Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1992/93:Fi108 av Siw Persson (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1992/93:150
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
1993-05-07
Bordläggning
1993-05-11
Hänvisning
1993-05-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

I den reviderade finansplanen föreslås fortsatt stora
satsningar för att bekämpa arbetslösheten. Det är enligt min
uppfattning en stor brist att regeringen i detta sammanhang
inte föreslår ökade insatser för sysselsättningsskapande
åtgärder inom kulturmiljöområdet. Att bygga vägar är
däremot en klassisk åtgärd för att bekämpa arbetslöshet. Så
också i de nu föreslagna åtgärderna där regeringen vill anslå
1,2 miljarder kr. för att bygga och reparera länsvägar.
I takt med att mekaniseringen har utvecklats ger dock
väginvesteringar förhållandevis få arbetstillfällen per satsad
krona. Jämförelsevis ger en satsad miljon på
väginvesteringar 2,7 årsarbeten medan motsvarande
summa om den ges till t.ex. renovering av kulturlokaler
innebär 5,4 årsarbeten.
De sysselsättningsåtgärder som vidtas inom
kulturområdet innebär investeringar och upprustningar av
kulturminnen och kulturmiljöer. Arbetena är ofta
småskaliga vilket innebär att de kan sättas igång snabbt. De
erbjuder dessutom ofta möjlighet till arbeten av
hantverksmässig karaktär som ofta passar en äldre
arbetskraft.
Sverige har på många sätt försummat att skydda och
bevara sitt kulturarv. De insatser som för närvarande görs
med sysselsättningsmedel visar att mycket går att uträtta
med förhållandevis små insatser. När detta dessutom
innebär att en ofta hantverksskicklig yrkeskår kan beredas
arbete motiverar detta enligt min mening att ytterligare
medel tillförs kulturområdet för sysselsättningsåtgärder.
Riksdagen bör därför omfördela 100 miljoner kr. från
investeringar på länsvägar till sysselsättningsåtgärder på
kulturområdet.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen med ändring av regeringens förslag

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen med ändring av regeringens förslag beslutar att omfördela 100 miljoner kronor från anslaget för länsvägar till sysselsättningsåtgärder på kulturområdet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen med ändring av regeringens förslag beslutar att omfördela 100 miljoner kronor från anslaget för länsvägar till sysselsättningsåtgärder på kulturområdet.
  Behandlas i

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.