Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1988/89:130 om socialstyrelsens framtida roll, uppgifter och inriktning

Motion 1988/89:So33 av Ingvar Björk (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1988/89:130
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
1989-04-18
Bordläggning
1989-04-19
Hänvisning
1989-04-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89:So33

av Ingvar Björk (s)

med anledning av prop. 1988/89:130 om
socialstyrelsens framtida roll, uppgifter och
inriktning

I propositionen anges riktlinjer för en förändring av socialstyrelsens inriktning
och huvudsakliga arbetsuppgifter. Socialstyrelsen skall i första hand
inrikta sitt arbete på tillsyn i form av uppföljning och utvärdering av den
verksamhet som kommuner, landsting och andra organ bedriver inom socialsektorns
område. 1 sin egenskap av expertmyndighet skall socialstyrelsen
tillhandahålla kunskapsunderlag som kan behövas av regering, landsting
och kommuner inför olika ställningstaganden.

Ramlagstiftningen som styr hälso- och sjukvården samt socialtjänsten
kräver en stark, central tillsynsmyndighet annars kan olika praxis utvecklas
och enskilda individer ej få sina rättigheer tillgodosedda. Det innebär att
socialstyrelsens tillsynsfunktion behöver förstärkas. Propositionen tar här
inte steget fullt ut. Myndigheten måste i detta avseende förstärkas för att
framledes få en stark ställning gentemot kommuner och landsting.

Det är angeläget att socialstyrelsen även i framtiden bibehåller en nära
kontakt med allmänheten och myndigheter. Genom att följa upp enskilda
ärenden har socialstyrelsen möjligheter att bevaka utvecklingen inom olika
samhällsområden och bibehålla kontakten med ”verkligheten”. Det är även
ur rättstrygghetssynpunkt viktigt att den enskilde medborgaren kan vända
sig till det högsta tillsynsorganet och uppmärksamma missförhållanden.
Socialstyrelsen bör även kunna ge råd och stöd i enskilda ärenden. I detta
sammanhang är det också viktigt att den regionala tillsynsfunktionen förstärks.

1 den nya organisationen är det särskilt angeläget att handikappfrågorna
beaktas.

Hemställan

Med hänvisning till det ovan anförda hemställs

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att socialstyrelsens tillsynsfunktion ytterligare
måste förstärkas för att på ett tillfredsställande sätt följa upp ramlagstiftningen,

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att socialstyrelsen fortsatt får möjlighet att följa
upp enskilda ärenden,

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i

motionen anförts om att de regionala tillsynsfunktionerna behöver Mot. 1988/89

förstärkta resurser för att kunna följa upp enskilda ärenden, So33

4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att handikappfrågorna särskilt beaktas.

Stockholm den 18 april 1989
Ingvar Björk (s)

16

Yrkanden (8)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförts om att socialstyrelsens tillsynsfunktion ytterligare måste förstärkas för att på ett tillfredsställande sätt följa upp ramlagstiftningen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförts om att socialstyrelsens tillsynsfunktion ytterligare måste förstärkas för att på ett tillfredsställande sätt följa upp ramlagstiftningen
  Behandlas i
 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att socialstyrelsen fortsatt får möjlighet att följa upp enskilda ärenden
  Behandlas i
 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att socialstyrelsen fortsatt får möjlighet att följa upp enskilda ärenden
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att de regionala tillsynsfunktionerna behöver förstärkta resurser för att kunna följa upp enskilda ärenden
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att de regionala tillsynsfunktionerna behöver förstärkta resurser för att kunna följa upp enskilda ärenden
  Behandlas i
 7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att handikappfrågorna särskilt beaktas.
  Behandlas i
 8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att handikappfrågorna särskilt beaktas.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.