Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2021/22:74 En utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar

Motion 2021/22:4366 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2021/22:74
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-01-14
Granskad
2022-01-20
Bordlagd
2022-01-21
Hänvisad
2022-01-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur flyttar av tjänstepension kan underlättas och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det går att ta bort kravet på firmatecknares underskrift vid flytt av tjänstepension från tidigare arbetsgivare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringens proposition följer av ett tillkännagivande som Kristdemokraterna var med och drev fram med anledning av proposition 2018/19:124. En av punkterna i tillkänna­givandet var att regeringen skyndsamt behövde återkomma med lagförslag så att försäkringar tecknade före den 1 juli 2007 omfattas av motsvarande flytträtt som för­säkringar tecknade därefter.

I denna proposition, 2021/22:74, föreslås sådan lagstiftning. Kristdemokraterna välkomnar propositionens innehåll. De försäkringar som är störst är naturligt oftast de äldsta, vilka också kostar mest i flyttavgift. Därför är behovet av lagstiftningen, och effekten av den, som störst i de äldre försäkringarna – inte i de som tecknas i år.

Kristdemokraterna ser dock behov av att utreda fler åtgärder på tjänstepensions­marknaden. Tjänstepensionen har blivit en allt viktigare del av människors slutgiltiga pension, samtidigt som viljan och intresset för att kunna överblicka och bestämma över pensionskapitalet ökat samt att rörligheten på arbetsmarknaden ökat.

Kundrörligheten är generellt mycket låg på pensionsförsäkringsmarknaden. Under 2015 flyttades endast drygt 1 procent av det totala pensionsförsäkringskapitalet mellan de olika livförsäkringsföretagen. Flyttarna inom kollektivavtalade försäkringar är – trots de väsentligt lägre avgifterna – inte särskilt mycket högre än de dyra privata försäkringarna. Detta tyder på att sänkta flyttavgifter inte nödvändigtvis kommer att lösa problemen med låg flyttfrekvens där den är ett problem. Anledningarna kan vara många, men givet att infrastrukturen runt flyttar av tjänstepensionen är krånglig kan det finnas andra hinder än flyttavgifter som behöver ses över.

Ett sådant hinder är exempelvis kravet på underskrift från firmatecknaren hos den gamla arbetsgivaren vid flytt. Dagens regler kräver att både försäkringstagaren och den försäkrade ska skriva under blanketterna för en pensionsflytt. Försäkringstagaren, som vanligtvis är en före detta arbetsgivare, måste godkänna att bytet av försäkringsbolag sker. Detta innebär i praktiken att en privatperson behöver få kontakt med firma­tecknaren hos sin tidigare arbetsgivare, processa påskrifter och övrig administration och få godkänt för att kunna genomföra bytet.

Kristdemokraterna anser därför att det bör utredas hur flytt av tjänstepension kan underlättas. Det bör särskilt utredas om kravet på underskrift från firmatecknare hos tidigare arbetsgivare kan tas bort.

 

 

Jakob Forssmed (KD)

Robert Halef (KD)

Michael Anefur (KD) <

Yrkanden

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur flyttar av tjänstepension kan underlättas och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU36
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det går att ta bort kravet på firmatecknares underskrift vid flytt av tjänstepension från tidigare arbetsgivare och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU36
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.