Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2022/23:85 En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring

Motion 2022/23:2372 av Jonny Cato och Helena Vilhelmsson (båda C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2022/23:85
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-04-05
Granskad
2023-04-17
Bordlagd
2023-04-18
Hänvisad
2023-04-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens proposition 2022/23:85 En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring.

Motivering

Regeringens proposition innehåller förslag om att de tidigare beslutade tillfälliga lätt­nader i arbetsvillkoret och karensvillkoret som infördes som en av krisåtgärderna i samband med covid-19-pandemin inte ska upphöra att gälla utan i stället ska gälla tills vidare. Detsamma gäller den tillfälliga möjligheten för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att med stöd av 8 kap. 7 § meddela föreskrifter om undantag från lagens begränsning av företagares möjlighet att få arbetslöshetsersättning vid upp­repade uppehåll i näringsverksamheten, den s.k. femårsregeln.

Centerpartiet anser att arbetslöshetsförsäkringen behöver fokusera på omställning, uppmuntra till rörlighet och underlätta för människor att snabbt byta arbete. Ett flexibelt arbetsliv där människor vågar byta jobb utan rädsla att bli långvarigt arbetslösa. Arbets­löshetsförsäkringen behöver möjliggöra en trygg omställning samtidigt som den garan­terar att det lönar sig att arbeta.

Centerpartiet anser vidare att arbetslöshetsförsäkringen behöver öppnas för fler som arbetat, men det behöver ske utifrån ett helhetsgrepp och i linje med en flexicurity­modell. Arbetslöshetsförsäkringen behöver reformeras i grunden och ta sikte på en lång­siktig lösning som inte, till skillnad bl.a. från förslaget om att bibehålla lättnaderna i arbetsvillkoret, bygger på en snabb tillfällig konstruktion som skapades i samband med ett abrupt avbrott på arbetsmarknaden under covid-19-pandemin. Numera, och alltjämt sedan regeringen tillträtt, finns vidare en grundlig utredning som presenterats, och sedan även remitterats och är redo att färdigställas till en proposition – utredningen om en inkomstbaserad arbetslöshetsförsäkring, Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2020:37). Denna utredning tar också ett helhetsgrepp och öppnar arbetslöshets­försäkringen för fler.

Centerpartiet står bakom ett karensvillkor, en självrisk, som syftar till att en person undviker arbetslöshet. En kortare karenstid innebär att självrisken minskar. Center­partiet anser därför att vi bör bibehålla de sex karensdagarna.

Centerpartiet är alltid redo vid händelser som pandemin att snabbt se över och ta ställning till de åtgärder som situationen kräver i riksdagen, men att utan grundligare utredning och exemplifiering ge regeringen tills vidare ensam makt att införa undantag till den s.k. femårsregeln kan inte Centerpartiet ställa sig bakom. Däremot anser vi att det kan finnas skäl att sänka nuvarande femårsgräns till tre år, och vi anser även att det är viktigt att följa tillämpningen av vad vilandeförklaring i sig innebär och ställer för krav.

Sammanfattningsvis anser Centerpartiet att arbetslöshetsförsäkringen behöver värna arbetslinjen och reformeras i linje med en flexicuritymodell, med flexibilitet och trygg­het i kombination. Som framgår av ovan har en sådan flexicuritymodell numera även utretts, presenterats och varit ute på remiss – något som även var en del av januariavtalet – Utredningen om en inkomstbaserad arbetslöshetsförsäkring, Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2020:37). Utifrån denna utrednings arbete och med en flexicuritymodell med tydlig avtrappning bör så regeringen ta fram förslag för en lång­siktig och hållbar reformering av arbetslöshetsförsäkringen, som också är i enlighet med arbetslinjen.

Mot denna bakgrund yrkar Centerpartiet avslag på regeringens proposition En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring. 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen avslår regeringens proposition 2022/23:85 En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2022/23:AU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.