Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2021/22:252 Extra ändringsbudget för 2022 – Stöd till jordbruket och fiskerinäringen samt kompensation för höga energipriser

Motion 2021/22:4766 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

Motionen bereds i utskott

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2021/22:252
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-06-08
Bordlagd
2022-06-10
Granskad
2022-06-10
Hänvisad
2022-06-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen avslår regeringens förslag i avsnitt 4 i propositionen om en drivmedelskompensation.
 2. Riksdagen avslår regeringens förslag till ändrat ändamål för anslaget 1:12 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.
 3. Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområdet och anvisar ändrade anslag enligt regeringens förslag med de ändringar som framgår av tabell 1 i motionen.

Motivering

I proposition 2021/22:252 lämnar regeringen bl.a. förslag till en ny lag om kompensation för höga drivmedelskostnader. Förslaget innebär att privatpersoner som äger en personbil får kompensation för höga drivmedelspriser för maximalt 1 000 kronor per bil. Lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022 och upphör att gälla vid årsskiftet.

Drivmedelspriserna har under de senaste månaderna nått rekordnivåer i Sverige. I mars kostade diesel vid ett tillfälle 28,22 kronor, och priset för bensin nådde 23,34 kronor för en liter. Situationen är delvis en konsekvens av en medveten socialdemokratisk politik. Höga drivmedelspriser slår hårt mot ett land där många är direkt beroende av bilen för att få vardagen att gå ihop. Det är förvisso sant att världsmarknadspriset på olja har stigit under de senaste månaderna; likväl hade Sverige världens dyraste diesel redan innan Ryssland invaderade Ukraina.

Propositionens förslag innebär i grunden en ohållbar och oseriös ekonomisk politik. Sverige har blivit ett land där regeringen inför kompensationsbidrag för att medborgarna ska kunna hantera den höga skattenivå som regeringen själv beslutat om. Regeringen har kontinuerligt höjt skatten på drivmedel sedan de vann valet 2014 i flera budgetar. Utöver kraftigt höjda bränsleskatter har även fordonsskatten höjts sedan 2014. Dessutom har reduktionsplikten lett till höga bränslepriser eftersom Sverige har betydligt högre krav på inblandning än övriga EU, vilket drivit upp priserna.

Att regeringen nu inför en specifik drivmedelskompensation för att människor ska få bättre förutsättningar att kunna betala de höga skatterna, som regeringen medvetet under de senaste åren har höjt, väcker frågor kring regeringens förståelse inför de negativa konsekvenser som deras ekonomiska politik medför. Det är även anmärkningsvärt att kompensationen föreslås betalas ut månaden före valet 2022. Riksdagen har dessutom – på oppositionens initiativ – redan fattat beslut om att kostnaderna för drivmedel ska sänkas i flera steg. Enbart delar av detta beslut är dock hittills genomförda av regeringen. De har heller inte återkommit med förslag på hur nivåerna för inblandning av biodrivmedel tillfälligt kan justeras för att sänka drivmedelspriserna. Vår uppfattning är att regeringen borde prioritera att uppfylla riksdagens beslut i stället för att lägga fram förslag på nya bidrag för att tillfälligt lindra effekterna av deras egen politik.

Med anledning av ovanstående anser Kristdemokraterna att regeringens förslag i avsnitt 4 i propositionen om att införa en drivmedelskompensation ska avslås.

Tabell 1

Utgifts­område

Anslags­nummer

Anslag

Beslutad ram/Anvisat anslag

Förändring av ram/anslag

Ny ram/anslagsnivå

Avvikelse mot regeringen (KD)

22

 

Kommunikationer

77 091 052

4 217 000

81 308 052

–4 217 000

 

1:12

Transporstyrelsen

2 367 233

2 384 233

2 384 233

–17 000

 

1:20

Drivmedels­kompensation

0

4 200 000

4 200 000

–4 200 000

 

 

Jakob Forssmed (KD)

Hampus Hagman (KD)

Michael

Yrkanden (3)

 1. Riksdagen avslår regeringens förslag i avsnitt 4 i propositionen om en drivmedelskompensation.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU48
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Riksdagen avslår regeringens förslag till ändrat ändamål för anslaget 1:12 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU48
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 3. Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområdet och anvisar ändrade anslag enligt regeringens förslag med de ändringar som framgår av tabell 1 i motionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU48
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.