Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2021/22:125 Val och beslut i kommuner och regioner

Motion 2021/22:4458 av Karin Enström m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2021/22:125
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-03-16
Granskad
2022-03-18
Bordlagd
2022-03-22
Hänvisad
2022-03-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att delegering till en automatiserad beslutsfunktion bör beslutas av kommunfullmäktige och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av offentlighet och tillgänglighet vad gäller den automatiska beslutsfunktionen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I propositionen lämnas förslag kring val och beslutsfattande i kommuner och regioner. Bland annat föreslås i propositionen ändringar i kommunallagen som ger kommuner och regioner möjlighet att i vissa fall delegera beslutanderätten till en automatiserad beslutsfunktion. Moderaterna ser positivt på att lagstiftningen anpassas till digitaliser­ingen och att därmed automatisering av visst beslutsfattande i kommunerna och region­erna möjliggörs. Vi ser också positivt på att man använder modellen med delegations­ordning till den automatiska beslutsfunktionen. I och med ett automatiserat besluts­fattande kan administrationen i kommuners och regioners verksamhet minska och servicen förbättras genom snabbare beslut, vilket Moderaterna välkomnar.

Men frågan om att släppa in denna form av beslutsfattande i en kommuns eller regions organisation är dock inget som kan hanteras lättvindigt. Principiella övervägan­den såväl som etiska överväganden behöver göras innan man gör en sådan delegation. Det behöver även göras en kvalificerad bedömning av den programvara som ska användas.

I propositionen föreslås det att det ska bli möjligt för en nämnd att delegera beslutanderätten till en automatiserad beslutsfunktion i ett visst ärende. Eftersom det inte kan anses vara en obetydlig åtgärd att införliva denna sorts beslutsfattande i en kommuns eller regions organisation menar vi att en nämnd inte bör få delegera beslut till en automatiserad beslutsfunktion om inte kommunfullmäktige medgett detta, dvs. delegationsbeslutet bör enligt vår uppfattning fattas av kommunfullmäktige. En ordning där kommunfullmäktige beslutar om delegering skulle följa samma modell som gäller för att tillåta deltagande på distans vid en nämnds sammanträden då kommunfullmäk­tige måste öppna för den möjligheten innan nämnden tillåts nyttja den, vilket enligt vår mening är en rimlig ordning. Att kommunfullmäktige beslutar om delegering skulle innebära att ansvarsutkrävande underlättas och att beslutens legitimitet stärks.

Därutöver är vår uppfattning att källkoden till den programvara som ska utföra det automatiska beslutsfattandet bör vara offentlig för att medborgare och journalister ska kunna få insyn i hur besluten fattats – detta inte minst för att upprätthålla rättssäkerheten och för att ansvar ska kunna utkrävas. Den enskilde bör även få underrättelse om att ett beslut fattats på automatiserad väg. Det bör riksdagen ge regeringen till känna. 

 

 

Karin Enström (M)

Ida Drougge (M)

Erik Ottoson (M)

Lars Jilmstad (M

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att delegering till en automatiserad beslutsfunktion bör beslutas av kommunfullmäktige och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2021/22:KU36
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av offentlighet och tillgänglighet vad gäller den automatiska beslutsfunktionen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2021/22:KU36
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.