Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1988/89:130 om socialstyrelsens framtida roll, uppgifter och inriktning

Motion 1988/89:So32 av Gudrun Schyman m.fl. (vpk)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1988/89:130
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
1989-04-18
Bordläggning
1989-04-19
Hänvisning
1989-04-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89:So32

av Gudrun Schyman m.fl. (vpk)

med anledning av prop. 1988/89:130 om
socialstyrelsens framtida roll, uppgifter och
inriktning

Enligt regeringens proposition skall socialstyrelsens huvudsakliga arbetsuppgifter
vara dels tillsyn, dels kunskapsutveckling och kunskapsförmedling.
Regeringen föreslår sex regionalt placerade tillsynsenheter och att utvecklingsarbete
och förmedling av kunskap blir den centrala myndighetens
främsta arbetsuppgifter.

Vår uppfattning är att socialstyrelsens roll som tillsynsmyndighet behöver
förstärkas, särskilt vad gäller kontroll av hälso- och sjukvård, socialtjänst
och annan verksamhet. Vi välkomnar därför att den uppgiften tydliggörs
och lyfts fram i det föreliggande förslaget, men vi delar inte uppfattningen
att dessa uppgifter bäst utförs i regionala myndigheter.

Tillsyn, kunskapsutveckling och kunskapsförmedling

Det finns goda skäl att tro att en regional tillsynsverksamhet kommer att
försvåras av kollegiala konflikter i ännu större utsträckning än vad som
redan är fallet. Det finns alltid en obenägenhet att ”anmäla varandra” och
risken är att en decentraliserad tillsynsverksamhet allvarligt försvåras av
detta faktum.

Ytterligare ett argument för en central tillsyn är att man då kan göra
jämförelser med andra regioner, dvs man kan kräva högsta optimala nivå
på en verksamhet utifrån ett riksperspektiv och inte bara utifrån regionala
förhållanden.

Vi föreslår därför att tillsynen organiseras i enlighet med det andra alternativ
som beredningsgruppen diskuterat, nämligen att man centralt på socialstyrelsen
inrättar en särskild tillsynsenhet som handlägger merparten av
tillsynsfrågorna.

Däremot är det vår uppfattning att arbetsuppgiften med kunskapsutveckling
och kunskapsförmedling väl lämpar sig för en regionalisering. Då
har man möjlighet att från myndighetens sida följa arbetet på närmare håll
och man kan i samarbete med andra berörda myndigheter, socialtjänst och
landsting, initiera och utveckla samarbetsmetoder, vilket inte är minst viktigt
i dag.

Tillsyn över verksamheten vid hälso- och friskvårdshem
Vi välkomnar regeringens förslag om inrättandet av en fristående myndighet
för läkemedelskontroll m.m. Vi saknar ett förslag om tillsynsmyndighet
för den oseriösa sjukvårdsverksamhet som i dag bedrivs vid vissa s.k. hälso

och friskvårdshem och där kvacksalverilagen i praktiken är otillräcklig för Mot. 1988/89

att förhindra allvarliga felbehandlingar, ibland med dödlig utgång. Vi före- So32

slår att den nu föreslagna fristående myndigheten också blir tillsynsmyndighet
för denna snabbt växande verksamhet.

Ansvar för kvaliteten i förskola och fritidshem

Den svenska förskolan och fritidshemmen intar en framskjuten plats i utbyggnaden
av den svenska välfärden. Alla barns rätt till förskola är nu en
självklarhet för den uppväxande generationen. Riksdagens beslut om förskola
för alla barn markerar betydelsen av denna för hela samhället så
centrala verksamhet. Regeringens proposition om skolans utveckling och
styrning (1988/89:4) pekar på fritidshemmens betydelse för skolbarnens
utveckling.

Dessa båda verksamheter lyfts fram som viktiga områden för socialstyrelsen
i propositionen.

Det pedagogiska innehållet i förskola och fritidshem är avgörande för
kvaliteten. Att tillse att kvaliteten hålls hög blir en huvuduppgift för socialstyrelsen
på barn- och ungdomsområdet — särskilt viktig blir denna uppgift
under de kommande utbyggnadsåren.

Socialarbetarna i Köpenhamn

I propositionen finns ett avsnitt om ”Förändrad ansvarsfördelning för vissa
uppgifter”. Ett av de verksamhetsområden som nämns är socialstyrelsens
socialarbetare i Köpenhamn. I propositionen finns inget konkret förslag på
hur den verksamheten ska organiseras, men regeringen aviserar en förändring
nästkommande år. Vi vill i den frågan hänvisa till den motion vi lagt
under allmänna motionstiden (!988/89:So240), där vi föreslåratt verksamheten
ska finnas kvar i nuvarande form.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförs om socialstyrelsens framtida organisation,

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförs om tillsyn av oseriös sjukvårdsverksamhet,

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförs om vikten av socialstyrelsens särskilda ansvar för
kvaliteten i förskola och fritidshem.

Stockholm den 17 april 1989
Gudrun Schyman (vpk)

Margo Ingvardsson (vpk) Rolf L Nilson (vpk)

Karl-Erik Persson (vpk)

14

Yrkanden (6)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförs om socialstyrelsens framtida organisation
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförs om socialstyrelsens framtida organisation
  Behandlas i
 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförs om tillsyn av oseriös sjukvårdsverksamhet
  Behandlas i
 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförs om tillsyn av oseriös sjukvårdsverksamhet
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförs om vikten av socialstyrelsens särskilda ansvar för kvaliteten i förskola och fritidshem.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförs om vikten av socialstyrelsens särskilda ansvar för kvaliteten i förskola och fritidshem.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.