Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

Motion 1990/91:Ub67 av Claes Roxbergh m.fl. (mp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1990/91:87
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
1991-03-06
Bordläggning
1991-03-11
Hänvisning
1991-03-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
Högskolan och tillväxten
I propositionen diskuteras ett optimistiskt
tillväxtperspektiv fram till år 2000 som bygger på en BNP-
tillväxt på 4 %. 
Miljöpartiet de gröna anser att sådan tillväxt under
90-talet varken är realistisk eller eftersträvansvärd.
Utgångspunkten bör istället vara att begränsa tillväxten av
framförallt miljöstörande verksamhet. Miljöpartiet de
gröna anser att utbildningen varken kan eller bör användas
som tillväxtregulator.
Det finns dock skäl att öka utbildningskapaciteten för att
bl.a. lösa de problem som tillväxten har skapat och ge
utbildningsmöjligheter för arbetslösa ungdomar. Ökningen
får dock inte ske så att utbildningens kvalitet försämras.
Miljöpartiet de gröna anser det nödvändigt att utveckla
högskolans arbetsformer och organisation. Det är viktigt att
organisationen förenklas så att antalet sammanträden
minskas och att byråkratin minskas. Det är också
nödvändigt att detaljregleringen minskas och att de
enskilda högskolorna och universiteten får bestämma mer.
Högskolorna bör redan nästa budgetår få disponera sina
lokalanslag och själva hyra de lokaler som är bäst och
billigast. På dessa sätt kommer resurser att frigöras som kan
användas för en ökad och förbättrad utbildning.
Grundutbildningen
Miljöpartiet de gröna anser istället att den nuvarande
grundutbildningen bör ökas med 3 700 
platser, kostnad 92,5 Mkr. I propositionen föreslås
en ökning av grundutbildningen som är otillräcklig och
finansierad genom effektivisering och utglesning av
undervisningen. Finansieringen i propositionen sker genom
minskning av anslaget D7, utbildning för vårdyrken, och
D8, utbildning för undervisningsyrken.
Eftersom den i propositionen föreslagna ökningen på
700 platser inte är finansierad måste extra medel tillföras för
dessa platser. Kostnaden för utökning av propositionens
förslag med 3 000 
platser blir därför 92,5 Mkr.
Större delen av utökningen bör läggas på lokala och
individuella linjer och fristående kurser (LIF). Vid
fördelningen av platserna bör de mindre högskoleorterna
prioriteras och på grund av överhettningen i
Stockholmsregionen bör den undvikas.
Miljöpartiet anser att antalet platser på
civilingenjörsutbildningen bör ökas. Ett villkor för denna
ökning är dock att ett humanekologiskt-humanistiskt
perspektiv tillförs civilingenjörsutbildningen. Det är i detta
sammanhang viktigt att det skapas utrymme på de tekniska
högskolorna för en miljövetenskaplig verksamhet. Det kan
t.ex. göras genom att det skapas en särskild
miljövetenskaplig sektion. Den nyss startade
miljövetenskapliga sektionen vid CTH måste få resurser för
sin verksamhet. Kostnad 10 Mkr för miljövetenskaplig
verksamhet på de tekniska fakulteterna.
Forskarutbildning
När det gäller forskarutbildningen anser vi det viktigt att
de 120 nya doktorandtjänsterna även används för att klara
övergången till doktorandtjänster från stipendier även på
övriga fakulteter.
De industrirelaterade forskningsprogrammen
Miljöpartiet de gröna anser att deltagande i EG:s
forskningsprogram bör ske utifrån kvalitet och behov.
Sålunda bör sektorsorganen själva avgöra om man vill
deltaga och även bestrida kostnaderna ur egen budget.
Detta gäller även de trafiktekniska forskningsprogrammen
som Eureka och Prometevs. När det gäller prioriterade
teknikområden anser miljöpartiet att riksdagen inte skall
besluta om stöd till olika teknikprojekt. Det finns flera
exempel på detta som inte manar till efterföljd.
Forskningen för utveckling av en resurssnål, ekologisk
teknik för ett avfallssnålt samhälle är dock så miljöpolitiskt
viktig att den motiverar särskilda satsningar.
Neddragningar på grund av riksdagsbeslut
Regeringen har i propositionen dragit ned anslagen till
forskningsområdet med 10,1 Mkr och grundläggande
högskoleutbildning med 18,8 Mkr. Detta motsvarar de
påslag som riksdagen beslutade om i samband med budget-
och forskningspropositionerna 1989/90:90. Dessa medel
måste återställas för budgetåret 1991/92.
Finansiering
En del av kostnaden för denna utökning kan sannolikt
täckas genom minskat behov av arbetsmarknadsåtgärder
för ungdom de närmaste åren. I övrigt får täckning ske
genom den reserv för beräknat tillkommande utgiftsbehov
som miljöpartiet upptagit i sitt budgetalternativ.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
att högskolans lokalanslag redan budgetåret 1991/92 skall
fördelas till de lokala högskolorna och universiteten,
2. att riksdagen beslutar öka antalet utbildningsplatser
med 3
000 inom grundläggande högskoleutbildning utöver vad
som föreslås i propositionen, enligt vad som anförts i
motionen,
3. att riksdagen till berörda högskoleanslag för
grundutbildningen för budgetåret 1991/92 anslår 92
500
000 kr. utöver vad som föreslås av regeringen i
proposition 1990/91:90,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
att civilingenjörsutbildningen skall tillföras ett
humanekologiskt-humanistiskt perspektiv,
5. att riksdagen beslutar att anslå 10
000
000 kr. till miljövetenskaplig forskning under E
9, teknisk fakultet, enligt vad som anförts i motionen,
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
att övergången till doktorandtjänster inom humanistisk och
samhällsvetenskaplig fakultet måste ske i samma takt som
inom teknisk och naturvetenskaplig fakultet,
7. att riksdagen för budgetåret 1991/92 beslutar öka
medelsramen för forskning och forskarutbildning med 10
137
000 kr. utöver vad som föreslås i propositionen,
8. att riksdagen för budgetåret 1991/92 beslutar öka
medelsramen för grundläggande högskoleutbildning med
18
800
000 kr. utöver vad som föreslås i propositio

Yrkanden (16)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att högskolans lokalanslag redan budgetåret 1991/92 skall fördelas till de lokala högskolorna och universiteten
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att högskolans lokalanslag redan budgetåret 1991/92 skall fördelas till de lokala högskolorna och universiteten
  Behandlas i
 3. att riksdagen beslutar öka antalet utbildningsplatser med 3 000 inom grundläggande högskoleutbildning utöver vad som föreslås i propositionen, enligt vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 4. att riksdagen beslutar öka antalet utbildningsplatser med 3 000 inom grundläggande högskoleutbildning utöver vad som föreslås i propositionen, enligt vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 5. att riksdagen till berörda högskoleanslag för grundutbildningen för budgetåret 1991/92 anslår 92 500 000 kr. utöver vad som föreslås av regeringen i proposition 1990/91:90
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 6. att riksdagen till berörda högskoleanslag för grundutbildningen för budgetåret 1991/92 anslår 92 500 000 kr. utöver vad som föreslås av regeringen i proposition 1990/91:90
  Behandlas i
 7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att civilingenjörsutbildningen skall tillföras ett humanekologiskt-humanistiskt perspektiv
  Behandlas i
 8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att civilingenjörsutbildningen skall tillföras ett humanekologiskt-humanistiskt perspektiv
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 9. att riksdagen beslutar att anslå 10 000 000 kr. till miljövetenskaplig forskning under E 9, teknisk fakultet, enligt vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 10. att riksdagen beslutar att anslå 10 000 000 kr. till miljövetenskaplig forskning under E 9, teknisk fakultet, enligt vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 11. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att övergången till doktorandtjänster inom humanistisk och samhällsvetenskaplig fakultet måste ske i samma takt som inom teknisk och naturvetenskaplig fakultet
  Behandlas i
 12. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att övergången till doktorandtjänster inom humanistisk och samhällsvetenskaplig fakultet måste ske i samma takt som inom teknisk och naturvetenskaplig fakultet
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 13. att riksdagen för budgetåret 1991/92 beslutar öka medelsramen för forskning och forskarutbildning med 10 137 000 kr. utöver vad som föreslås i propositionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 14. att riksdagen för budgetåret 1991/92 beslutar öka medelsramen för forskning och forskarutbildning med 10 137 000 kr. utöver vad som föreslås i propositionen
  Behandlas i
 15. att riksdagen för budgetåret 1991/92 beslutar öka medelsramen för grundläggande högskoleutbildning med 18 800 000 kr. utöver vad som föreslås i propositionen.
  Behandlas i
 16. att riksdagen för budgetåret 1991/92 beslutar öka medelsramen för grundläggande högskoleutbildning med 18 800 000 kr. utöver vad som föreslås i propositionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet

Avsändare (3)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.