Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1995/96:229 Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

Motion 1995/96:Sk59 av Lars Bäckström m.fl. (v)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1995/96:229
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
1996-05-22
Bordläggning
1996-05-23
Hänvisning
1996-05-24

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Propositionens förslag
I proposition 1995/96:229 föreslår regeringen att riksdagen
inför en skattereduktion för utgifter avseende
byggnadsarbeten på bostadshus. Skattereduktion föreslås
uppgå till 30 % av ett underlag som består av nedlagda
arbetskostnader. För småhus får reduktionen uppgå till högst
10 500 kr. För hyreshus är gränsen det högsta av beloppen
20 000 kr och tre gånger fastighetsskatten för bostadsdelen
för kalenderåret 1996. Även innehavare av bostadsrätter kan
få reduktion. Reduktionen för dessa får högst vara 5 000 kr
per lägenhet. Regeringen föreslår att detta stöd skall kunna
sökas för arbeten under perioden 15 april 1996-31 december
1997.
Vänsterpartiets
ställningstagande
Både byggandet av nya bostäder och ombyggnationen av
äldre bostäder har fallit kraftigt sedan början av 1990-talet.
Under en följd av år har det därmed varit befogat att tala om
en verklig byggkris. För att lindra krisen har samhället satsat
ansenliga summor på stödformer av olika slag, dels genom
bidrag och/eller skattereduktioner eller skatteavdrag.
Bidragsmodellen
Socialdemokraterna liksom Vänsterpartiet har tidigare
samfällt förespråkat bidragsmodellen och bidrag som
hanteras av Boverket och länsstyrelsernas bostadsenheter.
Detta är en modell som underlättar såväl kontroll som
utvärdering och effektivitet. Genom proposition 229 byter
Socialdemokraterna uppfattning och föreslår ett stödsystem
genom en skattereduktion. Vänsterpartiet anser inte att
regeringen redovisar några bärande skäl för att övergå till
denna stödform och vidhåller därför sin och
bostadsutskottets tidigare redovisade uppfattning att
tillfälliga byggstimulanser lämpligast sker genom riktade
bidrag.
Landets länsbostadsdirektörer har i ett brev till bostadsutskottets ledamöter
redovisat en likartad syn. I sitt brev framhåller de att de gärna ser en
fortsättning av det 15-procentiga ROT-stödet. Länsbostadsdirektörerna
kritiserar även det ständiga bytandet av stödformer. Vänsterpartiet instämmer
i denna bedömning och vill vidare framhålla att regeringens förslag kan
öppna möjligheterna för ett mått av fusk, genom att vissa bidrag och den
föreslagna skattereduktionen sammanfaller i tid.
Vänsterpartiet delar dock regeringens uppfattning att det krävs stimulanser
till byggsektorn. Istället för skatteavdrag, förordar Vänsterpartiet en
fortsättning av de tillfälliga stöd, som prövats och som visat sig vara
framgångsrika. Stöd som genom rambegränsningar i tid och pengar upphör
under 1997. Stöden är redan kända för byggentreprenörer, fastighetsägare,
kommuner och landsting, vilket gör att nya projekt snabbt kan komma igång.
Vänsterpartiet anser att det 15-procentiga ROT-stödet och miljöstödet för
allergisanering bör fortsätta. När det gäller allergisaneringsstödet vill
Vänsterpartiet påpeka att det för närvarande finns ansökningar för 800
miljoner kr utöver den ram som nu gäller.
Den skattereduktion som regeringen föreslagit kommer troligen i första
hand att användas av egnahemsägare. Enligt Vänsterpartiets mening borde
denna sektor stödjas genom särskilda bidrag med miljöprofil. En fortsättning
av stöden för solvärmeanläggningar och ackumulatortankar är exempel på
sådana stödformer. Ytterligare en åtgärd skulle kunna vara bidrag för att byta
ut direktverkande el mot någon form av värmepump.
Vänsterpartiet anser att regeringens proposition bör avslås och att
riksdagen istället bör begära förslag från regeringen till fortsatta riktade
stöd
inom bostadssektorn enligt vad som ovan anförts. Detta stöd bör ges inom
samma ekonomiska ram som regeringen angivit, d.v.s. ca 1 500 miljoner kr
för 1997 och 2 000 miljoner kr för 1998.
Skattelättnader
Som angivits ovan anser Vänsterpartiet att en bidragsmodell
är att föredra när det gäller stimulanser till byggsektorn. Det
finns dock även fördelar med en stimulans genom ett
skatteavdrag, då en sådan konstruktion inte belastar
budgetens utgiftssida. Om en riksdagsmajoritet inte ser det
som möjligt att stödja ytterligare bidrag enligt vad som
redovisats ovan, är Vänsterpartiet berett att diskutera hur en
eventuell skattereduktion kan utformas så att den blir så
effektiv och rättvis som möjligt.
I ett sådant fall menar Vänsterpartiet att skattereduktionen bör läggas ut så
att den framförallt gynnar reparations-, om- och tillbyggnadssatsningar i
eftersatta bostadsområden och större flerfamiljshus. Detta kan t.ex. ske
genom en skattereduktion som i första hand tas ut mot fastighetsskatten.
Riksdagen bör hos regeringen begära förslag för en sådan skattereduktion
inom samma ekonomiska ram som regeringen föreslår i proposition
1995/96:229.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen med avslag på regeringens proposition 1995/96:229
som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om
riktade stöd inom bostadssektorn,
2. att riksdagen, vid avslag på yrkande 1, som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om skattereduktioner för
bygg/bostadssektorn.

Stockholm

Yrkanden (4)

 1. att riksdagen med avslag på regeringens propositon 1995/96:229 som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om riktade stöd inom bostadssektorn
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen med avslag på regeringens propositon 1995/96:229 som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om riktade stöd inom bostadssektorn
  Behandlas i
 3. att riksdagen, vid avslag av yrkande 1, som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om skattereduktioner för bygg-bostadssektorn.
  Behandlas i
 4. att riksdagen, vid avslag av yrkande 1, som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om skattereduktioner för bygg-bostadssektorn.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.