Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

Motion 1990/91:T20 av Reynoldh Furustrand m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1990/91:87
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
1991-03-06
Bordläggning
1991-03-11
Hänvisning
1991-03-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

I regeringens proposition 1990/91:87 Näringsliv för
tillväxt berörs bl.a. frågan om en ny regionindelning av
Vägverket. Den nya organisationen skall leda till en bättre
planering för det framtida arbetet.
Ett förslag om sex vägmyndighetsregioner diskuteras för
närvarande som ett alternativ till nuvarande organisation.
En av dessa sex vägmyndighetsregioner är Östra regionen.
Denna region omfattar A, B, C, D, T och U län och är ur
befolkningssynpunkt väsentligt större än var och en av de
övriga regionerna.
Enligt vår uppfattning bör den föreslagna Östra
regionen delas upp i en Storstockholmsregion, omfattande
A och B län, och en Mälardalsregion, omfattande C, D, T
och U län. Skälet för denna indelning är bl.a. att
trafikfrågorna i Stockholm är av en sådan specifik karaktär
att de bör behandlas för sig.
1. Delning av Östra regionen
I en skrivelse den 21 december 1990 till Vägverkets
styrelse föreslår generaldirektören att sex
vägmyndighetsregioner inrättas enligt följande:
Norra regionen
(BD, AC län)
Mellersta regionen
(Z, Y, X, W län)
Östra regionen
(AB, C, D, T, U län)
Västra regionen
(O, P, R, S samt del av N län)
Sydöstra regionen
(E, F, G, H, T län)
Södra regionen
(K, L, M samt del av N län)
De sex regionerna har följande befolkningstal i januari
1990:
Norra regionen
512 972
Mellersta regionen
970 167
Östra regionen
2 675 765
Västra regionen
1 868 507
Sydöstra regionen
1 179 089
Södra regionen
1 320 537
Ur befolkningssynpunkt är Östra regionen mycket stor.
En uppdelning på AB län (Storstockholmsregionen) och C
D T U län (Mälardalsregionen) ger följande resultat:
Stockholmsregionen
1 629 631
Östra regionen
1 046 134
Regionernas storlek blir på detta sätt jämnare.
Antalet kommuner i Östra regionen enligt det
ursprungliga förslaget är 62. En fördelning på en
Storstockholmsregion och en Mälardalsregion ger resultat
enligt nedan och får således en jämnare fördelning.
AB län
25
C D T U län
37 Således en jämnare fördelning.
Investeringarna för tiden 1991--2000 fördelar sig på detta
sätt:

AB län
C D T U län
Riksvägar
1 530 Mkr
2 350 Mkr
Länstrafikomläggningar
2 000 Mkr
715 Mkr
Bärighetslösning
345 Mkr
310 Mkr
3 875 Mkr
3 375 Mkr
Mängden trafikarbete (uttryckt i milj. Fkm =
fordonskilometer) med den nya indelningen visar denna
bild:
AB län
3 650
C D T U län
5 020
Att trafikfrågorna, framför allt i
Storstockholmsområdet, har en unik karaktär med
ringlinjer, biltullar och särskilda miljöproblem behöver i
detta sammanhang knappast närmare utvecklas. En särskild
utredning har haft till uppgift att gå igenom trafiken i
Storstockholmsområdet. Det finns således goda skäl för en
uppdelning av Östra regionen i en Storstockholmsregion (=
AB län) och en Mälardalsregion (=C D T U län).
Förläggning av huvudkontoret till Mälardalsregionen
Eskilstuna kommun är strategiskt beläget i ett av landets
täta befolkningscentra, västra Mälardalen. Eskilstuna ligger
centralt i Mälardalsregionen. Med Eskilstuna som centrum
når man inom en femmilsradie en större folkmängd än från
någon annan ort i Sverige (utanför storstadsområdena):
Inom en radie av elva mil från Eskilstuna,
närmarknadsavstånd med dagens kommunikationer, bor
nästan en fjärdedel av landets befolkning.I Eskilstuna
kan en ny stabsfunktion byggas upp utan bindning till
tidigare verksamhet.Fr.o.m. mitten av 90-talet har
regionen knutits samman internt och med
Stockholmsområdet genom utbyggnad av dels spårtrafiken
runt Mälaren, dels E 3 och E 18.Utbyggnad av
järnvägsnätet ger direkt snabbförbindelse med Arlanda.
Forsknings- och högskolemiljö samt företagsvänligt
klimat.Industritradition: Svensk verkstadsindustri har
sitt tyngsta fäste i Mälardalen.Centralt belägna lediga
kontorslokaler finns i befintliga, upprustade,
kulturhistoriskt intressanta byggnader. Nya lokaler kan lätt
byggas upp i attraktiva områden.Även regionalpolitiska
skäl talar för en lokalisering till Eskilstuna.Dessutom
arbetar Fortifikationsförvaltningen, belägen i kommunen
sedan 1980, inom likartade kompetensområden.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om regionindelningen av vägverket
och inrättandet av ett regionkontor i Mälardalen
(Eskilstuna).

Stockholm den 6 mars 1991

Reynoldh Furustrand (s)

Olle Svensson (s)

Alf Egnerfors (s)


Yrkanden (2)

 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om regionindelningen av vägverket och inrättandet av ett regionkontor i Mälardalen (Eskilstuna).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om regionindelningen av vägverket och inrättandet av ett regionkontor i Mälardalen (Eskilstuna).
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.