Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1996/97:160 Långsiktigt hållbara trafiklösningar i Stockholm och Göteborg

Motion 1996/97:T94 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1996/97:160
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
1997-06-11
Hänvisning
1997-06-12
Bordläggning
1997-06-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Flera av vägprojekten i Stockholms län saknar fortfarande
finansiering. Jag utgår dock ifrån att finansieringen kommer
att ske över statsbudgeten.
Haningeleden (Södertörnsleden) är indelad i ett antal etapper. Ett par
etapper är redan byggda och garantier finns för etapp 2. Garantier saknas i
dagsläget för etapp 1 och Botkyrkaleden mellan Flemingsberg och Masmo.
En led är precis som en kedja- inte starkare än sin svagaste länk. Saknas en
länk är kedjan inte mycket värd. Det är därför mycket angeläget att
regeringen så fort som möjligt återkommer till riksdagen med
garantier/finansiering av Haningeleden 1 och Botkyrkaleden.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anfö

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om garantier/finansiering av Haningeleden 1 och Botkyrkaleden.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om garantier/finansiering av Haningeleden 1 och Botkyrkaleden.
  Behandlas i

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.