Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1991/92:134 Riktlinjer för överföringen av verksamheten vid domänverket till aktiebolagsform

Motion 1991/92:N53 av Birgitta Carlsson (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1991/92:134
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämning
1992-04-21
Bordläggning
1992-05-04
Hänvisning
1992-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

I proposition nr 134 lämnas förslag på det framtida
ansvaret och ägandeformen för AB Göta Kanalbolag.
Näringsministern föreslår att kanalfastigheten överlåts
till staten medan bolaget behåller övrig skogsmark. Det
statliga ägaransvaret för kanalen kan, liksom för all annan
mark som kvarstannar i statens ägo, tills vidare utövas av
byggnadsstyrelsen. I överlåtelseavtalet mellan staten och
det nya domänbolaget bör bolaget få i uppdrag att under en
begränsad avtalsperiod på fyra år svara för drift och
underhåll av kanalen inom ramen för nu gällande
upprustningsplan.
Att dela upp AB Göta Kanalbolags fasta tillgångar med
skogsfastigheten kvar i bolaget under det nya
domänbolagets ägaransvar och kanalfastigheten kvar i
statens ägo är en olämplig konstruktion ur såväl ekonomisk,
praktisk som kulturhistorisk synpunkt. Markinnehavet har
ställts till kanalbolagets förfogande genom att utbyte skett
av enskild jord mot kronans jord vilket reglerats i Götha
Canal Bolags privilegier daterat 11 april 1810.
Markinnehavet från såväl skogs- som kanalfastigheten
genererar ett väsentligt ekonomiskt tillskott för driften av
kanalen.
AB Göta Kanalbolags verksamhet är att upprätthålla
och vårda byggnader, samt att göra det möjligt att det
kulturhistoriska byggnadsverket med sin speciella natur
förblir ett attraktivt turistmål och ett tillgängligt
parkområde tvärs genom Sverige anpassat för ett aktivt
friluftsliv. Vidare håller bolaget sjöfartsleden Göta Kanal
öppen för trafik med passagerarfartyg, fritidsbåtar samt ett
mindre antal yrkestransporter. Driften och underhållet av
kanalen och kanalområdet är kostsamt på grund av
kanalens höga ålder, konstruktion samt
kulturbevarandekrav. Verksamheten vid AB Göta
Kanalbolag kan därför ej på kommersiella grunder bringas
till lönsamhet.
Under en lång följd av år under enskilt ägande
eftersattes underhållet gravt eftersom det inte gick att
längre driva kanalen med kommersiella lönsamhetskrav.
Staten har engagerat sig genom att anvisa medel till
kanalens underhåll enligt upprättad underhållsplan.
Arbetet med att återta det tidigare grovt eftersatta
underhållet beräknas enligt planen vara avslutat 1995.
Därefter beräknas i dag de vidmakthållande och löpande
underhållsarbetena till en kostnad av 9--10 miljoner kronor
per år.
Det finns ingen möjlighet att med endast avgifter från
sjöfartstrafiken finansiera verksamheten. Att höja
avgifterna från nuvarande nivå är inte realistiskt. En resa
tur och retur med en fritidsbåt med en längd över 10 meter
kostar 4 824 
kronor, inklusive 25 % 
moms, samt 3 312 
kronor för en fritidsbåt under 10 meters längd.
Underskottet, föranlett av driften vid kanalen, har
täckts av intäkter från fastighetsförvaltningen, skogsbruket,
landstingsbidrag och övrig till kanalen knuten speciell
verksamhet. AB Göta Kanalbolag arrenderar ut mark och
anläggningar till en mängd småföretagare som driver egen
verksamhet i kanalmiljön. Bolaget driver även egen
verksamhet där kravet på lönsamhet är en förutsättning för
bolagets verksamhet. Bland de olika aktiviteterna förtjänas
att nämna som exempel restauranger, kaféer, kiosker med
försäljning av en mängd olika föremål och produkter,
båtuppläggning, båtuthyrning, minigolf m.m. AB Göta
Kanalbolag är vidare engagerat i en mängd kultur- och
sportevenemang i anslutning till Göta Kanal.
Kanalområdet är en känslig miljö i vilken speciell hänsyn
och vård måste iakttagas. Således måste det direkta
inflytandet och ansvaret vara sammankopplat till AB Göta
Kanalbolag, så att icke oönskade effekter uppstår.
Driften av kanalen kräver att underhållsarbetena under
såväl seglationstiden som under övrig tid samordnas.
Anläggningens ålder och tekniska konstruktion kräver
speciell kompetens vilken är nödvändig för att hålla kanalen
farbar. Underhållsarbetena upphandlas i konkurrens på
tillgänglig marknad. Undantaget är den verksamhet som är
unik för kanalen och utförs av egen personal med
nödvändig erfarenhet och kunskap. Kompetensen inom
bolaget har framgångsrikt även skapat intäkter av arbeten
vid andra kanaler i landet.
Med anledning av vad som ovan framförts och den
mycket speciella verksamheten vid bolaget, anser jag att
AB Göta Kanalbolag bör till sin helhet, inklusive all mark,
kvarstanna i statens ägo och att statens ansvar för drift och
underhåll ej begränsas i tiden.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om AB Göta Kanalbolag,
2. att riksdagen beslutar att AB Göta Kanalbolag skall
kvarstanna 

Yrkanden (4)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om AB Göta Kanalbolag
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om AB Göta Kanalbolag
  Behandlas i
 3. att riksdagen beslutar att AB Göta Kanalbolag skall kvarstanna i statens ägo och att statens ansvar för drift och underhåll ej skall begränsas i tiden.
  Behandlas i
 4. att riksdagen beslutar att AB Göta Kanalbolag skall kvarstanna i statens ägo och att statens ansvar för drift och underhåll ej skall begränsas i tiden.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.