Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m.

Motion 1995/96:Fi126 av Carl-Johan Wilson och Kenth Skårvik (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1995/96:222
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
1996-06-19
Hänvisning
1996-06-19
Bordläggning
1996-06-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

I denna motion föreslås att statligt stöd inom ramen för de
satsningar, som propositionen föreslår, skall kunna ges till
kulturprojekt inom folkbildningen.
I ett pressmeddelande från Kulturdepartemenet 96-06-11 (nr 107) påpekas
att regeringen i sysselsättningspropositionen lyfter fram kulturens betydelse
för tillväxt och regional utveckling. Kulturministern uttrycker sin glädje över
att kulturområdets möjligheter därigenom tas till vara i propositionens
förslag.
Kulturministern påpekar att erfarenheterna visar att sysselsättningsinsatser
inom kulturområdet är väl använda pengar. Särskilt viktiga anförs de vara för
nya arbeten i glesbygd, småföretagsutveckling, för kvinnor, för miljön och
kulturarvets långsiktiga vård.
Vi kan inte finna att något konkret nämns i propositionen om den satsning
på kulturprojekt som pressmeddelandet från Kulturdepartementet informerar
om.
I propositionen föreslås att medel motsvarande tillgängliga studieplatser
skall fördelas mellan folkhögskolor, studieförbund och kommunal vuxen-
utbildning. Kommunerna skall vara ansvariga för den fördelningen.
Regeringen förutsätter dock att kommunerna inte ensidigt utnyttjar alla
tillgängliga resurser för den egna komvuxorganisationen.
Vi anser att det tydligt skall anges att även arbetsskapande kulturprojekt,
som inte direkt är inordnade i formellt kompetenshöjande vuxenutbildnings-
satsningar, skall kunna erhålla stöd. Det kan gälla publika kulturprojekt -
t.ex. amatörteater och musikevenemang - liksom kulturvårdande insatser i
hembygdsföreningar och liknande organisationer. Det bör riksdagen ge
regeringen till känna.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att även arbetsskapande kulturprojekt inom
folkbildningen skall kunna erhålla ekonomiskt stöd ur de medel som
anslås för vuxenutbildningsprojekt.

Stockholm den 19 juni 1996
Carl-Johan Wilson (fp)

Kenth Skårvik (fp)


Yrkanden (2)

 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att även arbetsskapande kulturprojekt inom folkbildningen skall kunna erhålla ekonomiskt stöd ur de medel som anslås för vuxenbildningsprojekt.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att även arbetsskapande kulturprojekt inom folkbildningen skall kunna erhålla ekonomiskt stöd ur de medel som anslås för vuxenbildningsprojekt.
  Behandlas i

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.