Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

Motion 1990/91:Ub57 av Hugo Hegeland m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1990/91:87
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
1991-03-06
Bordläggning
1991-03-11
Hänvisning
1991-03-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
I regeringens proposition l990/9l:87 framhålls vid flera
tillfällen den grundläggande betydelsen i ett fortsatt
tillväxtperspektiv av en ytterligare utökning av insatserna
på högskoleområdet. Bland annat hänvisas till bilaga l3 till
l990 års långtidsutredning: Kunskapsbildning för strukturell
förnyelse, där kunskapsbildningens strategiska betydelse
för strukturell omvandling och tillväxt under l990-talet
särskilt betonas. Och här ger analyserna scenarier för
antalet högskoleutbildade tekniker och ekonomer vid
sekelskiftet, vilket är av särskilt intresse från
Göteborgsregionens synpunkt.
Storstadsutredningen har i flera av sina betänkanden
understrukit den viktiga roll som storstäderna spelar för
hela det svenska samhällets utveckling, framför allt vad
gäller kommunikationsväsendet, såväl det interna som det
externa, samt utbildnings- och forskningsfunktionen. Det är
bl.a. i storstäderna som den för hela samhället viktiga
kunskapsgenereringen äger rum och varifrån resultaten
sprids till övriga Sverige. Det är också genom storstäderna
som viktig stimulans från omvärlden införs och förmedlas i
bl.a. forsknings- och utvecklingsverksamheten vid
universiteten.
I sin analys av Göteborgsområdet uttalar utredningen en
betydande oro inför framtiden. Regionen har förlorat
viktiga ledningsfunktioner inom näringslivet och tappat
något av sin tidigare administrativa funktion.
Vi anser det synnerligen angeläget att riksdagen vid sin
behandling av propositionen om Näringspolitik för tillväxt
ger regeringen till känna de insatser som krävs från statens
sida för att åstadkomma en gynnsammare utveckling av
Göteborgsregionen.
Därvid vill vi särskilt framhålla två projekt inom
högskoleområdet som har stor betydelse för den framtida
kunskaps- och kompetensutvecklingen i regionen.
Handelshögskolan
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är av
strategisk betydelse för näringslivets utveckling, särskilt i
Västsverige. För att skapa bättre möjligheter för
handelshögskolan att forma en egen identitet och öka
mångfalden i regionens utbildningssystem bör det på sikt
övervägas om inte handelshögskolan borde bilda en
självständig enhet. Därvid bör utbildningen också kunna
ges en mer internationell inriktning.
För närvarande är emellertid lokalsituationen akut.
Nuvarande lokalsituation för utbildnings- och
forskningsverksamheten är ytterst bristfällig och försvårar
på ett avgörande sätt genomförandet av en kvalificerad
utbildning och forskning. Ett byggnadsprojekt har
påbörjats och kräver för ett fullföljande engagemang och
delfinansiering från statens sida utöver de donationer som
erhållits från stiftelsen Richard C Malmstens minne och från
näringslivet och löften från dessa om ytterligare bidrag.
Centrum för mikroelektronik vid Chalmers tekniska
högskola
Mot bakgrund av ett optimistiskt förnyelsescenario för
år 2000, som bygger på att det är de utvecklingsintensiva
sektorerna av industrin som är tillväxtens motorer och som
successivt ökar sin sysselsättningsandel, framhålls i
propositionen att ''en utökning av den tekniska
utbildningen enligt regeringens mening (är) synnerligen
välmotiverad'' (sid 48).
Med anledning härav vill vi fästa riksdagens
uppmärksamhet på mikroelektroniken vid Chalmers
tekniska högskola i Göteborg, där man i samverkan med
Göteborgs universitet bedriver en framgångsrik dynamisk
och omfattande verksamhet. För att denna verksamhet
skall kunna fortsätta på för samhället effektivt sätt krävs
emellertid moderna laboratorielokaler inom ramen för ett
mikroelektronikcentrum. Finansieringen av detta centrum
är dock inte klar, och det är angeläget att regeringen
återkommer med förslag i denna fråga.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av insatser i
Göteborgsregionen för att främja forskning och tillväxt.

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av insatser i Göteborgsregionen för att främja forskning och tillväxt.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av insatser i Göteborgsregionen för att främja forskning och tillväxt.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.