Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1991/92:134 Riktlinjer för överföringen av verksamheten vid domänverket till aktiebolagsform

Motion 1991/92:N51 av Karin Starrin och Lennart Brunander (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1991/92:134
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämning
1992-04-21
Bordläggning
1992-04-22
Hänvisning
1992-04-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Naturvård
I propositionen om bolagisering av Domänverket
föreslås att stora områden avsätts för naturvård. Förslaget
innebär att produktiv oskyddad skog på statens mark
kostnadsfritt kan övergå till naturvården. Detta måste ses
som en stor framgång för naturvården och ett
förverkligande av tidigare ställda centerkrav.
Även om propositionens förslag är en klar framgång för
naturvårdsintressena finns fortfarande osäkerheter i
framför allt södra och mellersta Sverige.
Att bevara produktiv skogsmark är nödvändigt för att
säkerställa den biologiska mångfalden. I dag är många arter
hotade. En del djur och växtarter är på väg att försvinna.
Miljöföroreningar och skogsbruk är orsaken till att arter
försvinner. Försurningen är ett stort och akut problem, men
den frågan tas upp i annat sammanhang.
Det är dyrt att avsätta och skydda mark, därför finns i
dag inte tillräckligt mycket skogsmark skyddad.
Nu när den skogsmark som staten äger i Domänverket
skall bolagiseras, bör de områden som är av speciellt
intresse skyddas. Det kan ske genom att domänverksmark
övergår i naturvårdsfonden.
De förslag som finns i propositionen är troligen inte
tillräckliga för att klara det mål som vi har att skydda den
biologiska mångfalden.
Vi föreslår därför att en arbetsgrupp tillsätts som får i
uppdrag att utarbeta ett förslag till skogsområden som,
utöver de som ingår i propositionen, bör kvarstå i statlig ägo
och övergå till naturvårdsfonden. Denna arbetsgrupp bör
till att börja med kunna utgå från de objektslistor som
utarbetats på länsstyrelserna. Även andra områden med
stort naturvärde bör komma ifråga.
Dessutom bör arbetsgruppen få i uppdrag att peka ut
lämpliga utbytesobjekt. Sådana bör bl.a. kunna återfinnas
bland de fastigheter som Domänverket planerar att sälja
under kommande år.
Det är viktigt att klara ut vad som är skyddsvärt för en
bolagisering.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger 

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om skydd av naturområden på statlig mark.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om skydd av naturområden på statlig mark.
  Behandlas i

Avsändare (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.