Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2021/22:252 Extra ändringsbudget för 2022 – Stöd till jordbruket och fiskerinäringen samt kompensation för höga energipriser

Motion 2021/22:4764 av Mats Persson m.fl. (L)

Motionen bereds i utskott

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2021/22:252
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-06-08
Bordlagd
2022-06-10
Granskad
2022-06-10
Hänvisad
2022-06-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om kompensation för höga drivmedelskostnader.
 2. Riksdagen avslår regeringens förslag till ändrat ändamål för anslaget 1:12 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.
 3. Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområdet och anvisar ändrade anslag enligt regeringens förslag med de ändringar som framgår av tabell 1 i motionen.

Motivering

Sverige behöver fler liberala reformer som stärker vår konkurrenskraft och skapar förutsättning för fler företag att växa. En innovationsdriven klimatomställning ska genomföras, samtidigt som möjligheterna att leva och verka i hela landet ska tryggas.

En ansvarstagande finanspolitik byggd på förutbestämda principer har tjänat Sverige väl under lång tid. På senare år har en expansiv finanspolitik med nya åtgärder för att stötta de som drabbats av restriktioner och pandemins effekter varit nödvändig. Liberalerna är stolta över att ha varit en drivande kraft för att sådana åtgärder tagits fram och kommit på plats. Vi ställer oss dock kritiska till hur S‑regeringen nu missbrukar stimulansinstrumentet. Ekonomin befinner sig i ett svårt läge. Pandemi, krig och vänsterpolitik sätter sådant vi har tagit för självklart ur spel. Nu krävs handlingskraft och reformer för att föra Sverige på rätt köl. Regeringen misslyckas med sina åtgärder gång på gång. Dess många förslag med utbetalningar nära inpå valdagen för i stället tankarna till valfläsk och plakatpolitik.

I den aktuella propositionen har regeringen föreslagit att införa en drivmedels­kompensation vilken kommer att kosta skattebetalarna 4 miljarder kronor. ”Bilägarstödet”, som går ut på att ge varje bilägare 1 000 kronor per bil, är dåligt utformat då det är ett bidrag utan påverkan på det grundproblem som anges. Regeringen försöker köpa sig ur problemen med höga energipriser och missar målet där alla, oavsett behov, får stödet utbetalt. Samtidigt missar stödet också många av de hårdast drabbade, inte minst åkerinäringen som är ytterst hårt drabbad av de höga drivmedelspriserna, vilket kan leda till att företag drivs i konkurs.

Regeringens förslag är alltså dyrt och löser inte de utmaningar som de chockhöjda drivmedelspriserna skapar. Därtill kommer stödet alltför sent. En annan modell för åtgärder mot effekterna av prischockerna i ekonomin hade nått fram snabbare och träffat bättre. Därför har Liberalerna i stället röstat för en politik som på allvar förändrar situa­tionen för Sveriges bilägare under 2022. Liberalerna föreslår nu vidare att riksdagen underkänner regeringens modell för drivmedelskompensation till förmån för annan politik på området. Vårt Sverige kan bättre.

Förslag till ändrade ramar för utgiftsområden och anslag

Tabell 1 Förslag till ändrade ramar för utgiftsområde 22

Tusental kronor

Anslag

 

Beslutad ram/Anvisat anslag

Förändring av ram/anslag

Ny ram/Ny anslagsnivå

Avvikelse mot regeringen (L)

22

Kommunikationer

77 091 052

4 217 000

81 308 052

–4 217 000

1:12

Transportstyrelsen

2 367 233

17 000

2 384 233

–17 000

1:20

Drivmedelskompensation

0

4 200 000

4 200 000

–4 200 000

Summa anslagsförändring på ändringsbudget

 

 

 

 

 

 

Mats Persson (L)

Lina Nordquist (L)

Yrkanden

 1. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om kompensation för höga drivmedelskostnader.
  Behandlas i: Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU48
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 2. Riksdagen avslår regeringens förslag till ändrat ändamål för anslaget 1:12 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.
  Behandlas i: Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU48
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 3. Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområdet och anvisar ändrade anslag enligt regeringens förslag med de ändringar som framgår av tabell 1 i motionen.
  Behandlas i: Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU48
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.