Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1991/92:134 Riktlinjer för överföringen av verksamheten vid domänverket till aktiebolagsform

Motion 1991/92:N43 av Sonia Karlsson m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1991/92:134
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämning
1992-04-21
Bordläggning
1992-04-22
Hänvisning
1992-04-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

I propositionen lämnas förslag på det framtida ansvaret
för Göta kanalbolag.
Näringsministern föreslår att drift och underhåll av
kanalen bör skiljas från ägandet av kanalen. Vidare föreslås
att kanalbolaget får i uppdrag att under en begränsad
avtalsperiod på fyra år svara för drift och underhåll av
kanalen.
Göta kanal är speciell ur kulturhistorisk synpunkt och
klassad som riksintresse både för friluftslivet och
kulturminnesvården. Kanalen besöks årligen av ca 1,5
miljoner människor som på olika sätt tillbringar sin fritid på
och vid kanalen.
Göta kanal har stor betydelse ur turist-, miljö- och
kultursynpunkt för Östergötland och Västergötland.
Kanalen har därutöver också ett näringspolitiskt värde för
de berörda länen.
Göta kanal och kanalfastigheten är en form av
''nationalpark'' med miljö- och kulturvärden som har ett
stort bevarandeintresse. Det är mycket viktigt att denna
speciella kulturmiljö säkerställs och att det nationella
riksintresset skyddas. Detta sker bäst om staten påtar sig
ansvaret för drift och underhåll av kanalen.
AB Göta kanalbolag har endast två reella tillgångar,
nämligen kanalfastigheten och skogsfastigheten. Dessa
genererar ett överskott på 1 respektive 2 miljoner kronor
per år, vilka är nödvändiga för att under nuvarande former
bibehålla driften.
Vad vi motionärer har kunnat läsa oss till, även om
propositionen är något oklar på denna punkt, är att det
föreslås att AB Göta kanalbolag behåller övrig skogsmark,
vilket naturligtvis är helt riktigt.
Kanalbolaget arrenderar ut mark till en rad småföretag
som driver verksamhet i kanalmiljön, vilket i sin tur ger
intäkter till kanalens drift. Då kanalområdet är en
kulturmiljö som måste värnas, måste det direkta inflytandet
mellan drift och verksamhet på kanalfastigheten vara
sammankopplat.
Eftersom kanalfastigheten föreslås överlåtas på staten
förutsätter vi att överskottet från kanalfastigheten
tillkommer kanalen eftersom det behövs till driften.
Driften av kanalen, dvs själva tillgängligheten för
sjötrafiken, är beroende av en nära sammankoppling med
underhållet. Anläggningen är ålderstigen och speciell
kompetens behövs för att driva anläggningen.
I propositionen föreslås att ''drift och underhåll bör på
sikt upphandlas i konkurrens på marknaden''.
Detta sker redan i dag eftersom underhållet köps upp i
konkurrens, med undantag av den verksamhet som är unik
och utförs av egen personal med speciell kanalkompetens.
Samma personal är nödvändig att ha tillgång till under
driftperioden.
AB Göta kanalbolag bör således ha ansvaret för drift
och underhåll utan någon tidsbegränsning.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om AB Göta kanalbolag,
2. att riksdagen beslutar att AB Göta kanalbolags ansvar
för drift och underhåll ej skall tidsbegränsas.

Yrkanden (4)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om AB Göta kanalbolag
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om AB Göta kanalbolag
  Behandlas i
 3. att riksdagen beslutar att AB Göta kanalbolags ansvar för drift och underhåll ej skall tidsbegränsas.
  Behandlas i
 4. att riksdagen beslutar att AB Göta kanalbolags ansvar för drift och underhåll ej skall tidsbegränsas.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.