Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1995/96:229 Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

Motion 1995/96:Sk57 av Isa Halvarsson och Karin Pilsäter (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1995/96:229
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
1996-05-22
Bordläggning
1996-05-23
Hänvisning
1996-05-24

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

I propositionen preciserar regeringen det förslag till
skattereduktion för utgifter avseende byggnadsarbeten på
bostadshus som omnämndes i vårpropositionen
(1995/96:150). Skattereduktion skall på vissa villkor kunna
erhållas av fastighetsägare och bostadsrättsinnehavare för
reparations- och underhållsarbeten samt för utgifter för om-
och tillbyggnad, exklusive materialkostnaden.
Vi sade i vår partimotion (1995/96:Fi79) nej till detta förslag, dels av
statsfinansiella skäl, dels för att vi förespråkar generella förbättringar av
företagsklimatet, bl a genom rejäla skattesänkningar. Syftet med både den
större säkerhetsmarginalen i budgetsaneringen som vårt alternativ innebär
och de sänkta företagsskatterna är självfallet att minska arbetslösheten.
Eftersom de generella förbättringar för företagen som vi föreslår skulle gynna
alla branscher, även byggsektorn, skulle kostnadsläget förbättras och
möjligheterna för fastighetsägare att anlita byggnadsarbetare för sina behov
också öka, precis som är avsikten med regeringens förslag.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hem

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen avslår proposition 1995/96:229.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen avslår proposition 1995/96:229.
  Behandlas i

Avsändare (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.