Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1992/93:159 Stöd och service till vissa funktionshindrade

Motion 1992/93:So24 av Chatrine Pålsson och Dan Ericsson i Kolmården (kds)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1992/93:159
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
1993-03-10
Bordläggning
1993-03-11
Hänvisning
1993-03-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Ett av resultaten i Handikapputredningens
kartläggningsbetänkande är att endast åtta procent av de
svårt funktionshindrade som erhöll hemtjänst vid en viss
tidpunkt kunde själva bestämma vem som skulle ge hjälpen.
Det är bland annat mot den bakgrunden som regeringen nu
lägger propositionen Stöd och service till vissa
funktionshindrade.
Principen som ligger till grund för ställningstagandet i
propositionen är att den handikappade ska erhålla en
kontinuitet i sin hjälp. Det innebär att ''den enskilde eller
hans familj skall kunna känna säkerhet i att stödet inte
plötsligt upphör eller förändras (egen kursivering).
Det är positivt att vissa funktionshindrade föreslås
komma i åtnjutande av en personlig assistent. Vi måste
dock ifrågasätta förslaget att i en lag utesluta ersättning till
dem som fyllt 65 år. Detta gäller i första hand de som har
personlig assistent och vid en fast åldersgräns kommer att
förlora den kontinuitet som sådana erbjuder.
Inom sjukvården anses det helt oacceptabelt att sätta
fasta åldersgränser. Mot den bakgrunden måste vi
ifrågasätta en fast åldersgräns inom den sociala omsorgen.
Möjligheten att själv välja personlig assistent och
därmed öka inflytandet över sitt eget liv väger inte lättare
när den handikappade, som har en sådan tjänst, har nått en
viss ålder. Det är kanske till och med så att behovet av
oavbrutenhet i hjälpen från en personlig assistent är större
när den berörde är äldre.
Vi är medvetna om och accepterar nödvändigheten att,
av ekonomiska skäl, begränsa personkretsen som kan
komma i åtnjutande av en personlig assistent, men
ifrågasätter om detta måste ske genom en fast åldersgräns,
som inte tar hänsyn till individuella behov.
Att, enligt propositionen, Svenska kommunförbundet
ska kontaktas för diskussioner om övergången från
personlig assistans till andra stödformer visar att man
upplever att en fast åldersgräns kan komma att inge en oro
och medföra praktiska och etiska problem.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att på annat sätt än genom en fast
åldersgräns begränsa kretsen av personer som i lagen skall
tillförsäkras fortsatt hjälp av personlig assistent.

Stockholm den 10 mars 1993

Chatrine Pålsson (kds)

Dan Ericsson (kds) i Kolmården


Yrkanden (2)

 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att på annat sätt än genom en fast åldersgräns begränsa kretsen av personer som i lagen skall tillförsäkras fortsatt hjälp av personlig assistent.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att på annat sätt än genom en fast åldersgräns begränsa kretsen av personer som i lagen skall tillförsäkras fortsatt hjälp av personlig assistent.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.