Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2022/23:18 Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor

Motion 2022/23:2286 av Ali Esbati m.fl. (V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2022/23:18
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-29
Granskad
2022-12-01
Bordlagd
2022-12-02
Hänvisad
2022-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2022/23:18 Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor.

Motivering

I propositionen föreslås att reseavdraget i sin nuvarande form ska behållas. Det innebär att den nya modellen för skattelättnad för arbetsresor som skulle träda i kraft vid års­skiftet inte införs. För att minska risken för fusk och fel föreslås att de beslutade reglerna om att arbetsplatsens adress ska anges i arbetsgivardeklarationen, och i förekommande fall i kontrolluppgift, ska behållas. Vidare föreslås att de schablonbelopp som får dras av för kostnader för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor med egen bil eller förmånsbil ska höjas. För resor med förmånsbil som drivs med elektricitet ska dock inga ändringar göras i förhållande till dagens regler.

Vänsterpartiet beklagar att regeringen väljer att behålla det nuvarande reseavdraget i stället för att ersätta det med en färdmedelsneutral avståndsbaserad skattereduktion, ett förslag som röstades igenom av alla partier utom Sverigedemokraterna för bara ett par månader sedan. När regeringen nu backar och behåller det tidigare kritiserade rese­avdraget gynnas de som fuskar och felar. Skatteverket visade i våras att 44 procent av kostnaderna för reseavdraget beror på fusk och fel, till en förväntad kostnad på 3,1 miljarder kronor per år.

Vi är inte emot den höjda ersättningen för resor till och från jobbet men anser att den bör vara färdmedelsneutral i enlighet med vad som föreslogs i Finansdepartementets promemoria Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor (Fi2022/01470). Vänsterpartiet presenterade i följdmotion 2021/22:4706 till proposition 2021/22:228 ett antal förslag på förändringar av det system som den föregående regeringen lade fram. Vi ansåg där att höjningen av kilometersatsen bara skulle gälla för glesbygden – där alternativen till bilen är betydligt mer begränsade. Det finns en stor risk att avdraget enbart kommer att gynna storstadsbor som skulle kunna resa med kollektivtrafiken. Vi menade också att den ordningen bara skulle gälla så länge det inte finns en utbyggd infrastruktur som alternativ till fossilbilen. Vi menar fortsatt att systemet för reseavdrag bör utredas och justeras i linje med proposition 2021/22:228, så att det kan ta bättre hänsyn till kostnader och behov på landsbygden, särskilt där tillgången till regelbunden kollektivtrafik är väsentligt sämre, eller saknas helt.

Vänsterpartiet anser att Sverige ska följa det klimatpolitiska ramverk som med bred majoritet antogs av Sveriges riksdag 2017 där etappmålet för inrikes transporter är att utsläppen från inrikes transporter (förutom flyg) ska minska med minst 70 procent till senast 2030, jämfört med 2010. Utsläppen från vägtrafiken minskar inte tillräckligt snabbt för att klimatmålen ska nås. För att nå målet till 2030 behöver utsläppen minskas i en takt med i genomsnitt ca 9 procent per år. Transportsektorn måste uppenbarligen ställa om snabbare för att nå etappmålet för inrikes transporter. Ett avståndsbaserat och färdmedelsneutralt reseavdrag är ett effektivt styrmedel för att sänka växthusgas­utsläppen vid arbetspendling.

I stället väljer den nya högerkonservativa regeringen att behålla det nuvarande reseavdraget och dessutom kraftigt höja avdraget per mil endast för arbetsresor med egen bil. Bilisterna gynnas på bekostnad av alla de som skulle ha fått ersättning för resor med buss, tåg, taxi eller cykel. De blir nu utan. På skatteområdet, liksom i politiken i stort, lägger regeringen förslag efter förslag som motverkar den gröna omställningen. Denna proposition är ytterligare ett exempel på det.

Mot denna bakgrund anser Vänsterpartiet att förslaget bör avslås. Riksdagen bör avslå proposition 2022/23:18 Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor. Detta bör riksdagen besluta.

 

 

Ali Esbati (V)

Lorena Delgado Varas (V)

Samuel Gonzalez Westling (V)

Birger Lahti (V)

Ilona Szatmári Waldau (V)

Yrkanden

  1. Riksdagen avslår proposition 2022/23:18 Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor.
    Behandlas i: Finansutskottet
    Betänkande 2022/23:FiU1
    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.