Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2021/22:33 Förstärkta skattereduktioner för förvärvsinkomster, sjukersättning och aktivitetsersättning

Motion 2021/22:4240 av Mats Persson m.fl. (L)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2021/22:33
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-27
Granskad
2021-11-01
Hänvisad
2021-11-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen avslår proposition 2021/22:33 i den del som avser en förstärkning av skattereduktionen för förvärvsinkomster.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nytt jobbskatteavdrag i enlighet med vad som framgår av bilaga 1 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen föreslår i proposition 2021/22:33 en förstärkning av skattereduktionen för förvärvsinkomster samt en förstärkning av skattereduktionen för sjukersättning och aktivitetsersättning.

Liberalerna välkomnar sänkta skatter på arbete. För att klara välfärden, jobben och integrationen krävs åtgärder för att fler ska komma i arbete, och skattesystemet spelar i detta sammanhang en nyckelroll. Trots skattesänkningar på 2000-talet är Sverige fort­farande bland de länder som beskattar arbete allra hårdast. Resultatet har blivit att det för många lönar sig mindre än i motsvarande yrken i andra länder att arbeta mer – och för vissa lönar det sig ibland inte alls. Särskilt tydlig är denna koppling i de lägsta inkomstgrupperna, där möjligheten att stapla bidrag på varandra inte sällan innebär att effekterna av att ta ett arbete i stället för att gå på bidrag inte syns i plånboken.

Vinsterna av att människor går från bidrag till arbete är stora. För den enskilde är möjligheten till en egen försörjning en frihetsfråga. Sänkt skatt på arbete gör det lättare att genom flit och arbete bygga upp en egen ekonomisk buffert. För samhället innebär varje person som arbetar en vinst i form av stärkta statliga finanser och en starkare svensk ekonomi. Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att sänkta skatter på arbete leder till ökade incitament att delta i arbetskraften.

Liberalerna välkomnar att regeringen i nämnda proposition ger uttryck för en önskan om att sänka förvärvsinkomstskatten. Samtidigt noterar Liberalerna – i linje med en rad remissinstanser – att förslagets utformning är behäftad med en rad brister. Liberalernas utgångspunkt är att prioritet ska ges till skattelättnader som ger upphov till de största möjliga samhällsekonomiska vinsterna. I detta ligger att prioritera skattelättnader som förväntas ge positiva effekter på arbetskraftsutbudet. Regeringens förslag går på denna punkt i motsatt riktning. Genom att i utformningen av skattereduktionen inte skilja på skattepliktiga transfereringar och arbetsinkomster utraderas i praktiken skillnaderna i marginal mellan arbete och icke-arbete. Därmed kan reduktionen inte heller väntas ge några nämnvärda effekter på arbetskraftsutbudet, något som även noteras i propositio­nens konsekvensanalys. Till detta bör läggas att förslaget enligt nämnda konsekvens­analys förväntas leda till minskat antal arbetade timmar för inkomsttagare som redan tjänar över 265 000 kronor per år (s. 10).

Liberalerna föreslår mot bakgrund av vad som ovan anförs att proposition 2021/22:33 avslås i den del som avser en förstärkning av skattereduktionen för förvärvs­inkomster.

I den budgetmotion som Liberalerna har presenterat för riksdagen föreslår Liberalerna i stället ett nytt jobbskatteavdrag, som bygger på den tillfälliga skattereduktionen för arbetsinkomster som genomfördes efter förhandlingar med Liberalerna. Reduktionen byggs ut till att inkludera pensionsinkomster och mer än fördubblas jämfört med den tillfälliga skattereduktionen. Om Sverige ska klara välfärden, jobben och integrationen behövs permanenta och tillförlitliga skattesänkningar på arbete som medför verkliga jobbskapande effekter. Liberalerna föreslår mot bakgrund av detta att riksdagen till regeringen tillkännager som sin mening vad som i motionen anförs om ett nytt jobb­skatteavdrag. Förslaget redovisas i en bilaga till denna motion.

Bilaga 1

Härigenom föreskrivs att 67 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

67 kap.

8 §

För dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år uppgår skattereduktionen för summan av arbetsinkomster beräknade enligt 6 § till följande belopp.

 

Arbetsinkomst som beskattas i Sverige

Skattereduktion

överstiger inte 100 000 kronor

20 procent av arbetsinkomsterna

överstiger 100 000 men inte 300 000 kronor

summan av 15 000 kronor och 5 procent av arbetsinkomsterna

överstiger 300 000 men inte 600 000 kronor

30 000 kronor

överstiger 600 000 kronor

30 000 kronor med avdrag för 3 procent av de arbetsinkomster som överstiger 600 000 kronor

 

För dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år uppgår skattereduktionen för summan av arbetsinkomster beräknade enligt 6 § till följande belopp.

 

Arbetsinkomst som beskattas i Sverige

Skattereduktion

överstiger inte 150 000 kronor

20 procent av arbetsinkomsterna

överstiger 150 000 men inte 300 000 kronor

summan av 22 500 kronor och 5 procent av arbetsinkomsterna

överstiger 300 000 men inte 600 000 kronor

37 500 kronor

överstiger 600 000 kronor

37 500 kronor med avdrag för 3 procent av de arbetsinkomster som överstiger 600 000 kronor

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

2. Lagen tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2021.

 

 

Mats Persson (L)

 

Johan Pehrson (L)

Maria Nilsson (L)

Lina Nordquist (L)

<

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nytt jobbskatteavdrag i enlighet med vad som framgår av bilaga 1 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen avslår proposition 2021/22:33 i den del som avser en förstärkning av skattereduktionen för förvärvsinkomster.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.