Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1991/92:134 Riktlinjer för överföringen av verksamheten vid domänverket till aktiebolagsform

Motion 1991/92:N41 av Lars Werner m.fl. (v)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1991/92:134
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämning
1992-04-21
Bordläggning
1992-04-22
Hänvisning
1992-04-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Propositionen
Propositionen tar sin utgångspunkt i svensk historia från
Gustaf Vasas tid, i vissa delar t.o.m. förhistorisk tid. Detta
tillsammans med det faktum att man nu föreslår väldiga
förändringar som påverkar både omfattande gemensamma
tillgångar och många enskildas förutsättningar gör att man
förvånas djupt dels över regeringens brådska, dels över
bristen på noggrann beredning och utredning.
Det statliga ägandet av skog är en företeelse med anor
långt bak i tiden. Att plötsligt sälja ut statens skog och mark
får anses vara ett brott mot en historisk tradition. Att
genomföra en sådan grundläggande förändring med endast
den mycket osäkra motiveringen att produktiviteten
eventuellt höjs är ett ideologiskt betingat vågspel.
Regeringen föreslår vissa direktiv och riktlinjer för
omvandlingen av domänverket som berör en mängd
anläggningar, ägande- och brukarförhållanden, rennäring,
skogsnäring, naturvård, regionalpolitik, etc.
Huvudinriktningen är att statens tillgångar i domänverket --
framförallt den produktiva skogsmarken -- ska säljas ut till
privata intressenter.
Propositionen grundas ej på ett vederhäftigt underlag
Vänsterpartiet yrkar avslag på propositionen. Den totala
bristen på utredning av de föreslagna riktlinjernas effekt i
praktiken på en mängd områden är helt oacceptabel. Någon
remissbehandling har ej heller skett utan endast
lagrådsremissen har skickats till vissa berörda. Den
bristfälliga behandlingen kan ej motiveras av sakskäl -- som
det påpekas ett flertal gånger i propositionen kommer
utförsäljningen att ta flera år. Särskilt i rådande konjunktur
är det inte aktuellt med markförsäljning i någon nämnvärd
grad. Det finns med andra ord ingen grund för regeringens
brådska. Det är lätt att få en känsla av att regeringen snabbt
vill få igenom dessa förslag utan en ordentlig och öppen
debatt.
Vänsterpartiet kan inte acceptera en utförsäljning av
domänverkets mark när varken för- eller nackdelar klart
framgår. Det gäller både ekonomiska konsekvenser för
staten och de ekologiska effekterna. Domänverket har
under en längre tid verkat på en fri och konkurrensutsatt
marknad och är med stor sannolikhet en god affär för
staten. Att då sälja är dels en dålig affär, dels ur
fördelningssynpunkt fel när vinsten från vår gemensamma
mark i framtiden skall tillfalla ett mindre antal personer --
som haft råd att köpa upp marken.
Även ur samhällsekonomisk synvinkel är det oroande
med stora statliga utförsäljningar. Riskvilligt kapital är en
bristvara och om det används till att köpa f.d. statlig
egendom finns det en risk att andra nyttiga investeringar
hämmas.
Den borgerliga regeringens handlande, grundat på
dogmatisk ideologi, att snabbt sälja ut statens lönsammaste
tillgångar -- i det här fallet den svenska kronoskogen -- kan
ej accepteras.
I många fall blir det även svårt att ta ut rätt pris på de
delar som ska säljas. Tanken att gynna små enskilda ägare
och skogs- och jordbrukare är dock positiv.
Om riksdagen inte bifaller vårt anslagsyrkande har vi ett
antal andrahandsyrkanden.
Naturvården måste ges företräde
Den biologiska mångfalden måste säkras. Forskning
visar att det bara kan ske om ett nät av skogliga reservat
bildas. Och detta nät måste vara så finmaskigt, dvs. så
omfattande, väl fördelat och sammansatt att det kan
erbjuda goda fortlevnadsmöjligheter för de många djur-
och växtarter vilka inte kan klara sig på de arealer som
utsätts för modernt skogsbruk. Mer än 200 arter växter och
djur är nu akut hotade. En hel djur- och växtvärld är på väg
att utrotas ur de svenska skogarna.
Hur stora arealer som måste skyddas genom
reservatsbildning är oklart, det sammanhänger i hög grad
med hur skogsbruket bedrivs. Ett mer naturvårdsinriktat
skogsbruk minskar behovet av att skydda arealer, enligt
vissa beräkningar med mer än hälften.
Men under alla omständigheter kvarstår ett behov att
undanta betydande arealer från skogsbruk. Med nuvarande
takt i skyddsarbetet går det alldeles för långsamt för att den
biologiska utarmningen ska kunna stoppas. Åtgärderna i
verkligheten stämmer alltså inte med de beslut som
riksdagen fattat och inte heller med de åtaganden som
Sverige gjort i internationella konventioner. Oavsett om
domänverket bolagiseras eller inte så måste skyddsarbetet
påskyndas. Detta bör ske genom att mark förs över från
domänverket till naturvårdsfonden.
I propositionen föreslås att cirka 10 000 hektar produktiv
mark ska bli kvar i samhällets ägo för närmare utredning om
framtida skyddsbehov. Detta är ett steg i rätt riktning, men
otillräckligt. Vänsterpartiet föreslår att regeringen får i
uppdrag att omedelbart tillsätta en arbetsgrupp med uppgift
att utarbeta ett förslag till vilka ytterligare skogsarealer som
bör överföras till naturvårdsfonden för att skyddas. En
utgångspunkt för detta arbete bör vara de listor med
skyddsvärda objekt som utarbetats på länsstyrelserna.
Därutöver bör även arealer som i framtiden kan utveckla
höga skyddsvärden tas med.
I propositionen avvisas tanken att staten skulle behålla
en markreserv för framtida markbyten. Visserligen sägs i
propositionen: ''Däremot kan det underlätta att träffa
överenskommelser med enskilda markägare'', men detta till
trots så anser regeringen att det vore opraktiskt att behålla
en markreserv. Man håller för troligt att bolaget kommer att
vara villigt att vara staten behjälpligt vid denna typ av
affärer. Det är svårt att dela denna optimism eftersom steg
två i regeringens privatiseringspolitik för skogen är att
aktieinnehavet i bolaget skall säljas ut. Samhället kommer
alltså inte att kunna ställa krav på att de kommande ägarna
skall vara staten behjälpliga när det uppstår behov av
bytesarealer.
Vänsterpartiet föreslår därför att staten behåller en
markreserv för detta ändamål. Den ovan föreslagna
arbetsgruppen bör få i uppgift att föreslå lämpliga arealer
för detta ändamål.
Eftersom propositionen om bolagisering och
utförsäljning av domänverket lämnas till riksdagen utan att
ordentligt underlag utarbetats finns det risk att arbetet med
att ta fram förslag till utbytesarealer och skyddsvärda
arealer inte kommer att vara klart om och när
bolagiseringen sker. Denna eventuella bolagisering bör
därför villkoras så att mark för dessa ändamål senare utan
kostnader kan återföras från bolaget till staten.
Naturvårdshänsynen i skogsbruket har också ett
internationellt perspektiv; dels är den svenska floran och
faunan en del av hela mänsklighetens gemensamma
naturarv som måste vårdas ansvarsfullt, dels är det viktigt
att vi kan föregå med gott exempel på de områden där vi
ställer höga krav på andra länder -- inte minst inför FN:s
konferens om miljö och utveckling i Rio i juni 1992.
Den biologiska utarmningen är större i Sverige än i en
del u-länder vilka vi vill ge goda råd. Det är viktigt inte
minst inför Rio-konferensen att vi kan föregå med gott
exempel på de områden där vi ställer höga krav på andra
länder.
Regeringen får inte kasta bort samhällets möjligheter
att rädda den biologiska mångfalden när det som mest
behövs.
En samlad sameproposition
Regeringens föreslagna åtgärder har också
genomgripande effekt på fjällvärlden, renskötseln och
samernas villkor. De borgerliga partierna har tidigare
kritiserat socialdemokraterna för att komma med utspel och
delbeslut istället för att komma med ett samlat förslag när
det gäller samernas situation. Nu gör de borgerliga
partierna på ett liknande sätt när de själva är i
regeringsställning.
Regeringen har aviserat framläggandet av en samlad
sameproposition i vilken det rimligen måste ingå att belysa
och klarlägga bl.a. de rättsfrågor, som regeringen nu gör
vissa uttalanden om. Detta gäller framför allt
skogssamernas rättsliga ställning och innehållet i samernas
jakt- och fiskerätt.
Flera uttalanden i propositionen är utmanande och
tveksamma ur rättspolitisk synpunkt och föregriper ILO-
konventionens behandling. Överhuvudtaget behandlar
propositionen frågan om vem som äger berörda marker på
ett oseriöst sätt.
En särskild fråga är den föreslagna ändringen av 3 §
rennäringslagen. Det anförs att det är en redaktionell
ändring. Satt i sitt rättsliga sammanhang innebär dock den
föreslagna ändringen en inskränkning i renskötselrätten.
Frågan har i övrigt inget sammanhang med frågan om
bolagisering av domänverket och bör därför behandlas i
annat sammanhang -- lämpligen i samepropositionen.
Det problem som uppkommer vid en förändring av
statens ägande av marker i fjällvärlden och andra marker
som berör samer måste beredas noggrant och tas upp i ett
helhetsperspektiv. Detta kan göras i den av regeringen
aviserade samlade samepropositionen.
Principerna för själva utförsäljningen
Vi kan instämma i regeringens tankar att små enskilda
skogs- och jordbruksfastigheter ska främjas vid eventuell
försäljning av mark.
Men vid försäljning är det också viktigt att titta på
regionalpolitiska effekter i stort och att hushåll som är
beroende av skogs- och jordbruket gynnas. Smärre
försäljningar som leder till bättre arrondering eller skapar
bättre förutsättningar för naturvård är naturligtvis
önskvärda.
Viktigt är också att naturvårdshänsyn tas vid
försäljningen, t.ex. att möjligheter finns att skapa
biotopkorridorer och sammanhängande områden som kan
garantera den biologiska mångfalden och arternas
reproduktionsförmåga.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen avslår proposition 1991/92:134,
2. att riksdagen, vid avslag på yrkande 1, som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att
naturvårdshänsynen måste beaktas vid en eventuell
försäljning av statlig mark,
3. att riksdagen hos regeringen begär förslag över vilka
arealer utöver de i propositionen föreslagna som bör
överföras till naturvårdsfonden enligt vad i motionen
anförts,
4. att riksdagen, vid avslag på yrkande 1, hos regeringen
begär förslag över vilka arealer som bör kvarstå i samhällets
ägo för att kunna användas som markbytesobjekt enligt vad
i motionen anförts,
5. att riksdagen, vid bifall till yrkandena 3 och 4, hos
regeringen begär att en arbetsgrupp får i uppdrag att
utarbeta de begärda arealförslagen,
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av en framtida möjlighet
att utan kostnader återföra arealer från bolaget till
samhället,
7. att riksdagen, vid avslag på yrkande 1, som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att de
frågor som berör rennäringen skall tas upp i den kommande
samepropositionen,
8. att riksdagen, vid avslag på yrkande 1, som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen anförts om hänsyn
till fördelningspolitik, naturvård m.m. vid en eventuell
försäljning av statlig mark.

Yrkanden (16)

 1. att riksdagen avslår proposition 1991/92:134
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen avslår proposition 1991/92:134
  Behandlas i
 3. att riksdagen, vid avslag på yrkande 1, som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att naturvårdshänsynen måste beaktas vid en eventuell försäljning av statlig mark
  Behandlas i
 4. att riksdagen, vid avslag på yrkande 1, som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att naturvårdshänsynen måste beaktas vid en eventuell försäljning av statlig mark
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 5. att riksdagen hos regeringen begär förslag över vilka arealer utöver de i propositionen föreslagna som bör överföras till naturvårdsfonden enligt vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 6. att riksdagen hos regeringen begär förslag över vilka arealer utöver de i propositionen föreslagna som bör överföras till naturvårdsfonden enligt vad i motionen anförts
  Behandlas i
 7. att riksdagen, vid avslag på yrkande 1, hos regeringen begär förslag över vilka arealer som bör kvarstå i samhällets ägo för att kunna användas som markbytesobjekt enligt vad i motionen anförts
  Behandlas i
 8. att riksdagen, vid avslag på yrkande 1, hos regeringen begär förslag över vilka arealer som bör kvarstå i samhällets ägo för att kunna användas som markbytesobjekt enligt vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 9. att riksdagen, vid bifall till yrkandena 3 och 4, hos regeringen begär att en arbetsgrupp får i uppdrag att utarbeta de begärda arealförslagen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 10. att riksdagen, vid bifall till yrkandena 3 och 4, hos regeringen begär att en arbetsgrupp får i uppdrag att utarbeta de begärda arealförslagen
  Behandlas i
 11. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av en framtida möjlighet att utan kostnader återföra arealer från bolaget till samhället
  Behandlas i
 12. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av en framtida möjlighet att utan kostnader återföra arealer från bolaget till samhället
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 13. att riksdagen, vid avslag på yrkande 1, som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att de frågor som berör rennäringen skall tas upp i den kommande samepropositionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 14. att riksdagen, vid avslag på yrkande 1, som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att de frågor som berör rennäringen skall tas upp i den kommande samepropositionen
  Behandlas i
 15. att riksdagen, vid avslag på yrkande 1, som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om hänsyn till fördelningspolitik, naturvård m.m. vid en eventuell försäljning av statlig mark.
  Behandlas i
 16. att riksdagen, vid avslag på yrkande 1, som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om hänsyn till fördelningspolitik, naturvård m.m. vid en eventuell försäljning av statlig mark.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.