Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

Motion 1990/91:Ub47 av Reynoldh Furustrand m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1990/91:87
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
1991-03-06
Bordläggning
1991-03-11
Hänvisning
1991-03-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
Regeringens proposition 1990/91:87 om näringspolitik
för tillväxt innehåller många betydelsefulla förslag för att
utveckla svenskt näringsliv. Ett av dessa gäller den nya
ingenjörsutbildningen som med rätta framhålls som en
viktig faktor för kompetenshöjning i näringslivet.
Sett i ljuset av den arbetsmarknadspolitiska
utvecklingen och en ökad internationalisering för svensk
industri ter sig satsningen på högskolan i
Eskilstuna/Västerås som angelägen.
Högskolan i Eskilstuna/Västerås har redan tidigare vid
olika tillfällen framfört att det skulle behövas ett tillskott på
9 miljoner kronor på högskolans LIF-anslag för att det
skulle nå upp till samma nivå per invånare som hos andra
mindre högskolor. Vi har i en motion under den allmänna
motionstiden mer ingående redogjort för dessa synpunkter.
Ett utökat LIF-anslag för högskolan i
Eskilstuna/Västerås skulle i ett kort perspektiv redan inför
verksamhetsåret 1991/92 bl.a. kunna användas för att:
bredda, fördjupa och decentralisera utbudet av fristående
kurser, främst inom områdena för ekonomi, ADB och
humaniora samt med utbildning inom sektorn för barn och
ungdomspedagogik. Nuvarande LIF-anslag ger högskolan i
Eskilstuna/Västerås endast möjlighet att erbjuda fristående
kurser till en omfattning av totalt 185 årsstudieplatser.
utöka antalet nybörjarplatser på de befintliga lokala
linjerna, t.ex. Internationella marknadsföringslinjen,
Energiteknisk linje och Linjen för tillämpad datateknik,
som har sökandefrekvenser som är flerdubbelt högre än
antalet antagningsplatser.få en snabbare utbyggnad av
den vid högskolan i Eskilstuna/Västerås och för
Skandinavien unika utbildningen med ett breddat utbud av
kurser mot det tekniskt redaktionella hållet.erbjuda ett
utbud av fristående kurser som i kombinaton med kurser
inom högskolans grundutbildningar leder fram till fil.kand.-
examen.starta en energiingenjörslinje på 120 poäng
redan till hösten 1991. I en framtid kommer dock linjen
förmodligen att kunna finansieras med medel ur det
tekniska sektorsanslaget.starta kurser och
påbyggnadsutbildningar med varierande omfattning upp till
40 poäng både som vidareutbildning av gymnasieingenjörer
och för personer som genomgått 80-poängs
ingenjörsutbildning. I dag har högskolan i
Eskilstuna/Västerås inte möjlighet att erbjuda några
fristående kurser inom det tekniska området. Kurser kan
med mycket kort varsel startas i energi- och miljöteknik,
NC-teknik, kvalitetsteknik, styr- och reglerteknik,
lasersvetsteknik, arbetsmiljö, tillämpad datateknik m.m.
erbjuda distansutbildning med redan utvecklade kurser
inom områdena ADB, CAD/CAM, barn- och
ungdomspedagogik och moderna språk.
Vid olika tillfällen har framförts att utbyggnadstakten av
den nya ingenjörsutbildningen vid högskolan i
Eskilstuna/Västerås borde vara högre och att antalet platser
är för litet i förhållande till det behov som finns i den mycket
ingenjörstäta region som högskolan i Eskilstuna/Västerås
befinner sig i. En utökning av antalet nybörjarplatser redan
till hösten 1991, utöver de 30 platser som föreslås i
tillväxtpropositionen, skulle därför kunna användas för
att:fördubbla eller utöka antalet platser på de
ingenjörsutbildningar som har stort antal sökande.
överföra de tre lokala ingenjörslinjerna vid högskolan i
Eskilstuna/Västerås till den nya ingenjörsutbildningen.
Sett ur arbetsmarknadspolitiska perspektiv ter sig de
satsningar som här pekats på som ytterst angelägna.
Högskolan Eskilstuna/Västerås ligger i en region där
konsekvenser av konjukturförändringen får snabbare
genomslag än i många andra regioner. De snabba
förändringarna i yrkeslivet i kombination med den ökade
internationaliseringen, inte minst till följd av de uttalade
ambitionerna att närma Sverige till det europeiska
samarbetet -- inte minst på utbildningsområdet -- kommer
att ställa stora krav på den redan utbildade arbetskraftens
förmåga till förnyelse liksom på utbildningssystemets
kapacitet att erbjuda möjligheter till kompetensutbildning.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av ytterligare utbildning
vid högskolan i Eskilstuna/Västerås.

Stockholm den 6 mars 1991

Reynoldh Furustrand (s)

Alf Egnerfors (s)

Olle Svensson (s)


Yrkanden (2)

 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av ytterligare utbildning vid högskolan i Eskilstuna--Västerås.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av ytterligare utbildning vid högskolan i Eskilstuna--Västerås.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.