Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Motion 1990/91:Ub128 av Jan-Erik Wikström m.fl. (fp, m, c, mp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1990/91:85
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
1991-03-14
Bordläggning
1991-03-18
Hänvisning
1991-03-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.

Musikalisk yrkesutbildning måste utgå från att den
grundläggande musikalisk-tekniska färdigheten förvärvats
redan under barn- och ungdomsåren medan de muskulära
förutsättningarna ännu tillåter utvecklandet av erforderlig,
hög spelteknik.
Många svenska musiker har haft svårigheter att hävda
sig i den internationella konkurrensen om arbetstillfällena i
våra orkestrar och ensembler och självfallet i ännu högre
grad beträffande solistisk verksamhet. Orsaken är för sent
insatt kvalificerad undervisning.
Den kommunala musikskolan har bidragit till att
förbättra möjligheterna för de yngsta att testa sitt
musikintresse och sin talang. Flertalet kommunala
musikskolor är emellertid så små att de omöjligen kan
anställa lärare med erforderlig kompetens på alla de
instrument som kan förekomma. Undervisningstiden per
elev och vecka är dessutom nästan undantagslöst otillräcklig
för de elever som har förutsättningar att välja ett
musikyrke.
Den tvååriga musiklinjen inom gymnasieskolan,
inrättad 1971 som försök, kompletterad med en specialkurs
1977 och regulariserad 1982, har därför tillfört
musikyrkesutbildningen en betydelsefull förutbildning.
Den ger ett avsevärt förbättrat utgångsläge för studier vid
musikhögskola för dem som så önskar och även för annan
utbildning, i vilken musik ingår eller är av värde.
Den framlagda propositionen innehåller inga utfästelser
för att dessa förbättringar kommer att bestå. Tvärtom
försämras de musikinriktades möjligheter att förbereda sig
för högre studier genom att den individuella
instrumentalundervisningen förskjuts till årskurserna 2 och
3. Årskurs 1 
kommer att bli ett förlorat år för färdighetsträningen.
Omfattningen och formerna för den individuella
undervisningen framgår ej heller.
Propositionens målsättning att ''det estetiska
programmet skall ge en grundläggande utbildning, som
förbereder eleverna för fortsatta studier och arbete i
anslutning till den valda estetiska specialiseringen''
uppfylles sålunda inte vad beträffar förberedelse för
musikyrken.
Musikaliskt högt begåvade ungdomar har som regel
träffat sitt yrkesval tidigt. De kan inte göra ett uppehåll i
färdighetsträningen under ett år i sin utveckling utan måste
ha tillgång till fortlöpande kvalificerad, individuellt
anordnad undervisning under hela gymnasietiden av minst
samma omfattning och under samma arbetsformer som
tillämpas inom den nuvarande musiklinjen. Även
erfarenheterna från förberedande musikyrkesutbildning
utomlands bestyrker detta.
För att sammanfatta: studier i musik har vissa villkor
som avviker från övrig utbildning på det estetiska området.
Eleverna måste redan första året få utöva sina
instrumentala studier på ett individuellt sätt. Ett ettårigt
avbrott i den pågående utvecklingen blir ödeläggande.
Därför måste grenen musik inom det estetiska programmet
få vara en självständig gren med direktval musik i årskurs 1 
som i tillämpliga delar samverkar med övriga grenar av
det estetiska programmet.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att grenen musik inom det
estetiska programmet skall vara en självständig gren med
direktval musik i årskurs 1.

Stockholm den 14 mars l991

Jan-Erik Wikström (fp)

Inger Schörling (mp)

Ingrid Sundberg (m)

Karin Söder (c)


Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att grenen musik inom det estetiska programmet skall vara en självständig gren med direktval musik i årskurs 1.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att grenen musik inom det estetiska programmet skall vara en självständig gren med direktval musik i årskurs 1.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.