Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1995/96:198 Ekonomisk-politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet

Motion 1995/96:Sk52 av Barbro Westerholm och Erling Bager (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1995/96:198
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
1996-05-02
Bordläggning
1996-05-03
Hänvisning
1996-05-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Ett mycket stort behov föreligger att allergisanera offentliga
lokaler, inte minst skolor. Folkpartiet liberalerna föreslog
därför förra året ett flerårigt program om 400 milj kr/år i
detta syfte. Riksdagen avslog detta förslag och biföll istället
regeringens och Miljöpartiets förslag om en större
engångssatsning där kravet på medfinansiering från
kommunerna sattes högt.
Vi vidhåller att den av folkpartiet föreslagna uppläggningen var bättre och
vi beklagar att riksdagen avslog det.
Vi var bland de första att påpeka att något måste göras åt de dåliga inom-
husmiljöerna. Allergier har tyvärr utvecklats till något av en folksjukdom som
uppemot tre miljoner svenskar i dag lider av. Åtta procent av alla vuxna lider
av astma. Särskilt oroande är att barnen drabbas så hårt. Två barn av fem är
utsatta.
Inomhusmiljön är en stor bov som ligger bakom många allergifall. I många
byggnader - såväl bostäder som daghem, skolor och kontor - finns problem
med dålig ventilation, mögelskador och fuktig luft som bidrar till att
människor utvecklar allergier.
Allergier är ett problem inte bara för de individer som drabbas, det är också
ett samhällsproblem. Sjukskrivningar och arbetsbortfall medför både utgifter
för samhället och förluster i form av uteblivna inkomster. Att satsa på att
förebygga allergier är således lönsamt både utifrån mänskliga och
samhällsekonomiska utgångspunkter.
Vi delar den uppfattning Folkpartiet liberalerna fört fram i en partimotion
om ett nytt program för reparationer, ombyggnader och tillbyggnader (ROT).
I rådande statsfinansiella läge är det inte försvarligt att satsa stora
skattepengar på den typen av subventioner. Skulle riksdagen bifalla förslaget
om ett nytt ROT-program anser vi att folkpartiets idé om ett flerårigt program
om 400 milj kr/år med en lägre kommunal finansieringsgrad bör förverkligas
inom ramen för det programmet. Detta bör riksdagen ge regeringen till
känna.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen - vid bifall till förslaget om ett nytt ROT-program -
som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att
inom ramen för detta program genomföra en 

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen - vid bifall till förslaget om ett nytt ROT-program - som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att inom ramen för detta program genomföra en flerårig satsning på allergisanering av offentliga lokaler.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen - vid bifall till förslaget om ett nytt ROT-program - som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att inom ramen för detta program genomföra en flerårig satsning på allergisanering av offentliga lokaler.
  Behandlas i

Avsändare (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.