Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1988/89:130 om socialstyrelsens framtida roll, uppgifter och inriktning

Motion 1988/89:So30 av Sten Svensson m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1988/89:130
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
1989-04-14
Bordläggning
1989-04-19
Hänvisning
1989-04-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen

1988/89:So30

av Sten Svensson m.fl. (m)

med anledning av prop. 1988/89:130 om
socialstyrelsens framtida roll, uppgifter och
inriktning

Moderata samlingspartiet anser i likhet med propositionen att uppgifterna
på den centrala verksnivån bör renodlas och att tillsyn, kunskapsutveckling
och kunskapsförmedling bör vara huvudsakliga uppgifter.

Arbetsuppgifterna bör — som anges i propositionen — i första hand vara
uppföljning och utvärdering av den verksamhet som kommuner, landsting
och enskilda huvudmän bedriver. Uppföljningen och utvärderingen bör
göras gentemot av statsmakterna uppställda och preciserade mål. Tillsyn
och kontroll bör gälla kvalitet, säkerhet och den enskildes rättigheter.

Socialstyrelsen bör svara för expertkunnande och vi välkomnar propositionens
uttalande att styrelsen i ökad utsträckning bör fylla en expertfunktion
i förhållande till regeringen. Vi har tidigare kritiserat att regeringen
genom olika ”adhoc-organ" minskat socialstyrelsens uppgift att vara expertmyndighet
och att ansvarsgränserna varit diffusa mellan bl.a. socialdepartementet,
socialstyrelsen, landstingsförbundet och SPRI. Dessutom förekommer
ett inte obetydligt dubbelarbete, genom att samma personer ingår
i flera olika organ.

Enligt vår uppfattning är det nödvändigt att ämbetsverk som socialstyrelsen
får en gentemot regeringen mer självständig ställning när det gäller att
utöva tillsyn, utvärdera och utveckla kunskapen.

Vi välkomnar att regeringen äntligen avser att föreslå att socialstyrelsens
läkemedelsavdelning ombildas till en fristående myndighet för läkemedelskontroll
m.m. och att en särskild proposition är att förvänta i detta ärende.

När nu en omorganisation av socialstyrelsen är aktuell anser vi att regeringen
borde ha föreslagit en uppdelning av styrelsen till en medicinal- och
en socialstyrelse.

I motion 1988/89:So423 av Carl Bildt m.fl. har moderata samlingspartiet
redovisat sin syn på ansvarsfördelningen inom tillsynsmyndigheten. Vi anser
att ansvarsfördelningen på central nivå är oklar såväl för hälso- och
sjukvården som för socialvården. Vi upprepar således vårt krav om en uppdelning
av nuvarande socialstyrelse till en medicinal- och en socialstyrelse.
Vi anser att regeringen bör återkomma med ett förslag härom.

Som en följd av vår inställning yrkar vi avslag på propositionens förslag
vad gäller den interna organisationen med högst nio enheter och inrättande
av ytterligare tre tjänster som direktörer förutom generaldirektören.

Moderata samlingspartiet har sedan länge kritiserat att fördelningen av

tillsynsuppgifterna mellan socialstyrelsen, länsstyrelsen och landstings- Mot. 1988/89

kommunerna inte fungerat tillfredsställande. Landstingen har t.ex. själva So30

fått utöva tillsyn över sina egna institutioner och tillsynen över förskrivningen
av läkemedel m.m. har inte alls fungerat sedan länsläkarorganisationen
upphörde. Vi har därför senast i motion 1988/89:So423 krävt att länsläkarorganisationen
återinföres. Vi vidhåller denna uppfattning.

I propositionen föreslås nu sex regionala tillsynsenheter, där det bör
finnas tillgång till medicinsk, odontologisk och juridisk kompetens. Detta
är ett steg i rätt riktning. Denna verksamhet bör utvärderas och bilda underlag
för ett beslut om eventuellt återinrättande av en länsläkarorganisation
på det medicinska området.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

1. att riksdagen hos regeringen begär förslag om inrättande av en
medicinal- och en socialstyrelse,

2. att riksdagen i avvaktan på ett nytt organisationsförslag avslår
propositionen vad avser den interna organisationen om högst nio
större enheter och tre direktörer förutom generaldirektören,

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen sagts om styrelsernas självständiga ställning,

4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen sagts om en utvärdering av de regionala organen och eventuellt
återinrättande av en länsläkarorganisation.

7

Stockholm den 14 april 1989
Sten S vensson (m)

Gullan Lindblad (m)
Charlotte Cederschiöld (m)
Ingvar Eriksson fm)

Margit Gennser (m)

Ingrid Hemmingsson (m)
Inger René (m)

Per Stenmarck (m)
Ingegerd Troedsson (m)

Mot. 1988/89
So30

Görel Bohlin (m)

Hans Dau fm)

Karin Falkmer (m)

Ann-Cathrine Haglund (m)

Bertil Persson (m)

Mona Saint Cyr fm)

Karl-Gösta Svenson fm)

Göran Åstrand (m)

Yrkanden (8)

 1. att riksdagen hos regeringen begär förslag om inrättande av en medicinal- och en socialstyrelse
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen hos regeringen begär förslag om inrättande av en medicinal- och en socialstyrelse
  Behandlas i
 3. att riksdagen i avvaktan på ett nytt organisationsförslag avslår propositionen vad avser den interna organisationen om högst nio större enheter och tre direktörer förutom generaldirektören
  Behandlas i
 4. att riksdagen i avvaktan på ett nytt organisationsförslag avslår propositionen vad avser den interna organisationen om högst nio större enheter och tre direktörer förutom generaldirektören
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen sagts om styrelsernas självständiga ställning
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen sagts om styrelsernas självständiga ställning
  Behandlas i
 7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen sagts om en utvärdering av de regionala organen och eventuellt återinrättande av en länsläkarorganisation.
  Behandlas i
 8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen sagts om en utvärdering av de regionala organen och eventuellt återinrättande av en länsläkarorganisation.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.