Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1990/91:156 Miljöklasser för nya fordon, m.m.

Motion 1990/91:Sk61 av Maggi Mikaelsson m.fl. (v)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1990/91:156
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
1991-04-15
Bordläggning
1991-04-16
Hänvisning
1991-04-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Allmänt
Den ständigt ökande bilismen utgör ett av de
allvarligaste hoten mot vår miljö. Ungefär två tredjedelar
av de svenska kväveoxidutsläppen kommer från trafiken.
Kväveoxider är tillsammans med svavel en av de främsta
orsakerna till försurning av mark och vatten. Trafikens
utsläpp av koldioxid bidrar till växthuseffekten. Av de
totala koldioxidutsläppen svarar trafiken för 30 %.
Utsläppen 
från trafiken är också huvudorsaken till
luftföroreningarna, framför allt i städerna.
Luftföroreningar skadar både människors hälsa och är ett
hot mot miljön. Enligt vissa beräkningar orsakar
luftföroreningarna 700--1 100 
nya cancerfall per år.
Fram till 1990 har den årliga trafikökningen legat på ca
4--5 %. 
Under 1990 har, troligen till följd av Gufkrisen,
trafikökningen avstannat. Det finns idag inget som tyder på
ett trendbrott i trafikutvecklingen. Tvärtemot kommer
andra förslag från regeringen -- t ex Öresundsbron -- att
innebära ytterligare ökad biltrafik.
Att minska den miljöskadliga biltrafiken till förmån för
spårbunden trafik och sjöfart är det bästa och effektivaste
sättet att minska utsläppen.
En offensiv miljöpolitik kräver en helhetssyn och
åtgärder på många områden samt beslut som inte motverkar
varandra. Detta saknas idag från regeringens sida. Det är
ändå bra att regeringen tar initiativ till en
miljöklassindelning av nya fordon. Vänsterpartiet anser
dock inte att regeringens förslag är tillräckligt.
Propositionens förslag
Riksdagen uttalade 1985 att kväveoxidutsläppen skall
minska med 30 % 
fram till 1995, räknat från 1980 års nivå. Jämfört med
1988 års utsläpp innebär det en total minskning av mer än
110 000 
ton kväveoxider. Enligt miljöavgiftsutredningen
skulle miljöklassindelningen ge 10 000 
ton lägre kväveoxidutsläpp. Regeringens förslag
bygger på miljöavgiftsutredningen.
Regeringens förslag utgår från att bilarna utifrån
avgasrening skall indelas i tre olika miljöklasser. I klass 3 
placeras fordon som uppfyller dagens svenska krav och
i klass 2 
placeras fordon som har 60 % 
lägre kväveutsläpp än vad som krävs i Sverige idag. I
klass 1, 
den högsta klassen, krävs minskade kväveutsläpp med
60 %, 
minskade kolväteutsläpp med ca 35 % 
samt särskilda krav på utsläppen vid kallkörning.
En övergång till högre miljöklass skall stimuleras med
ekonomiska styrmedel i form av skattedifferentiering till
förmån för fordon i miljöklass 1. Systemet skall vara
statsfinansiellt neutralt.
Skattedifferentieringen innebär att bilar i miljöklass 1
får en minskad försäljningsskatt med 4 000 
kronor och miljöklass 3 får en ökad skatt med 2 000 
kronor. Miljöklass 2 får oförändrad försäljningsskatt
jämfört med idag.
För att göra systemet statsfinansiellt neutralt föreslås
minskad kilometerskatt för bussar och lastbilar.
Miljöklassindelningen omfattar personbilar, bussar och
lastbilar och skall gälla nya fordon från 1993 års modell.
Lagen skall träda ikraft den 1/1 1992.
Vänsterpartiets förslag
Vänsterpartiet föreslår skärpningar av regeringens
förslag på följande områden.Vänsterpartiet föreslår
ytterligare en miljöklass, för eldrivna, biobränsledrivna och
andra ur miljösynpunkt goda fordon. Denna miljöklass bör
skattegynnas med 4 000 kr i förhållande till skatteklass 1.
Regeringen skriver att en sådan miljöklass kan behövas
i framtiden, men vänsterpartiet menar att det är viktigt att
införa en sådan redan nu. Det är viktigt som en signal till
marknaden för att stimulera till ökade insatser för att ta
fram bra alternativ till dagens fordon. Det visar också på
samhällets viljeinriktning att övergå till miljövänlig
teknik.Vänsterpartiet föreslår att även arbetsfordon
omfattas av miljöklassindelningen.
Regeringens förslag innebär att arbetsfordon, dvs.
skogsmaskiner, fordonstruckar, traktorer och
jordbruksmaskiner m m, 
är undantagna från miljöklassindelningen.
Arbetsfordon svarar idag för nästan lika stor del av t ex
kväveoxidutsläppen som den tunga trafiken och måste
självfallet också miljöklassas. 1988 var utsläppen av
kväveoxid från arbetsfordon 72 000 
ton och för tunga fordon 75 000 
ton. Då det idag inte finns krav på
avgasgodkännande för denna typ av fordon, bör regeringen
återkomma med sådant förslag så att även dessa fordon kan
omfattas av miljöklassificeringen.Vänsterpartiet avslår
regeringens förslag om sänkt kilometerskatt.
Vänsterpartiet kan inte acceptera regeringens förslag att
miljöklassindelningen skall vara statsfinansiellt neutral.
Vänsterpartiet anser att bilismen skall bära sina totala
kostnader och att det inte sker idag. Detta gäller framför allt
den tunga lastbilstrafiken och bilismen i storstadsområdena.
En sänkt kilometerskatt skulle dessutom ge kompensation
endast till dieseldrivna fordon eftersom de är de enda som
erlägger kilometerskatt. Om en högre försäljningsskatt
kompenseras av en sänkt kilometerskatt på de fordon som
svarar för en stor del av utsläppen försvinner incitamentet
att övergå till fordon med mindre utsläpp.
Generellt sett skulle mer av de ekonomiska styrmedlen
vara mer inriktat på användandet av fordonet. Ett
skattesystem som i högre grad inriktades mot användandet
av fordonet skulle gynna kollektiva transporter, fordon med
låg bränsleförbrukning och bränslesnål körteknik. Ett
system med differentierade drivmedelspriser skulle bidra
till att människor som bor i delar av landet där bilen är
nödvändig inte drabbas lika hårt som i storstadsområdena.
Vänsterpartiet har i motion till proposition 1990/91:90 om
en god livsmiljö föreslagit förändringar i skattesystemet
med den inriktningen.Skattedifferentieringen i övrigt
Det är tveksamt om de föreslagna nivåerna på
försäljningsskatterna får förväntad effekt, dvs. en styrning
mot mindre miljöskadlig teknik. Vänsterpartiet kommer att
noggrant följa utvecklingen och kräva ytterligare
skärpningar om de nu föreslagna åtgärderna inte får till
effekt att utsläppen från trafiken minskar.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om nödvändigheten att minska
biltrafiken,
2. att riksdagen beslutar inrätta en särskild miljöklass för
eldrivna och andra miljövänliga fordon i enlighet med vad
som anförts i motionen,
3. att riksdagen beslutar att eldrivna och ur
miljösynpunkt därmed jämförbara fordon skall
kompenseras med en försäljningsskatt som minskas med 4
000 kr. jämfört med klass 1,
4. att riksdagen hos regeringen begär förslag om
avgasgodkännande för arbetsfordon så att även sådana
fordon kan omfattas av miljöklassificeringen,
5. att riksdagen avslår propositionens förslag vad avser
sänkt kilometerskatt,
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att bilismen skall bära sina egna
kostnader,
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om differentierad bensinskatt.

Stockholm den 15 april 1991

Maggi Mikaelsson (v)

Lars Bäckström (v)

Viola Claesson (v)

Jan Strömdahl (v)


Yrkanden (14)

 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen sagts om nödvändigheten att minska biltrafiken
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen sagts om nödvändigheten att minska biltrafiken
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen beslutar inrätta en särskild miljöklass för eldrivna och andra miljövänliga fordon i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen beslutar inrätta en särskild miljöklass för eldrivna och andra miljövänliga fordon i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 3
  att riksdagen beslutar att eldrivna och ur miljösynpunkt därmed jämförbara fordon skall kompenseras med en försäljningsskatt som minskas med 4 000 kr. jämfört med klass 1
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 3
  att riksdagen beslutar att eldrivna och ur miljösynpunkt därmed jämförbara fordon skall kompenseras med en försäljningsskatt som minskas med 4 000 kr. jämfört med klass 1
  Behandlas i
 • 4
  att riksdagen hos regeringen begär förslag om avgasgodkännande för arbetsfordon så att även sådana fordon kan omfattas av miljöklassificeringen
  Behandlas i
 • 4
  att riksdagen hos regeringen begär förslag om avgasgodkännande för arbetsfordon så att även sådana fordon kan omfattas av miljöklassificeringen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 5
  att riksdagen avslår propositionens förslag vad avser sänkt kilometerskatt
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 5
  att riksdagen avslår propositionens förslag vad avser sänkt kilometerskatt
  Behandlas i
 • 6
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att bilismen skall bära sina egna kostnader
  Behandlas i
 • 6
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att bilismen skall bära sina egna kostnader
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 7
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om differentierad bensinskatt.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 7
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om differentierad bensinskatt.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.