Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2020/21:222 Anpassningar av svensk lag till EU:s förordningar om Schengens informationssystem

Motion 2021/22:1037 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2020/21:222
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-29
Bordlagd
2021-09-30
Granskad
2021-09-30
Hänvisad
2021-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillvaratagande av möjligheter till bättre kontroll och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om upptagning och användning av biometrisk information och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagring av biometrisk information och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

SIS-regelverket ger utökade möjligheter till kontroll i brottsbekämpande syfte i ärenden med gränsöverskridande karaktär. Givet den svenska problematiken är det därför synnerligen oroande att regeringens utgångspunkt är att endast de ändringar av svensk lag som krävs för att Sverige ska uppfylla sina förpliktelser genomförs. Sverige borde snarare nyttja alla tillgängliga medel i syfte att stävja brottslighetens utveckling.

Tillvaratagande av möjligheter till bättre kontroll

Då regeringen i detta ärende anför att endast nödvändiga författningsändringar ska genomföras och då Polismyndigheten anför behov av ytterligare utredning av flertalet aspekter bör en ny utredning tillsättas. Utredningen bör se över EU-rätten och föreslå de utökade möjligheter till kontroll som möjliggörs genom förordningen.

Upptagning och användning av biometrisk information

Polismyndigheten har i sitt remissvar noterat att den bakomliggande promemorian, och likaså regeringens proposition, lämnar frågor om upptagning och användning av bio­metrisk information därhän. De anför rätteligen att bristen av detta försvårar kontroll av identitet. Regeringen anför i propositionen att en hemställan om detta från Polismyndig­heten under 2019 bereds inom Regeringskansliet, men att det inte funnits tid att bereda detta inom ramen för ärendet. Givet Polismyndighetens uttalade behov och tiden som löpt mellan hemställan och denna proposition finns det skäl att rikta ett tillkännagivande om att sådana förändringar ska ske.

Lagring av biometrisk information

Polismyndigheten noterar utöver upptagningen och användningen av biometrisk information en problematik gällande lagringen av biometrisk information. De anför att förstörandet av biometriska uppgifter omedelbart efter kontroll och avslutad sökning både medför problem och i förlängningen snarare kan öka integritetskränkningar. Bristen av svensk rättslig grund för lagring av biometriska uppgifter bör utredas, då SIS-regelverket inte omfattar några hinder i denna fråga. Lagring och användning av biometrisk information bör med anledning av den tekniska utvecklingen utgöra ett viktigt verktyg gällande kontroll över vilka som rör sig över Sveriges gränser och inom Sverige. Det är angeläget att en utredning som ser över möjligheten till lagring av biometrisk information tillsätts.

 

 

Adam Marttinen (SD)

 

Katja Nyberg (SD)

Bo Broman (SD)

Ebba Hermansson (SD)

 

 

Yrkanden (3)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillvaratagande av möjligheter till bättre kontroll och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om upptagning och användning av biometrisk information och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagring av biometrisk information och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.