Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1992/93:159 Stöd och service till vissa funktionshindrade

Motion 1992/93:So22 av Jan Fransson och Anders Nilsson (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1992/93:159
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
1993-03-10
Bordläggning
1993-03-11
Hänvisning
1993-03-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Mot bakgrund av regeringens proposition om införande
av en rättighetslag för handikappade (LSS), måste också
frågan om sanktionsmöjligheter övervägas och få en snabb
lösning. I propositionen hänvisar föredragande statsråd till
Lokaldemokratiutredningen som i sina direktiv fått sig
förelagt att komma med förslag om sanktionsmöjligheter
gentemot kommuner och landsting som trotsar lagen.
Eftersom den nya LSS (''Lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade'') skall vara en rättighetslag, måste
också stödet till den personkrets lagen anger fungera. Men
det innebär i sin tur att sanktionsmöjligheterna mot
huvudmän som inte lever upp till lagen måste finnas. Den
omsorgslag som hittills funnits för en begränsad personkrets
och som nu enligt förslaget skall uppgå i LSS har flera
gånger prövats i högsta instans, regeringsrätten, som uttalat
att kommuner och landsting inte kan handla stick i stäv mot
lagen med hänvisning till bristande resurser. Ändå har fler
sådana prejudicerande domar inte verkställts. Detta har lett
till att ett par fall nu prövas via utsökningslagen, dvs. att
kronofogdemyndigheten kan framtvinga verkställighet
genom vitesföreläggande.
Det är emellertid inte säkert att detta förfarande är
juridiskt möjligt, eller praktiskt lämpligt.
Handikapputredningen föreslog därför en lagändring i syfte
att genom vitespåföljd få huvudmännen att verkställa
domstolsbeslut.
Sanktionsmöjligheter har diskuterats förr, bl.a. i
Kommunalansvarsutredningen, men fortfarande är frågan
inte löst om hur dessa konkret skall se ut. Vi anser att det
är viktigt att tillämpningen av den nya lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade följs mycket noga.
Risken finns annars, trots att det är en rättighetslag, att den
blir ganska tandlös om där inte finns möjligheter till
sanktioner.
Stora ojämlikheter råder i dag mellan kommuner och
mellan landsting, när det gäller att leva upp till de lagar som
redan nu finns rörande vård och omsorg till handikappade.
En betydligt starkare tillsynsfunktion skulle behövas för att
skapa bra förhållanden för handikappade oavsett var man
är bosatt. Socialstyrelsens tillsynsansvar bör förstärkas med
möjligheter till sanktioner. Länsstyrelsen och ansvarig
kommunal nämnd skall ha skyldighet att inspektera enskild
verksamhet -- inte enbart rätt och möjlighet.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om förstärkt tillsynsansvar och
sanktionsmöjligheter med anledning av lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade.

Stockholm den 10 mars 1993

Jan Fransson (s)

Anders Nilsson (s)


Yrkanden (2)

 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förstärkt tillsynsansvar och sanktionsmöjligheter med anledning av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förstärkt tillsynsansvar och sanktionsmöjligheter med anledning av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
  Behandlas i

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.