-03-27
Bordläggning
1998-04-14
Hänvisning
1998-04-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Propositionen innehåller en rad förslag som med några undantag är uppföljningar av tidigare fattade beslut.

Malmö högskola

Verksamheten vid odontologiska fakulteten vid Lunds universitet bör överföras till Malmö högskola enligt regeringens bedömning. Då fakulteten, enligt propositionen, själv önskat en sådan omorganisation synes bedömningen vara rimlig. Att den tillsammans med lärarutbildningar, vårdhögskoleutbildningar, vissa tekniska och konstnärliga utbildningar ger den nya högskolan en något brokig karaktär, där i varje fall samordningsvinsterna torde vara små, tolkas av regeringen så att man med de föreslagna åtgärderna har ”skapat en bred och differentierad grund för den fortsatta högskoleverksamheten i Malmö”. Denna analys av fördelarna med den nya högskolan förefaller vara något konstruerad.

Högskolan på Gotland

Regeringen meddelar sin avsikt att inrätta en högskola på Gotland den 1 juli 1998. Medel för verksamheten skall anslås i budget 1999. Fördelarna med en högskola på Gotland ur regional synpunkt är uppenbara, vilket också Miljöpartiet tidigare konstaterat.

Vid inrättande av små och medelstora högskolor kan man som regel göra bedömningen att det i varje enskilt fall är en fördel för regionen att ha en högskola. En förutsättning måste emellertid vara att i varje enskilt fall undervisningen kan hålla hög kvalitet och den successivt utbyggda forskningsverksamheten likaså. Utbyggnaden av högskolor måste därför, utöver den lokala ortens behov, också ta hänsyn till vilka resurser som finns inom landet i form av kvalificerade lärare och forskare. Det vore också en fördel om högskolornas olika inriktningar var utformade så att de väl täckte landets behov av olika utbildningar och på ett optimalt sätt utnyttjade tillgängliga forskningskompetenser och forskningsmedel.

Miljöpartiet stöder tanken att utbildningar och specialiseringar får en regional spridning. Däremot finner vi det inte lämpligt att göra så omfattande satsningar utan en övergripande analys av vare sig behov eller resurs­till­gångar inom landet. Vi föreslår därför att regeringen snarast återkommer med en landsövergripande analys av tillgängliga resurser och behov inom utbildning och forskning i syfte att få ett underlag för en mer realistisk och välmotiverad utveckling av högre utbildning och forskning i Sverige.

Samarbete i Öresundsregionen

Regeringen vill tillsammans med Danmark inrätta en kommitté för forsknings- och utvecklingsinsatser i Öresundsregionen. Som framgår av propositionen finns redan samverkan mellan de fem stora universiteten i regionen i form av ett organiserat nätverk. En rad andra samverkansformer finns mellan universitet och högskolor inom regionen. De för Öresundsområdet specifika problemen hanteras också av flera olika myndigheter, råd och sammanslutningar. Det finns inget skäl att tro att ytterligare en aktör, dessutom i form av en utifrån organiserad kommitté, som saknar naturlig förankring i redan pågående verksamheter, skulle innebära någon kvalitetsvinst. Risken för en snedstyrning av de redan knappa resurserna för den fria forskningen är uppenbar. Varför inte de berörda universiteten skall kunna sköta denna typ av samverkan på eget initiativ och av egen kraft är svårt att förstå. Miljöpartiet yrkar avslag på regeringens förslag om inrättandet av denna Öresundskommitté.

Ett tekniskt forskningsinstitut i Göteborg

Regeringen föreslår att redan anslagna medel för det planerade tekniska forsknings­institutet i Göteborg skall användas till att bilda ett aktiebolag för institutets verksamhet. Med hänsyn till institutets nära samverkan med näringslivet och att finansieringen av verksamheten skall ske via delaktiga företag är aktiebolagsformen lämplig. Direktiven för bolagets verksamhet bör emellertid utformas med eftertanke så att institutet inte bara gagnar en ur profitsynpunkt lönsam produktutveckling utan också ställer krav på utvecklingsarbetet vad avser etik, produkternas kvalitet, miljöanpassning etc. Det finns skäl att särskilt stimulera utveckling av miljöanpassade produkter, miljöskäl men också konkurrensskäl, då miljöanpassade produkter kan förväntas ge konkurrens­fördelar på den internationella marknaden. Vi föreslår att denna miljöinriktning av verksamheten, tillsammans med krav på etik och kvalitet, skrivs in i bolagets direktiv.

Insatser för att sprida kunskap om förintelsen

Regeringen har för avsikt att besluta om ett permanent resurstillskott om tre miljoner kronor till Uppsala universitet för inrättande av ett nytt kunskapscentrum om förintelsen. Detta är ett bra initiativ och vi förutsätter att med permanent avses att medel i fortsättningen anslås årligen för verksamheten. Likaså deklarerar regeringen sin avsikt att stödja CEIFO vid Stockholms universitet. Även detta tillstyrker vi varmt och förutsätter att detta stöd sker i form av ett tillskott till universitetets budget.

Högre utbildning inom vård- och omsorgsområdet

Den påbörjade överflyttningen av rubricerade utbildningar från landsting till universitet och högskolor i statlig regi stöds i propositionen. Miljöpartiet har tidigare gjort bedömningen att frågan om statlig knytning av sådana utbildningar måste behandlas separat för varje enskilt fall och att frihet att välja huvudman skall gälla.

Universitetens och högskolornas lokalförsörjning

Regeringen pekar på problemen med lokalhyror m m i samband med den statliga lokalförsörjningen av universitet och högskolor. Högskoleverket utreder frågan, och resultat skall enligt regeringen redovisas i samband med Högskoleverkets årsrapport. Riksdagens revisorer har i en tidigare undersökning påpekat de otydligheter som råder vad gäller t ex principerna för hyressättning för de lokaler som förvaltas av Akademiska Hus och Vasakronan. Det är angeläget att dessa principer redovisas i Högskoleverkets rapport. Vidare vore det av intresse att få en närmare belysning av vilka principer som gäller bolagens investeringsprinciper, t ex vad gäller strategiska uppköp av mark och investeringar i byggnader inom områden som beräknas kunna bli aktuella för expansion och nyetablering av universitet och högskolor. Bolagen agerar på öppna marknaden och risk för snedvridna konkurrensförhållanden föreligger liksom risk för vinstmaximering på avnämarnas bekostnad. Högskoleverket bör redan i sin kommande slutrapport belysa frågan om vilka investeringsprinciper som gäller för verksamheten i Akademiska Hus och Vasakronan.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av en landsövergripande analys av tillgängliga resurser och behov inom högre utbildning och forskning,

 2. att riksdagen avslår regeringens förslag till inrättandet av en kommitté för forsknings- och utvecklingsinsatser i Öresundsregionen,

 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om särskilda direktiv för verksamheten i det planerade bolaget Tekniskt forskningsinstitut i Göteborg,

 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om finansieringen av Centrum för kunskap om förintelsen och CEIFO:s verksamhet,

 5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om byte av huvudman för vissa utbildningar inom vård- och omsorgsområdet,

 6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om tilläggsdirektiv till Högskoleverkets utredning av universitetens och högskolornas lokalförsörjning.

Stockholm den 27 mars 1998

Gunnar Goude (mp)

Kia Andreasson (mp)

Ragnhild Pohanka (mp)

Yrkanden (12)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av en landsövergripande analys av tillgängliga resurser och behov inom högre utbildning och forskning
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av en landsövergripande analys av tillgängliga resurser och behov inom högre utbildning och forskning
  Behandlas i
 3. att riksdagen avslår regeringens förslag till inrättandet av en kommitté för forsknings- och utvecklingsinsatser i Öresundsregionen
  Behandlas i
 4. att riksdagen avslår regeringens förslag till inrättandet av en kommitté för forsknings- och utvecklingsinsatser i Öresundsregionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om särskilda direktiv för verksamheten i det planerade bolaget Tekniskt forskningsinstitut i Göteborg
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om särskilda direktiv för verksamheten i det planerade bolaget Tekniskt forskningsinstitut i Göteborg
  Behandlas i
 7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om finansieringen av Centrum för kunskap om förintelsen och CEIFO:s verksamhet
  Behandlas i
 8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om finansieringen av Centrum för kunskap om förintelsen och CEIFO:s verksamhet
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om byte av huvudman för vissa utbildningar inom vård- och omsorgsområdet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om byte av huvudman för vissa utbildningar inom vård- och omsorgsområdet.
  Behandlas i
 11. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om tilläggsdirektiv till Högskoleverkets utredning av universitetens och högskolornas lokalförsörjning.
  Behandlas i
 12. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om tilläggsdirektiv till Högskoleverkets utredning av universitetens och högskolornas lokalförsörjning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.