Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1995/96:198 Ekonomisk-politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet

Motion 1995/96:Sk47 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1995/96:198
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
1996-05-02
Bordläggning
1996-05-03
Hänvisning
1996-05-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

I denna särproposition presenterar regeringen ett antal
åtgärder på skatteområdet med anknytning till den
ekonomiska vårpropositionen (1995/96:150). Förslagen i
propositionen berör förmögenhetsskatten, mervärdesskattens
redovisningsperioder, statlig inkomstskatt, energiskatterna
samt skattereduktion för utgifter för vissa byggnadsarbeten.
Vi har i en partimotion av Lars Leijonborg (fp) m. fl., med anledning av
regeringens proposition 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag
till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för
budgetåret 1995/96, m.m. beskrivit vår politik för fler jobb, budgetbalans och
högre tillväxt. Vi hänvisar till den motionen för en fyllig beskrivning av våra
argument och motförslag.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen avslår förslaget till förändringen av värderingen av
aktier i förmögenhetsbeskattningen,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att ej återinföra förmögenhetsskatt på aktier på
O- och OTC-listorna,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om beskattningen av fåmansbolag,
4. att riksdagen beslutar om en ändring av momsreglerna i enlighet
med vad som anförts i motionen,
5. att riksdagen avslår förslaget till skattereduktion för
byggnadsarbete på bostadshus,
6. att riksdagen - vid avslag på yrkande 5 - som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om krav på positiva
miljöeffekter för ROT-projekt m.m.,
7. att riksdagen avslår förslaget om höjda energiskatter om inte
skatten på arbete sänks i motsvarande omfattning,
8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om skatteväxling av energiskatter och skatter på
arbete.

Stockholm den 2 maj 1

Yrkanden (16)

 1. att riksdagen avslår förslaget till förändringen av värderingen av aktier i förmögenhetsbeskattningen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen avslår förslaget till förändringen av värderingen av aktier i förmögenhetsbeskattningen
  Behandlas i
 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att ej återinföra förmögenhetsskatt på aktier på O- och OTC-listorna
  Behandlas i
 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att ej återinföra förmögenhetsskatt på aktier på O- och OTC-listorna
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om beskattningen av fåmansbolag
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om beskattningen av fåmansbolag
  Behandlas i
 7. att riksdagen beslutar om en ändring av momsreglerna i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 8. att riksdagen beslutar om en ändring av momsreglerna i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 9. att riksdagen avslår förslaget till skattereduktion för byggnadsarbete på bostadshus
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 10. att riksdagen avslår förslaget till skattereduktion för byggnadsarbete på bostadshus
  Behandlas i
 11. att riksdagen - vid avslag på yrkande 5 - som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om krav på positiva miljöeffekter för ROT-projekt m.m.
  Behandlas i
 12. att riksdagen - vid avslag på yrkande 5 - som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om krav på positiva miljöeffekter för ROT-projekt m.m.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 13. att riksdagen avslår förslaget om höjda energiskatter om inte skatten på arbete sänks i motsvarande omfattning
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 14. att riksdagen avslår förslaget om höjda energiskatter om inte skatten på arbete sänks i motsvarande omfattning
  Behandlas i
 15. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om skatteväxling av energiskatter och skatter på arbete.
  Behandlas i
 16. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om skatteväxling av energiskatter och skatter på arbete.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.