Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2022/23:17 Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion

Motion 2022/23:2285 av Ali Esbati m.fl. (V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2022/23:17
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-29
Granskad
2022-12-01
Bordlagd
2022-12-02
Hänvisad
2022-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2022/23:17 Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion.

Motivering

Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har kommit överens om att energiskatten på bensin och diesel tillfälligt ska sänkas samt att beskattningen av bränsle inom viss värmeproduktion ska förändras. I propositionen föreslås att energiskatten på bensin och diesel tillfälligt under tre år sänks med 80 öre per liter utifrån de skattesatser som skulle ha gällt den 1 januari 2023 med gällande indexeringsregler. Förslagen är en del av budgetpropositionen för 2023. Med liggande förslag bedömer regeringen samt Sverigedemokraterna att priset på bensin och diesel vid pump därmed kan sänkas med en krona per liter inklusive mervärdesskatt. En mindre sänkning görs av skatten på s.k. lågbeskattad olja för att undvika konflikt med EU:s märkningsdirektiv. I propositionen föreslås också att bränsle som förbrukas i kraftvärmeproduktion eller i annan värmeproduktion för framställning av värme i en anläggning inom utsläppshandelssystemet ska befrias från koldioxidskatt. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Vänsterpartiet avvisar förslaget om sänkt skatt på drivmedel. Vid en plötslig pris­chock kan det behövas tillfälliga insatser för att inte hushåll ska drabbas alltför hårt. Därför var det motiverat med en tremånaderssänkning våren 2022. Vänsterpartiet drev samtidigt på, och fick igenom ett tillkännagivande, att regeringen skyndsamt ska utreda hur ett system skulle kunna utformas för att överföra risken för prischocker för bränsle vid kris från hushåll och företag till staten. Det är så vi kan få en mer solidarisk hantering av risker och problem vid plötsliga förändringar, samtidigt som vi kan ta gemensamt ansvar för en effektiv och systematisk omställning bort från användningen av fossila bränslen. De sänkta drivmedelsskatterna ska gälla 2023–2026 och försvagar de offentliga finanserna med närmare 7 miljarder kronor per år. Det är betydande summor som skulle kunna användas på ett bättre sätt för att stärka hushållens ekonomi i dessa tider av hög inflation och stigande räntor. Tunga remissinstanser som Naturvårds­verket, Svensk kollektivtrafik och Statens energimyndighet avstyrker också förslaget och anför att tidsbegränsade stöd som ”stimulerar ökad användning av fossila bränslen motverkar de långsiktiga styrsignaler som miljöpolitiken behöver ge och försvårar en övergång till andra drivmedel som kan öka försörjningstryggheten”. Statens energi­myndighet skriver att eftersom utbudet av diesel just nu är begränsat kan prispåverkan från en skattesänkning på diesel motverkas om efterfrågan på diesel samtidigt ökar samt dessutom förstärka befintliga obalanser på marknaden. Naturskyddsföreningen avstyrker förslaget och anser vidare att remisstiden varit för kort så att beredningskravet inte kan anses vara uppfyllt. Beskattning av drivmedel är ett viktigt verktyg för att minska transportsektorns klimatpåverkan. Men den är också ett exempel på trubbigt verktyg som inte gör skillnad på höginkomsttagare med god tillgång till kollektivtrafik och en låginkomsttagare i glesbygd utan tillgång till alternativ till bilen. Vänsterpartiet anser det angeläget att styrmedel utformas för att minska klyftor mellan stad och landsbygd och att det vid behov införs kompensatoriska åtgärder för att beakta rättviseperspektivet.

På skatteområdet, liksom i politiken i stort, lägger regeringen förslag efter förslag som motverkar den gröna omställningen. Denna proposition är ytterligare ett exempel på det.

Mot denna bakgrund anser Vänsterpartiet att förslaget bör avslås. Riksdagen bör avslå proposition 2022/23:17 Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion. Detta bör riksdagen besluta.

 

 

Ali Esbati (V)

Lorena Delgado Varas (V)

Samuel Gonzalez Westling (V)

Birger Lahti (V)

Ilona Szatmári Waldau (V)

Yrkanden

  1. Riksdagen avslår proposition 2022/23:17 Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion.
    Behandlas i: Finansutskottet
    Betänkande 2022/23:FiU1
    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.