Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1996/97:34 Handelsändamålet i detaljplan, m.m.

Motion 1996/97:Bo6 av Ola Karlsson m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1996/97:34
Tilldelat
Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning
1996-10-18
Bordläggning
1996-10-21
Hänvisning
1996-10-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

I propositionen återställer regeringen kommunernas
möjlighet att via detaljplaner reglera var och vilken handel
som skall få förekomma i kommunen. Ett genomförande av
regeringens förslag kommer att försvåra etablering för nya
aktörer inom framför allt lågprishandeln. Detta leder till
sämre konkurrens och dyrare varor för konsumenterna.
Propositionen bör därför avslås.
Regeringens förslag genomsyras av den gamla tron att alla problem löses
bäst genom politisk planering. Tidigare, före 1992, skulle kommunala
varuförsörjningsplaner skapa en för konsumenterna lämplig butiksstruktur.
Då var stormarknader och bensinstationer verksamheter som genom att sälja
livsmedel förstörde en "lämplig" samhällsutveckling. Nu lyfter regeringen
fram gamla förarbeten för att återskapa de förhållanden som gällde före 1992.
Den ordning som gällde före 1992 ledde till att kommuners redan starka
handelskedjor genom effektivt lobbyarbete kunde utestänga nya konkurrenter.
Det gynnade den redan etablerade handeln och missgynnade butiker med
annorlunda koncept, framför allt lågprisbutiker. De stora förlorarna var
konsumenterna när konkurrensen inte tilläts fungera. En ytterligare effekt av
det byråkratiska planerandet i de kommunala varuförsör var köpslåendet om
kvadratmeter i nya butikslägen. Om Konsum fått 750 nya kvadratmeter
butiksyta skulle ICA ha lika många. Skulle en butik flyttas fick det nya
butiksläget inte tillåta alltför stor ökning av butiksytan. Det var omsorgen om
de gamla strukturerna som satt i högsätet, inte viljan att tillåta det nydanande
och kreativa. Regeringens förslag om att åter ge kommuner rätt att reglera
handelsändamålet leder till en återgång till godtycke och skönsmässiga
bedömningar.
En rad av remissinstanserna är tveksamma till regeringens förslag.
Konkurrensverket anser inte att det finns sakliga skäl till att gå tillbaka till
den gamla ordningen. Utredningen (N 1995:12) om ökad konkurrens i
handeln med livsmedel har framhållit att det finns skäl att avvakta den vidare
utvecklingen. KF anser att det finns risk för oklarheter och godtycke i
tillämpningen samt att det finns risk för att konkurrensen på dagligvaru-
området hämmas av ytterligare reglering.
Konkurrensen inom handeln bör underlättas, inte begränsas. Konsumen-
ternas möjlighet att genom egna val styra handelns utveckling bör stärkas,
inte försvagas. Regeringens förslag bör därför avslås.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen avslår regeringens förslag i enlighet med vad som anförts i
motionen.

Stockholm den 11 oktober 1996
Ola Karlsson (m)
Lars Björkman (m)

Sten Tolgfors (m)


Yrkanden (2)

 • 1
  att riksdagen avslår regeringens förslag i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen avslår regeringens förslag i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.