Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1992/93:159 Stöd och service till vissa funktionshindrade

Motion 1992/93:So29 av Kenth Skårvik (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1992/93:159
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
1993-03-10
Bordläggning
1993-03-11
Hänvisning
1993-03-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Av förslaget framgår att specialsjukhus och vårdhem för
utvecklingsstörda visserligen skall avvecklas och ersättas
med andra boendeformer men att denna avveckling inte ges
något fastställt datum. Planeringsskyldighet för avveckling
införs, något som också föreligger enligt den nu gällande
omsorgslagen.
Restriktioner beträffande ''nyintagning'' skärps i viss
mån genom förbud mot nyintagning för stadigvarande
boende annat än vid vård oberoende av samtycke. Dock
kvarstår att s k tillfälliga placeringar kan ske ''i avvaktan på
mer permanenta lösningar''. Vård oberoende av samtycke
skall utredas i viss ordning under en tvåårsperiod.
Det har framkommit att avvecklingen av vårdhem för
utvecklingsstörda genomförs i mycket varierande takt på
olika platser i landet trots de bestämmelser som redan finns
i omsorgslagens införandelag och de resonemang som
fördes i dess förarbeten. Det har också framkommit att
begreppet intagning för ''tillfälliga placeringar'' har ett
vidlyftigt tolkningsutrymme. Jag menar att enskildas
inflytande och trygghet inte garanteras tillräckligt genom
bestämmelsen att årligen överväga om boendeformen kan
ändras till någon boendeform enligt den föreslagna nya
lagen. Det har visat sig att utredningen om frågor om vård
oberoende av samtycke avseende utvecklingsstörda måste
effektiviseras.
Handikapputredningen menade att avvecklingen av
vårdhem och specialsjukhus skulle slutföras inom en viss
fastställd tid, fem år efter ikraftträdande av en ny lag,
förslaget till LSS. Denna tidpunkt skall betraktas mot
bakgrund av den avsevärda tid som förflutit sedan
Omsorgskommittén år 1981 lämnade sitt slutbetänkande,
där frågan även aktualiserades.
Riksdagen bör i överensstämmelse med
Handikapputredningens förslag fastslå ett slutdatum för
avveckling av vårdhem och specialsjukhus.
Avvecklingsprocessen bör vara avslutad vid årsskiftet
1998/99 och genomföras med högt ställda anspråk på
kvalitet i enlighet med intentionerna i regeringens
proposition 1992/93:159.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om vårdhemsavveckling.

Stockholm den 10 mars 1993

Kenth Skårvik (fp)


Yrkanden (2)

 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om vårdshemsavveckling.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om vårdshemsavveckling.
  Behandlas i

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.