Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1992/93:159 Stöd och service till vissa funktionshindrade

Motion 1992/93:So27 av Lena Öhrsvik m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1992/93:159
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
1993-03-10
Bordläggning
1993-03-11
Hänvisning
1993-03-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

En person som är bosatt i Sverige skall vara inskriven hos
en allmän försäkringskassa fr.o.m. den månad då han fyller
16 år. Sextonårsmånaden har på detta sätt blivit inträdet till
vuxenvärlden i den allmänna försäkringen. Föräldrar har
rätt till föräldrapenning och i förekommande fall vårdbidrag
för sina barn upp till 16 års ålder. Den som varaktigt eller
för avsevärd tid fått sin arbetsförmåga nedsatt med minst en
fjärdedel har rätt till förtidspension/sjukbidrag fr.o.m. det
han fyller 16 år. Handikappersättning kan utges från samma
tillfälle osv.
Handikapputredningen har i sitt slutbetänkande (SOU
1992:52) föreslagit en höjning av den övre åldersgränsen för
rätt till tillfällig föräldrapenning. Betänkandet är för
närvarande föremål för remissbehandling. Remisstiden går
ut i maj månad i år.
Regeringen har, trots att remisstiden ännu inte gått ut,
valt att lägga ett förslag om en höjd åldersgräns för rätt till
tillfällig föräldrapenning för vård av svårt sjuka och
handikappade barn. Detta är naturligtvis
uppseendeväckande i sig, särskilt som förslaget inte helt
följer Handikapputredningens förslag vad gäller
personkretsen. Förslaget innebär också att föräldrar,
eftersom regelsystemet i övrigt är oförändrat, kan få
tillfällig föräldrapenning för vård av en pensionär med
handikappersättning. Förslaget innebär emellertid framför
allt att man börjar rucka på den åldersgräns, 16 år, som
generellt gäller i den allmänna försäkringen. Detta är en
betydligt större fråga än enbart åldersgränsen för rätt till
tillfällig föräldrapenning.
Det är naturligtvis så att den som är funktionshindrad
har ett större behov än andra av hjälp och stöd i samband
med sjukdom. Behovet av stöd kan emellertid inte anses
upphöra vid en viss ålder. Förslaget i propositionen har
därför inte större grund för sig i det avseendet än nuvarande
regler. Det borde dock enligt vår uppfattning vara möjligt
att ge extra stöd inom ramen för assistansersättningen. Det
är alltså inte av det skälet motiverat att höja åldersgränsen
för den tillfälliga föräldrapenningen.
Vi kan dock instämma i att den nu gällande 16-
årsgränsen i försäkringen kan behöva ses över. Allt färre
ungdomar slutar skolan vid 16 års ålder och börjar
förvärvsarbeta, vilket utgjorde en av
grundförutsättningarna för de nuvarande reglerna. Det kan
också ifrågasättas om en pensionering av ungdomar vid så
låg ålder kan stå i samklang med samhällets ambitioner på
habiliterings- och rehabiliteringsområdet. Frågan bör
emellertid avgöras i ett större sammanhang.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen avslår regeringens förslag om höjd
åldersgräns för tillfällig föräldrapenning,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av att se över
åldersgränsen 16 år i den allmänna försäkringen.

Stockholm den 10 mars 1993

Lena Öhrsvik (s)

Widar Andersson (s)

Börje Nilsson (s)


Yrkanden (4)

 • 1
  att riksdagen avslår regeringens förslag om höjd åldersgräns för tillfällig föräldrapenning
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen avslår regeringens förslag om höjd åldersgräns för tillfällig föräldrapenning
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av att se över åldersgränsen 16 år i den allmänna försäkringen.
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av att se över åldersgränsen 16 år i den allmänna försäkringen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.