Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2021/22:238 Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning – del 2

Motion 2021/22:4744 av Camilla Brodin m.fl. (KD, M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2021/22:238
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-05-19
Granskad
2022-05-23
Bordlagd
2022-05-25
Hänvisad
2022-05-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bristande konsekvensutredningar och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avgifter för marknadskontroll enligt EU:s marknadskontrollförordning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I propositionen föreslås nya bestämmelser om marknadskontroll i flera lagar som genomför och kompletterar bestämmelser i EU:s produktlagstiftning. Det föreslås även ändringar av befintliga bestämmelser om marknadskontroll. Förslagen bottnar i ett behov av att komplettera EU:s marknadskontrollförordning i svensk rätt. Bestämmelserna inne­bär att marknadskontrollmyndigheterna får utökade befogenheter att kontrollera att produkter som tillhandahålls på EU:s inre marknad uppfyller gällande krav, t.ex. säker­hetskrav eller krav för att skydda människors hälsa eller miljön.

I huvudsak ser vi positivt på de föreslagna lagförslagen och ser att det finns relevans att genomföra föreslagna förändringar. Med detta sagt vill vi ändå uppmärksamma behovet av en fördjupad konsekvensanalys gällande vilka kostnader som kan uppstå av att omhänderta konsekvenserna av förslagen. Dessvärre är denna brist inte ny utan är snarare en typisk brist när regeringen lägger fram förslag.

Regeringen skriver att förslagen inte bedöms ge några nämnvärda negativa ekono­miska eller andra konsekvenser för företagen. Vad denna slutsats grundas på är oklart och emotsägs också av Regelrådet som anser att flera av utredningens konsekvens­beskrivningar är bristfälliga och att förslagens påverkan på berörda företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet därför inte kan bedömas.

Vi instämmer i Regelrådets oro och hemställer därför att en fördjupad analys bör göras i den fortsatta processen i syfte att klargöra vilka kostnader som kan uppstå för företagen, och det är i det sammanhanget viktigt att poängtera att det inte får ske en omotiverad kostnadsöverföring till företagen.

Det är tydligt bland remissinstanserna att det råder en osäkerhet kring hur regeringen avser att arbeta vidare med frågan hur avgifter för marknadskontroll enligt EU:s marknadskontrollförordning ska hanteras. Tidigare har det gjorts en bedömning att denna inte medger att avgifter tas ut för marknadskontroll i de fall den kontrollerade produkten uppfyller gällande krav. Men både i lagrådsremissen och även i regeringens proposition lyfts det i stället fram en annan bedömning och det poängteras att det står medlemsländerna fritt att införa dylika begränsningar med stöd i nationell rätt. Exakt vad som är regeringens intention i denna fråga ges det dock inte något klargörande om.

Det är av stor vikt att det görs en noggrann analys av hur bemyndiganden när det gäller föreskriftsrätt kring avgifter för marknadskontroll ska beslutas då detta kommer att påverka många företag och valet av avgiftsmodell kan få stor betydelse för företag­ens kostnader. Detta är av förklarliga skäl särskilt påtagligt för de mindre företagen. Det finns en oro för att det kan bli bristande proportionalitet och omotiverade olikheter, och denna oro måste undanröjas genom en gedigen konsekvensanalys.

 

 

Camilla Brodin (KD)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bristande konsekvensutredningar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU26
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avgifter för marknadskontroll enligt EU:s marknadskontrollförordning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU26
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.