Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1995/96:229 Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

Motion 1995/96:Sk60 av Ronny Korsberg m.fl. (mp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1995/96:229
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
1996-05-22
Bordläggning
1996-05-23
Hänvisning
1996-05-24

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Skattereduktion
I propositionen föreslås en skattereduktion för utgifter för
byggnadsarbete på bostadshus. Skattereduktionen uppgår till
30 % av nedlagda kostnader, dock max 10 500 kr för
småhus, 5 000 kr för bostadsrättslägenhet och det högsta av
beloppen 20 000 kr eller tre gånger fastighetsskatten 1996
för hyreshus. Reduktionen gäller arbeten som utförs mellan
den 15 april 1996 och den 31 december 1997. Avsikten med
förslaget är att stimulera sysselsättningen inom
byggbranschen, men vi anser att effekten av förslaget är
tveksamt. Merparten av de arbeten som omfattas av
skattereduktionen skulle förmodligen utföras ändå, och
risken är stor att de flesta arbeten som kommer att utföras
inte är nytillkomna utan endast omfördelade i tiden. Vi yrkar
därför avslag på förslaget om skattereduktion för utgifter för
byggnadsarbete på bostadshus, i enlighet med
budgetförslaget i vår partimotion 1995/96:Fi81.
I den mån staten skall subventionera byggnadsarbeten, via skatteavdrag
eller investeringsbidrag, bör detta gälla arbeten med särskild miljöinriktning.
Ett exempel på sådana projekt är stödet till allergisanering av lokaler och
bostäder som nu genomförs efter en överenskommelse mellan regeringen och
Miljöpartiet. Ett annat exempel är de stöd till konvertering av eluppvärmning
till biobränslen eller fjärrvärme som föreslås i Miljöpartiet de grönas
partimotion 1995/96:Fi81. Bidrag av denna typ stimulerar sysselsättningen
inom byggbranschen samtidigt som den blir en del i den nödvändiga
miljöombyggnaden av Sverige. Alla nya byggprojekt, oavsett finans-
ieringsform eller eventuell subvention, skall självklart föregås av miljö- och
energikonsekvensbeskrivningar samt livscykelanalyser.
Principer
Vi anser principiellt att bidrag är mer effektiva än
skattesubventioner. Bidrag bör dessutom vara
tidsbegränsade. Vi anser också att skattesystemet bör vara så
enkelt och tydligt som möjligt, bl.a. för att underlätta för
företagen och undvika oavsedda möjligheter till
skatteplanering.
Skattesubventionen skulle visserligen kunna ge en viss minskning av den
"svarta" byggmarknaden under den aktuella tiden. Men den eventuella
förbättringen försvinner då skattereduktionen med krav på F-skattsedel
upphör.
Allergisanering
Allergiska sjukdomar och annan överkänslighet har ökat
oroväckande de senaste decennierna. I Sverige drabbas
numera minst var tredje invånare, både barn och vuxna. I
februari 1995 träffades en överenskommelse mellan
regeringen och Miljöpartiet omfattande bl.a. ett bidrag på 1,8
mdr kr till förbättring av inomhusmiljön i bostäder och
lokaler. Bidraget används för att allergisanera bostäder,
skolor och daghem. Vi anser att det är betydligt viktigare att
fullfölja denna allergisanering, framför allt av lokaler och
bostäder där barn vistas än att införa en allmän
skattereduktion för ombyggnader. Det finns idag
ansökningar om bidrag till allergisanering som motsvarar
den ursprungliga överenskomna summan i uppgörelsen.
Vi förutsätter att riksdagen är angelägen att allergisanering verkligen
fullföljs då den har stora positiva effekter på såväl barnens hälsa som den
svårt prövade byggarbetsmark-naden. Riksdagen bör därför ge regeringen till
känna att ytterligare minst 600 miljoner kronor ska anslås till allergi-
saneringsbidrag.
"Grönt" ROT-bidrag
Vi anser att hälsan och barnen måste prioriteras framför
ombyggnader för bättre funktion, mer attraktivt utseende
eller liknande. Om ytterligare satsningar inom byggsektorn
skall genomföras, måste de enligt Miljöpartiet ske med
"gröna" förtecken, d.v.s. ett ekologiskt riktigt byggande, med
miljöanpassade material, byggmetoder och energisystem. Vi
föreslår därför att riksdagen hos regeringen begär förslag till
ett "grönt" ROT-bidrag, för ombyggnader som kan betraktas
som ekologiskt riktiga.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen avslår den i propositionen föreslagna
skattereduktionen för utgifter avseende byggnadsarbeten på
bostadshus, i enlighet med vad som anförts i motionen,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att ytterligare minst 600 miljoner kronor anslås
under budgetåret 1995/96 till allergisanering,
3. att riksdagen hos regeringen begär förslag till "grönt" ROT-
bidrag, i enlighet med vad som anförts i motionen.

Yrkanden (6)

 1. att riksdagen avslår den i propositionen föreslagna skattereduktionen för utgifter avseende byggnadsarbeten på bostadshus, i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen avslår den i propositionen föreslagna skattereduktionen för utgifter avseende byggnadsarbeten på bostadshus, i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att ytterligare minst 600 miljoner kronor anslås under budgetåret 1995/96 till allergisanering
  Behandlas i
 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att ytterligare minst 600 miljoner kronor anslås under budgetåret 1995/96 till allergisanering
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 5. att riksdagen hos regeringen begär förslag till "grönt" ROT-bidrag, i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 6. att riksdagen hos regeringen begär förslag till "grönt" ROT-bidrag, i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.