Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1992/93:159 Stöd och service till vissa funktionshindrade

Motion 1992/93:So28 av Lena Öhrsvik (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1992/93:159
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
1993-03-10
Bordläggning
1993-03-11
Hänvisning
1993-03-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

I propositionen föreslås ett tillägg i hälso-
och sjukvårdslagen om en skyldighet för landstingen att
organisera, finansiera och tillhandahålla tolktjänst.
Skyldigheten skulle gälla vardagstolkning för döva,
dövblinda, vuxendöva och hörselskadade. Detta är av
avgörande betydelse för att nå målet om full delaktighet i
samhället år 2000.
I detta sammanhang tas också frågan om taltjänst för
talskadade upp. Uppbyggnaden av sådan verksamhet går
enligt propositionen inte i den takt som är önskvärt.
Slutsatsen av detta blir att man ämnar ge ett uppdrag till
Socialstyrelsen att göra en samlad uppföljning av
taltjänstens utveckling i landet.
Enligt min uppfattning vore det bättre och säkrare att
redan nu lagreglera denna skyldighet på samma sätt som
tolktjänsten. Varför vänta när vi ändå förändrar
lagstiftningen och garanterar stöd för andra grupper med
liknande behov av stöd? Behovet är stort och rätten till
delaktighet och inflytande lika viktigt för talskadade.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om taltjänst för talskadade.

Stockholm den 10 mars 1993

Lena Öhrsvik (s)


Yrkanden (2)

 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om taltjänst för talskadade.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om taltjänst för talskadade.
  Behandlas i

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.