Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1991/92:134 Riktlinjer för överföringen av verksamheten vid domänverket till aktiebolagsform

Motion 1991/92:N46 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. (fp, c, kds)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1991/92:134
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämning
1992-04-21
Bordläggning
1992-04-22
Hänvisning
1992-04-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

I propositionen lämnas förslag till det framtida ansvaret
och ägandeformen för AB Göta Kanalbolag.
Näringsministern föreslår att kanalfastigheten överlåts
till staten medan bolaget behåller övrig skogsmark. Det
statliga ägaransvaret för kanalen kan, liksom för all annan
mark som kvarstannar i statens ägo, tills vidare utövas av
byggnadsstyrelsen. I överlåtelseavtalet mellan staten och
det nya domänbolaget bör bolaget få i uppdrag att under en
begränsad avtalsperiod på fyra år svara för drift och
underhåll av kanalen inom ramen för nu gällande
upprustningsplan.
Att dela upp AB Göta Kanalbolags fasta tillgångar med
skogsfastigheten kvar i bolaget under det nya
domänbolagets ägaransvar och kanalfastigheten kvar i
statens ägo är en olämplig konstruktion från såväl
ekonomisk, praktisk som kulturhistorisk synpunkt.
Markinnehavet har ställts till kanalbolagets förfogande
genom att utbyte skett av enskild jord mot kronans jord
vilket reglerats i Götha Canal Bolags privilegier av den 11
april 1810. Markinnehavet, från såväl skogs- som
kanalfastigheten, genererar ett väsentligt ekonomiskt
tillskott till driften av kanalen.
AB Göta Kanalbolags verksamhet är att upprätthålla
och vårda Göta Kanal inklusive omkringliggande
kanalmiljö med byggnader, samt att möjliggöra att det
kulturhistoriska byggnadsverket med sin speciella natur
förblir ett attraktivt turistmål och ett tillgängligt
parkområde tvärs genom Sverige anpassat för ett aktivt
friluftsliv. Vidare håller bolaget sjöfartsleden Göta Kanal
öppen för trafik med passagerarfartyg, fritidsbåtar samt ett
mindre antal yrkestransporter. Driften och underhållet av
kanalen och kanalområdet är kostsamt på grund av
kanalens höga ålder, konstruktion samt kulturbevarande
krav. Verksamheten vid AB Göta Kanalbolag kan därför ej
på kommersiella grunder bringas till lönsamhet.
Under en lång följd av år under enskilt ägande
eftersattes underhållet gravt eftersom det inte längre gick
att driva kanalen med kommersiella lönsamhetskrav. Staten
har engagerat sig genom att anvisa medel till kanalens
underhåll enligt upprättad underhållsplan. Arbetet med att
återta det tidigare grovt eftersatta underhållet beräknas
enligt planen vara avslutat 1995. Därefter beräknas de
vidmakthållande och löpande underhållsarbetena till en
kostnad av 9--10 miljoner kronor per år.
Det finns ingen möjlighet att med endast avgifter från
sjöfartstrafiken finansiera verksamheten. Att höja
avgifterna från nuvarande nivå är inte realistiskt. En resa
tur och retur med en fritidsbåt med en längd över 10 meter
kostar 4 824 kronor, inkl 25 % moms, samt 3 312 kronor för
en fritidsbåt under 10 meters längd.
Underskottet, föranlett av driften vid kanalen, har
täckts av intäkter från fastighetsförvaltningen, skogsbruket,
landstingsbidrag och övrig till kanalen knuten speciell
verksamhet. AB Göta Kanalbolag arrenderar ut mark och
anläggningar till en mängd småföretagare som driver egen
verksamhet i kanalmiljön. Bolaget driver även egen
verksamhet där kravet på lönsamhet är en förutsättning för
bolagets verksamhet. Bland de olika aktiviteterna förtjänar
att nämnas som exempel restauranger, kaféer, kiosker med
försäljning av en mängd olika föremål och produkter,
båtuppläggning, båtuthyrning, minigolf m.m. AB Göta
Kanalbolag är vidare engagerat i en mängd kultur- och
sportevenemang i anslutning till Göta Kanal.
Kanalområdet är en känslig miljö i vilken speciell hänsyn
och vård måste iakttagas. Därför bör det direkta inflytandet
och ansvaret vara kopplat till AB Göta Kanalbolag.
Driften av kanalen kräver att underhållsarbetena under
såväl seglationstiden som under övrig tid samordnas.
Anläggningens ålder och tekniska konstruktion kräver
speciell kompetens vilken är nödvändig för att hålla kanalen
farbar. Underhållsarbetena upphandlas i konkurrens på
tillgänglig marknad. Undantaget är den verksamhet som är
unik för kanalen och utförs av egen personal med
nödvändig erfarenhet och kunskap. Kompetensen inom
bolaget har framgångsrikt skapat intäkter även av arbeten
vid andra kanaler i landet.
Med anledning av vad ovan framförts och den mycket
speciella verksamheten vid bolaget anser vi att AB Göta
Kanalbolag i sin helhet, inklusive all mark, bör kvarstanna
i statens ägo, och att statens ansvar för drift och underhåll
ej bör begränsas i tiden.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om Göta Kanalbolag AB och att
riksdagen beslutar att Göta Kanalbolag AB skall
kvarstanna i statens ägo och att statens ansvar för dr

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om Göta Kanalbolag AB och att riksdagen beslutar att Göta Kanalbolag AB skall kvarstanna i statens ägo och att statens ansvar för drift och underhåll ej skall begränsas i tiden.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om Göta Kanalbolag AB och att riksdagen beslutar att Göta Kanalbolag AB skall kvarstanna i statens ägo och att statens ansvar för drift och underhåll ej skall begränsas i tiden.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.