Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

Motion 1990/91:Ub56 av Doris Håvik m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1990/91:87
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
1991-03-06
Bordläggning
1991-03-11
Hänvisning
1991-03-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Regeringens proposition om näringspolitik för tillväxt
innehåller många förslag till betydelsefulla insatser för
utveckling av svenskt näringsliv. Där betonas speciellt
vikten av en god forsknings- och utvecklingsmiljö.
Utvecklingen inom mikroelektronik alltifrån de första
transistorerna till dagens avancerade kretsar är kanske den
teknikfaktor som starkast påverkat näringslivet under de
senaste 10--20 åren. En omfattande forskning bedrivs runt
om i hela världen för att finna nya tekniker för att tillämpa
i näringslivet. Satsningar har också gjorts i Sverige inom
olika program som regering och riksdag beslutat om. Ett
viktigt område är forskningen kring de fysikaliska fenomen
som ligger bakom tillämpningarna, ett annat är forskningen
kring processer, komponenter och system. I Göteborg
bedriver Chalmers tekniska högskola (CTH), inom vissa
områden i samverkan med Göteborgs universitet, en
framgångsrik dynamisk och omfattande verksamhet inom
mikroelektroniken.
För att denna verksamhet, som omfattar ett 70-tal
forskare, skall kunna fortsätta att utvecklas på ett för
samhället effektivt sätt krävs att moderna
laboratorielokaler, bl.a. extremt rena rum, skapas och att
verksamheten som bedrivs inom olika delar av
Chalmersområdet samlas i en byggnad.
En stark mikroelektronikverksamhet vid Chalmers
tekniska högskola ökar starkt sannolikheten för ökad
industriell mikroelektronikanvändning, både genom de
studerande som utbildas vid Chalmers tekniska högskola
och genom den forskning som bedrivs. Det gäller inte minst
inom storföretagen. En stark mikroelektronikverksamhet
skapar även möjlighet till differentiering av näringslivet. Ett
20-tal av Chalmers tekniska högskolas 190 groddföretag har
anknytning till mikroelektroniken.
Ett mikroelektronikcentrum skulle omfatta upp till ca 5
500 m2 bruksarea, och regeringen har givit
byggnadsstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett
byggnadsprogram för denna yta. Byggnadsstyrelsen
kommer under våren att kunna redovisa ett sådant
byggnadsprogram.
Finansieringen av mikroelektronikcentrum är dock inte
klar och det är angeläget att riksdagen beslutar om
finansiering av ett sådant centrum.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om mikroelektronikcentrum i
Göteborg.

Stockholm den 6 mars 1991

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om mikroelektronikcentrum i Göteborg.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om mikroelektronikcentrum i Göteborg.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.